18.4.2024

Israel: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik resor som inte är nödvändiga. Irans anfall mot Israel den 14 april 2024 ökade spänningen ytterligare i regionen och kan öka säkerhetsriskerna i ett stort område i Mellanöstern. Den rådande situationen kan påverka flygförbindelserna och möjligheterna att lämna landet.

Jenin och Nablus: undvik resor som inte är nödvändiga.

Gaza, Palestinska området: undvik alla resor.

Gränsområdena mot Gaza, Libanon och Syrien: undvik resor som inte är nödvändiga.

I Jerusalemområdet och på Västbanken är det ofta oroligt och det förekommer våldsamheter. Enstaka våldsdåd förekommer i Israel.

Aktuellt

Säkerhetsläget varierar och kan förändras snabbt. Ramadans slut och den spända relationen mellan Israel och Iran kan öka säkerhetsriskerna i stora delar av Mellanöstern. Resenärer och personer som bor i området rekommenderas följa säkerhetsläget och myndigheternas anvisningar.

Israel har upphävt alla coronarestriktioner för utländska medborgare. Den 9 oktober 2022 slopades även förhandsanmälningsblanketten som krävts för inresa. Läs mer: https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/(Länk till en annan webbplats.)

Beskickningens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/isr/forsta-sidan

Finlands förbindelsekontor i Palestinska området: https://finlandabroad.fi/web/pse/forsta-sidan

Den lokala myndighetens webbplats: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/(Länk till en annan webbplats.)

Säkerhetsläget i regionen varierar och kan förändras snabbt. Vi uppmanar alla som reser eller bor i regionen att följa säkerhetsläget i medierna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I Israel och det ockuperade palestinska området (Västbanken, östra Jerusalem och Gaza) finns en risk för terrordåd. Det förekommer ofta oroligheter och enskilda våldsdåd, i synnerhet på Västbanken och i Jerusalem. Säkerhetsläget i Gaza är dåligt och kan snabbt utvecklas till beväpnade sammandrabbningar och raketattacker. Det råder risk för raketattacker även på annat håll än i området som gränsar till Gaza, särskilt i Israels norra delar.

Utlänningar utsätts inte avsiktligt för terrordåd, men indirekt gäller hotet även dem. Det händer att det kastas stenar och brännflaskor, det förekommer knivhuggningar och attacker som utförs genom att bilar kör in i folksamlingar, och kan också drabba utomstående.

Östra Jerusalem, inklusive den gamla staden, är tidvis oroligt på grund av den politiska situationen. De som exempelvis besöker områdena i gamla staden där moskén Al-Aqsa och Västmuren (Klagomuren) ligger ska vara särskilt försiktiga och beredda på ingående säkerhetskontroller.

Undvik Oljeberget och gamla staden efter mörkrets inbrott. Det har förekommit fickstölder i området och också turister har utsatts för våld.

Undvik om möjligt att använda kollektivtrafiken och Light Rail-spårvägslinjen som går genom östra och västra Jerusalem.

Kollektivtrafiken har tidigare utsatts för våldsamma attacker. Vi avråder från att använda de bussar och tåg som åker till de israeliska bosättningarna. På turistorten Eilat har säkerhetsläget allmänt taget varit gott, men möjligheten för raketattacker och andra attacker kan inte uteslutas.

Undvik gränsområden. Nära gränsen mellan Israel och Egypten, vid gränsstationerna och på den egyptiska sidan ska man vara beredd på grundligare säkerhetskontroller än vanligt, och på fördröjningar på grund av säkerhetsläget. Följ de lokala myndigheternas anvisningar när det gäller säkerhetsläget på vägarna och när vägarna är öppna.

Resor till Gaza ska helt undvikas. Israel kontrollerar gränsövergångarna till Gaza. Gränsområdet mellan Gaza och Israel är ett särskilt riskfyllt område.

Infrastrukturen i Gaza är fortfarande ställvis skadad efter israeliska militära operationer. Odetonerad ammunition utgör en särskild risk. Det finns risk för utlänningar att bli kidnappade. Det sker avsevärda avbrott i eldistributionen. Tillgången till rent vatten är dåligt.

Finland har ingen beskickning i Gaza. I nödfall kan man kontakta Finlands ambassad i Tel Aviv. Ambassadens möjligheter att hjälpa personer som befinner sig i Gaza eller som vill lämna Gaza är ändå mycket begränsade, särskilt om gränsövergångarna är stängda.

Trafiken till och på Västbanken kontrolleras av israeliska myndigheter och alla resor dit sker genom israeliska arméns kontrollstationer.

Kontrollstationernas öppettider kan ändras snabbt. Det kan också förekomma restriktioner för resenärer. Res enbart under dygnets ljusa timmar. I Palestinska området måste man alltid ha passet med sig.

Var särskilt försiktig om du rör dig i närheten av de israeliska gränsstationerna på Västbanken i områdena kring Jenin, Nablus och Hebron, eller i närheten av bosättningar och flyktingläger. Undvik helt och hållet gamla staden i Hebron.

På Västbanken, inklusive östra Jerusalem, ska man undvika bosättarnas och palestiniernas demonstrationer. Demonstrationerna leder ofta till våldsamma sammandrabbningar mellan israeliska säkerhetsmyndigheter och demonstranterna. Det kan vara farligt att delta i dessa demonstrationer. Undvik att resa till de olagliga israeliska bosättningarna i Palestinska området. I vissa av dem finns det risk att utlänningar inte är välkomna. Det internationella samfundet betraktar bosättningarna som olagliga med stöd av internationell rätt.

I Israel förekommer säkerhetskontroller ofta och överallt. Väskor undersöks vid ingångarna till köpcentrum, supermarketar, restauranger, banker etc. Syftet med säkerhetskontrollerna är att förhindra eventuella terrordåd. Kontrollerna ligger också i resenärernas intresse. Ha alltid passet eller en kopia av passet med dig när du rör dig utomhus.

Vid inresa och utresa ställer särskilda säkerhetskontrollörer frågor till resenärerna. Det finns anledning att förhålla sig sakligt och att svara lugnt på frågorna. Bagaget kan bli undersökt.

Bekanta dig med de lokala myndigheternas beredskapsanvisningar:
Home Front Command http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx(Länk till en annan webbplats.) - (fungerar endast från en israelisk IP-adress)

Följ de lokala myndigheternas varningar och avisningar när det gäller befolkningsskydd. Följ också med lokala medier.

Ambassaden rekommenderar att alla finländare som reser eller flyttar till Israel eller Palestinska området ger sina kontaktuppgifter till utrikesministeriet genom webbtjänsten www.matkustusilmoitus.fi.

Allmänna nödnummer i Israel och i Palestinska området:

Polisen: 100

Ambulans: 01

Brandkåren: 102

Brottsligheten

Brottsligheten i Israel motsvarar nivån i västländerna. Normal försiktighet är ändå på sin plats, särskilt efter mörkrets inbrott. På turistorterna finns ficktjuvar och personer som erbjuder tjänster av olika slag och tigger pengar av turister. Redan på grund av den rådande säkerhetssituationen ska man alltid hålla väskorna nära sig. De skärpta säkerhetsåtgärderna har minskat den övriga brottsligheten.

Brott mot utlänningar är ovanliga i Palestinska området men det är bra att vara normalt försiktig i alla fall.

Det är klokt att ta kopior eller fotografier av de viktigaste dokumenten, som passet, kreditkorten och flygbiljetterna och förvara kopiorna separat från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du genast anmäla det för den lokala polisen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiklederna och deras infrastruktur är moderna och i gott skick på den israeliska sidan. Trafikkulturen avviker från den finländska. Trafiktätheten är stor, körhastigheterna höga och körstilen ibland aggressiv och man förhåller sig nonchalant till trafikreglerna. Var därför särskilt observant och försiktig i trafiken.

Under den judiska helgen Jom Kippur i september-oktober är det förbjudet att köra bil, bl.a. flygtrafiken stannar. Privat bilism är inte förbjuden, men det rekommenderas att undvika att köra bil om det är möjligt. På Jom Kippur töms landet på motortrafik och fotgängare och cyklister övertar körbanorna.

Det är också bra att undvika att köra bil på de ultraortodoxa judarnas områden under sabbaten (från solnedgången på fredag till solnedgången på lördag) eftersom bilkörning kan betraktas fientligt.

Israeliska trafik- och vägsäkerhetsministeriets webbplats: https://www.gov.il/en/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety(Länk till en annan webbplats.)

Trafikkulturen i Palestinska området avviker markant från den finländska och trafikreglerna ignoreras ofta. Körstilen kan vara aggressiv.

Bilköerna är ofta långa vid de israeliska myndigheternas kontrollpunkter. Farthinder är sällan markerade. Vägarna är delvis i dåligt skick, särskilt i mindre palestinska byar. Å andra sidan är vägarna som Israel byggt på Västbanken moderna och upplysta. På dem får man inte åka med palestinska registerplåtar utan särskilt tillstånd.

Naturförhållanden

På vintern kan regnen åstadkomma lerskred på många ställen, och översvämningar som utvecklas snabbt även i städerna. I Döda havets område ska särskild försiktighet iakttas vid skyfall. På grund av risken för vägras och lerskred kan vägar stängas snabbt. Jordandalen är jordbävningsområde. Under den torra perioden finns det risk för skogsbränder.

De israeliska myndigheternas anvisningar för exceptionella omständigheter och naturkatastrofer hittar du här: http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx(Länk till en annan webbplats.) (fungerar endast från en israelisk IP-adress). Vägspärrar och andra exceptionella arrangemang i trafiken uppdateras snabbt i navigeringssystemet Waze.

Hälsoläget

På grund av coronapandemin kan hälsokontroller och andra specialarrangemang orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Coronavirusläget i Israel: https://finlandabroad.fi/web/isr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-koronavirustilanne-israelissa/384951

Coronavirusläget i Palestinska området: https://finlandabroad.fi/web/pse/uutiset-ja-muu-aineisto/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-koronavirustilanne-palestiinassa/384951

Avgifterna för den lokala hälsovården, och särskilt för sjukhusvård är mycket höga.

Kontrollera vad din försäkring täcker innan resan, också regionala begränsningar och eventuella konfliktsituationer.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Vid platser med religiös anknytning ska man vara försiktig och respektera lokala seder och bruk. Särskilt under religiösa högtider finns en risk att spänningarna mellan palestinier och israeler skärps.

De israeliska myndigheterna godkänner registrerat partnerskap mellan personer av samma kön, och på många ställen, särskilt i en stor del av Tel Aviv, är inställningen fördomsfri. Det är ändå bra att minnas att det också finns grupper som motsätter sig homosexualitet, till och med våldsamt. Därför rekommenderas att man uppför sig återhållsamt främst i konservativa gruppers bostadsområden.

Sådana områden är bl.a. ultraortodoxa judars och muslimers bostadsområden.

I Palestinska området är kulturen konservativ och förhållanden mellan personer av samma kön accepteras inte.

Det är allmänt klokt att klä sig diskret på Västbanken, i östra Jerusalem och i Jerusalems gamla stad och i de ultraortodoxas område.

Inresebestämmelser

Om du någon gång har utvisats från, eller nekats inträde till, eller vistats olagligt i Israel ska du före din resa kontakta antingen Israels ambassad i Helsingfors http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx(Länk till en annan webbplats.) eller det israeliska inrikesministeriet https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_interior(Länk till en annan webbplats.) för att kontrollera ditt läge.

Personer som har dubbelt medborgarskap, och som har ett pass av den palestinska förvaltningen och av en annan stat, behandlas i Israel som palestinier och kan ha svårt att röra sig.

Även personer som är födda inom Palestinska området, oberoende av deras nuvarande medborgarskap, har anledning att kontrollera om de behöver inresetillstånd.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].