4.9.2019

Schweiz: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget normalt. Beakta väderleks- och vägtrafikrapporter samt lavinrisker.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är allmänt taget ett mycket tryggt resmål. Det är bra att följa med lokala medier framför allt när det gäller kommande väderlek och trafik, och att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer i olika situationer.

I större städer och vid stora evenemang ska man se upp för ficktjuvar, som bland annat kan röra sig på shoppinggator och i kollektivtrafiken. Också i tåg lönar det sig att hålla ett öga på sitt bagage.

Nödnummer:
Allmänt nödnummer 112
Polis 117
Brandkår 118
Ambulans 144

Brottsligheten

Polisen: http://www.police.be.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich.html

Polismyndigheten i Geneve: Nouvel Hôtel de Police, Chemin de la Gravière 5, 1227 Acacias 022 427 81 11/.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Se till att du har en tillräcklig bilförsäkring om du reser med egen bil. Det lönar sig att betala motorvägsavgiften (vignette) direkt vid gränsen vid inresan för att undvika böter.

Motorvägarna i Schweiz är högtrafikerade och stockningar förekommer. Kom ihåg att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd på riksvägarna i synnerhet vid dålig sikt (tidvis tät dimma), eftersom trafiken plötsligt kan bli långsammare. Störtregn kan spärra av mindre vägar på olika håll i landet. I bergstrakterna kan jordskred och om vintrarna snöskred hindra vägtrafiken. En del av vägarna i bergstrakterna är stängda under vintern.

Bilister får nyttig information på adressen http://www.tcs.ch/

I nödfall ska du i första hand kontakta den lokala polisen.

Naturförhållanden

Slalom-, skid- och naturresenärer måste absolut iaktta myndigheternas och skidcentrens anvisningar när det gäller laviner (på tyska Lawinengefahr, på franska Danger d'avalanche, på italienska Pericolo valanghe).
Lavinrisken bedöms på skalan 1-5, och 5 är den högsta risknivån. Tänk på att laviner också kan inträffa då den lägsta risknivån råder. Nästan alla laviner inträffar utanför markerade pister. Notera att de flesta försäkringar inte täcker skador som skett utanför markerade pister.

På webbplatsen http://www.slf.ch/ informerar man omfattande och sakkunnigt om det rådande snöläget och lavinriskerna. En del av informationen finns också på engelska. På webbplatserna http://www.meteoschweiz.admin.ch och http://www.srf.ch/meteo informeras om väderleksförhållandena i Schweiz i allmänhet.

De omväxlande väderleksförhållandena kan särskilt i bergsområdena orsaka avbrott i vägtrafikförbindelserna. Beroende på årstid kan kraftiga regn och snöfall samt hårda vindar orsaka plötsliga översvämningar, snö- och jordskred samt fälla träd. Det regniga och milda vädret kan också vintertid orsaka plötsliga översvämningar i låglänta floddalar.

Hälsoläget

Det bästa skyddet på resor är en heltäckande reseförsäkring. Vi rekommenderar också att man skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård i akuta fall på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU, EES-området och i Schweiz.

Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Uppdaterad information om bland annat smittsamma sjukdomar hittar du på Schweiz hälsovårdsministeriums webbplats: http://www.bag.admin.ch/influenza/

Särskilt i landets norra delar förekommer mycket fästingar som bär på borrelia. En karta över riskområdena och mera information om fästingar finns på adressen http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Ta med dig passet eller identitetskortet på resan.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].