Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan till magistraten om ett barns födelse i Danmark

För att barnet ska kunna registreras i det finska befolkningsdatasystemet, krävs att barnet och minst en av vårdnadshavarna besöker ambassaden.

Ambassaden tar kopior på originalhandlingarna, styrker deras giltighet och översänder dem till magistraten för registrering. När barnet har registrerats i befolkningsdatasystemet, får föräldrarna ett meddelande till den e-postadress, som uppgetts i ansökningsblanketten. Därefter kan man ansöka om ett finskt pass för barnet.

Barnet är finsk medborgare, om mamman är finsk medborgare vid barnets födsel, eller om pappan är finsk medborgare, mamman utländsk och föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födsel.

Om enbart barnets pappa är finsk medborgare och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska föräldrarna skicka in en anmälan om medborgarskap via Migris e-tjänst till Migrationsverket i Finland. Mer information: Barn födda utanför Finland

​​

Ta med följande dokument i original till ambassaden:

  • För barn födda i Danmark, barnets fødsels- og navneattest (barnets namn ska framgå av intyget) eller
  • Dopattest, om barnet blivit döpt. Attesten utfärdas av församlingen i hemkommunen (personattest)
  • För barn födda i Sverige, personbevis ​​​​​​​
  • Båda föräldrarnas pass ​​​​​​​
  • Bevis om barnets eventuella andra medborgarskap (t.ex. den andra förälderns pass)​​​​​​​
  • Om föräldrarna inte varit gifta med varandra vid barnets födsel, faderskapsintyg (anerkendelse af faderskab​​​​​) och intyg om gemensam vårdnad (omsorgs- og ansvarserklaering) för barn födda i Danmark. I Sverige ansöker man om faderskapsintyg från socialnämnden i hemkommunen, vårdnadshavarna framgår av personbeviset.
  • Personbevis (bopælsattest i Danmark, personbevis i Sverige) för en av vårdnadshavarna​​​​​​
  • Ifylld och undertecknad anmälan om utomlands född finsk medborgare​​​​​​​

Do​​​​​​​kument, som är utfärdade på danska, behöver inte översättas.

Vänligen boka tid för att registrera ditt barn:

(+45) 3313 4214 / sanomat.kob(a)formin.fi.