20.5.2019

Danmark: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Danmark är allmänt taget ett tryggt resmål. Enligt den danska säkerhetspolisen PET (Politiets Efterretningstjeneste) är terrorhotnivån allvarlig. https://www.pet.dk/English.aspx

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Danmark är i det stora hela ett tryggt resmål där resenärer ska iaktta normal försiktighet. Extrema grupper och kriminella gäng kan därtill orsaka farliga situationer också för turister.
Årligen återkommande kraftiga regn och stormar med orkanstyrka kan orsaka farliga situationer.

Om du reser i Danmark ska du följa de lokala myndigheternas information i eventuella krissituationer, t.ex. på Twitter under @Rigspoliti och gällande Köpenhamn @KobenhavnPoliti.

Det allmänna nödnumret är 112.

Polisens nummer är 114 (icke brådskande fall).

Brottsligheten

Resenärer bör vara mera uppmärksamma än vanligt, särskilt när de rör sig i stora folkmassor, i tunnelbana och tåg. Förvara resedokument och olika betalningsmedel på olika platser. Det lönar sig att lämna en del pengar, eller om möjligt ett kreditkort i säkert förvar, till exempel i hotellets säkerhetsfack. Det rör sig ficktjuvar på centralstationen i Köpenhamn, i centrum och i kollektivtrafiken. Håll ett öga på ditt bagage på flygfältet, särskilt när du checkar in eller väntar på bagage, och när du checkar in på hotellet. Lämna inga saker i bilen, inte heller bilens handlingar.

Om det inträffar ett brott ska man alltid anmäla det till den närmaste polisstationen. Be att få en kopia av polisanmälan. Gör också polisanmälan både i Danmark och i Finland om ditt pass, identitetskort eller körkort försvinner, för att förhindra missbruk.

Danska polisens webbplats (24/7): https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/
Köpenhamns polis (24/7): https://politi.dk/Koebenhavn/da/servicemenu/forside/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i tätorter, 80 km/h på landsvägen och 110 km/h (130 km/h) på motorvägen. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille.
Danmark är ett land där många cyklar, också till arbetet. Beakta cyklisterna i trafiken, särskilt i städerna.
Man måste betala en avgift för att köra över Öresundsbron till Sverige och Stora Bältbron mellan Själland och Fyn.

Mera information om broarna:
https://www.oresundsbron.com/da/start
http://www.storebaelt.dk

Andra länkar:
Vägverket: http://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx Svarar för fordon, transporttrafik, kollektivtrafik, järnvägar, flygtrafik, hamnar och byggnader
Vejdirektoratet informerar om vägarbeten: http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/Default.aspx
Karta över störningar i Danmarks trafik: http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
Ändringar i metrons tidtabell och andra avvikelser:
http://intl.m.dk/#!/about+the+metro/travel+information/timetable+changes

Naturförhållanden

I Danmark förekommer årligen stormar med orkanstyrka och störtregn. De kan bland annat försvåra kollektivtrafiken. Öresundsbron och Stora Bältbron kan stängas temporärt om vindarna är kraftiga.

Danmarks räddningsmyndighet: http://brs.dk/Pages/Forside.aspx
Danmarks meteorologiska institut: http://www.dmi.dk/vejr/

Hälsoläget

Också medborgare i ett annat nordiskt land på tillfälligt besök i Danmark får nödvändig läkarvård på samma villkor som de som är permanent bosätta i landet.

För att garantera att du får brådskande vård rekommenderar vi ändå att du tar en heltäckande reseförsäkring.

Ytterligare information om de danska hälsovårdtjänsterna samt om hälsa och sjukdomar finns på
https://www.sundhed.dk/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Resenärer bör beakta att de inre gränskontrollerna vid gränsen mellan Danmark och Sverige fortsätter tills vidare genom beslut av det svenska justitiedepartementet.

Beslutet innebär att kontroller kan utföras både vid resor till och vid resor från Sverige. Den svenska polisen rekommenderar att man alltid har ett pass eller nationellt identitetskort med sig. För medborgare i nordiska länder räcker det med körkort. Man måste dock kunna styrka sitt medborgarskap vid behov.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Köpenhamn

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post [email protected].