Tarifat e shërbimit

Pagesat për viza dhe leje qëndrimi

Lejet e qëndrimit

Nëse e plotësoni aplikacionin e lejës suaj të qëndrimit online, ju mund të paguani edhe tarifën e procesimit përmes shërbimit Enter Finland, apo paraprakisht mund të paguani tarifën në llogarinë bankare të Ambasadës. Përshkrimi I pagesës duhet të përmbajë emrin, mbiemrin dhe numrin e pasaportës së aplikantit. Tarifa paguhet për procesim të aplikimit dhe nuk rimbursohet edhe nëse vendimi për aplikim është përgjigje negative.

Mbajtësi I llogarisë: Ambasada e Finlandes
Numri I llogarisë: 1189006523000140
Banka: ProCredit Bank Kosovo
 

Viza

Service Price (€)

Viza Shengen

90

Vizat Shengen për fëmijët e moshës 6-11

45

Vizat Shengen për qytetarët e Kosovës Viza Shengen për fëmijët e moshës 6-11 dhe për qytetarët e Shqipërisë, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusia, Bosnjës dhe Hercegovinës, Gjeorgjisë, Maqedonisë, Moldavisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Ukrainës.

35

Viza Shengen, procedura e përshpejtuar e vizave për qytetarët Ukrainës dhe Bjellorusisë

Lexoni më shumë për marrëveshjen për lehtësimin e vizave (në Anglisht)(Link to another website.).

70

Tarifa e vizës për qytetarët e Cape Verde

Për më shumë informata, lexoni, marrëveshjen e lehtësimit të vizave (në Anglisht)(Link to another website.)

67.50

Viza Shengen për fëmijët nën 6 vjeç, anëtarët e familjes së shtetasve të BE-së, si dhe nxënësit e shkollave, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues që do të qëndrojnë për qëllime studimi ose trajnimi arsimor

Informacione të mëtejshme: kodi i vizave, neni 16(Link to another website.)

0

Kërkesë për shqyrtim administrativ

255

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare)

520

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare), Aplikimi elektronik

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.)

470

Leja e parë e qëndrimit për punë

740

Leja e parë e qëndrimit për punë, aplikimi elektronik

shërbim elektronik (në Anglisht) (Link to another website.)

540

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner)

480

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner), Aplikimi elektronik

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.)

380

Leja e parë e qëndrimit për një sipërmarrës, sipërmarrës fillestar

480

Leje qëndrimi të parë për një sipërmarrës, sipërmarrës fillestar, aplikim elektronik

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.) (Opens New Window)

400

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër

690

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër, shërbimet elektronike

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.) 

490

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa shqyrtim të furnizimit me punë

480

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa marrë parasysh disponueshmërinë e fuqisë punëtore: shërbimet elektronike

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.) (Opens New Window)

380

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm)

740

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm), shërbime elektronike

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.) 

540

Leje qëndrimi për studime

450

Leje qëndrimi për studime, Aplikimi elektronik

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.)

350

Leje qëndrimi për të mitur

270

Leje qëndrimi për të mitur, Aplikimi elektronik

shërbim elektronik (në Anglisht)(Link to another website.)

240

Viza D, Aplikimi në formë letre

120

Viza D, Aplikacioni online

shërbim elektronik (në Anglisht) (Link to another website.)

95