Ansöka om pass för minderårig

Det är inte möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass eller identitetskort. Barnet skall vara personligen närvarande när ansökan om ett eget pass för barnet lämnas in.

Vårdnadshavarnas samtycke

För att kunna utfärda ett pass för en minderårig person krävs i regel alla vårdnadshavarnas samtycke.

Samtycket kan intygas skriftligen, om det är tillräckligt specificerat:

  • Vem eller vilka samtycket gäller (hela namnet och födelsedatum)
  • Hela namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och underskrift för den som gett samtycke
  • Samtycket är skrivet på ett språk som handläggaren förstår (t.ex. finska, svenska, engelska)
  • Eventuella begränsningar beträffande giltighetstid eller område bör nämnas.

Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Andra bilagor i Kanada

Då barnets födelseort inte är i Kanada bör barnets eget och den finska förälderns kanadensiska intyg över stadigvarande bostadsort i Kanada eller dokumentering över uppehållstillstånd medföras. Om den finländska föräldern har dubbelt- eller flerfaldigt medborgarskap skall utredning om medborgarskap medföras.

Om barnet har dubbelt medborgarskap kan pass endast beviljas upp till 22 år, om inte Migrationsverkets beslut om kvarhållande av finskt medborgarskap efter 22 år uppvisas.

OBS! Ett pass kan endast beviljas ett barn som är registrerat i Finlands befolkningsregister. Om barnets födelse inte registrerats bör detta göras innan passansökan behandlas.

Betalning 

Passen eller identitetskort betalas när ansökan lämnas in. Som betalningsmedel accepteras kontanter, betalningsorder och bestyrkt check. Betalningen skall riktas till 'Embassy of Finland' i Ottawa och 'Consulate of Finland' i Vancouver och Toronto.