Statsminister Sanna Marin deltar i Europeiska rådets möte i Bryssel den 21 och 22 oktober

Statsminister Sanna Marin deltar i Europeiska rådets möte i Bryssel den 21 och 22 oktober

Teman för mötet är EU:s coronaåtgärder, digital omställning, energipriser, migration och handelspolitik. När det gäller yttre förbindelser ska Europeiska rådet behandla bland annat toppmötet inom det östliga partnerskapet, Asem-toppmötet och COP26-mötet om klimatförändringar i Glasgow.

Energiprishöjningarna kommer att behandlas vid Europeiska rådets möte den 21 och 22 oktober och vid energirådets extra möte den 26 oktober. EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens meddelande om energipriser av den 13 oktober. Finland anser att prishöjningarnas konsekvenser för konsumenterna är beklagliga och att de alternativa åtgärder som kommissionen föreslagit för att underlätta situationen i princip är motiverade och har rätt fokus.

Finland anser att man i jakten på lösningar bör beakta att det finns flera förklaringar till prishöjningarna, av vilka den viktigaste är att priset på fossila bränslen har stigit. Det är viktigt att frångå fossila bränslen och att öka andelen förnybar och annan utsläppsfri energi för att skydda sig mot prischocker på längre sikt. Det är också viktigt att prishöjningarna inte ger upphov till nya mekanismer för inkomstfördelning inom EU. När priserna stiger är det viktigt att de nationella åtgärderna tar hänsyn till de mest utsatta konsumenterna.

Övriga teman för Europeiska rådets möte är EU:s coronaåtgärder, digital omställning, migration och handelspolitik. När det gäller yttre förbindelser ska Europeiska rådet behandla bland annat toppmötet inom det östliga partnerskapet, Asem-toppmötet och COP26-mötet om klimatförändringar i Glasgow.

Finland anser att tillverkningen av vaccin mot covid-19 måste påskyndas ytterligare, också för att EU ska kunna uppfylla sin förbindelse till global solidaritet. EU måste ha en bättre och mer heltäckande krisberedskap i fortsättningen.

Finland anser det vara viktigt att sätta upp ambitiösa mål för den digitala omställningen. Det gäller att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses och att sörja för it-säkerheten samt konsument- och dataskyddet. Finland framhåller vikten av att utveckla den inre marknaden och av att integrera digitalisering i den gröna omställningen, och anser att nyttjandet av data är viktigt. Tryggandet av tillgången till kritiska komponenter och deras distributionskedjor bör granskas med hänsyn till leverans- och värdekedjornas globala karaktär, behovet av rättvisa villkor och framtida användningsbehov. Finland stöder insatser för att stärka EU:s cyberkapacitet och de yttre förbindelserna i anslutning till EU:s digitaliserings- och cyberpolitik.

Finland anser att migrationen förutsätter övergripande sameuropeiska lösningar. De medel som under denna budgetramperiod är avsedda för hanteringen av migrationen bör användas effektivt. Partnerskap med ursprungs- och transitländerna är av central betydelse. Det gäller också att söka lösningar med tanke på EU:s gemensamma asylsystem. Att utnyttja migranter för politiska syften är inte acceptabelt. Det behövs en diskussion om sätt att bemöta sådana försök. EU:s övervakning av de yttre gränserna bör fungera effektivt och trovärdigt. Det är viktigt att iaktta de skyldigheter som följer av internationell rätt samt de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Finland stöder kommissionen i dess strävanden mot en öppen, hållbar och offensiv handelspolitik för EU. EU måste hålla sig öppen för internationell handel och internationella investeringar. EU måste inta en ledande roll i reformen av Världshandelsorganisationen. Handelspolitikens viktiga roll när det gäller att främja målen för hållbar utveckling måste stärkas ytterligare.

Enligt Finland är det en bra sak för EU:s sammanhållning att Europeiska rådet behandlar förberedelserna inför kommande toppmöten och COP26- och COP15-mötena.