Utvecklingssamarbete

Genom utvecklingssamarbete har Finland sedan år 1995 främjat utvecklingen av ett funktionsdugligt, socialt och ekonomiskt jämlikt samhälle i Sydafrika. Idag är samarbetet länderna emellan livligt och Finlands verksamhet utförs med hjälp av flera olika instrument. Dit hör regionalt samarbete, anslag för lokalt samarbete, samarbete mellan institutioner, samt affärsverksamhetsunderstöden Finnpartnership och BEAM.

I mer än tjugo års tid har samarbetsprojekt mellan Finland och Sydafrika understött framför allt miljöstyrning, företagsamhet, utveckling av informationssamhälle och innovationsverksamhet samt förnybara energitjänster. Programmens och projektens målsättningar och prioriteringar har slagits fast i samarbete, men huvudansvaret för projektkoordineringen har vilat på de sydafrikanska parterna. Finland har bidragit med mervärde till samarbetet i form av erfarenhet, god praxis och ny teknologi. Det egentliga bilaterala utvecklingssamarbetet mellan Finland och Sydafrika har slutförts, men Sydafrika deltar i bredare regionala utvecklingssamarbetsprojekt som Finland finansierar. Det kan exempelvis handla om partnerskap i regionala initiativ eller om samfinansierade projekt.

Regionalt utvecklingssamarbete

Regionalt utvecklingssamarbete genomförs inom flera staters territorium. Det här samarbetet stöder lösningar av gränsöverskridande problem och regional integration. Regionalt samarbete kompletterar andra former av bistånd. Finland finansierar och genomför regionalt samarbete inom många sektorer där Finland har specialkunskaper. Det kan bl.a. vara fråga om innovationsverksamhet, fredsbyggande åtgärder, rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, främjande av jämlikhet, energi och hållbar användning av naturresurser. Metoderna varierar i olika geografiska områden.

Regionalt utvecklingssamarbete projecter som ambassaden finansierar 2021-2022 

Bakgrundsinformation

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete siktar på konkreta resultat som påverkar samhällens utveckling och människors liv positivt. Utvecklingssamarbetet bedrivs långsiktigt med fokus på fyra prioriterade områden, som grundar sig på Finlands värderingar och styrkor:

- Stärka kvinnors och flickors ställning och rättigheter, i synnerhet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 

- Stärka den ekonomiska basen och sysselsättningen i utvecklingsländerna, med särskild fokus på innovation, kvinnornas roll i ekonomin och kvinnors affärsverksamhet
 

- Utbildning, välfungerande samhällen och demokrati, i synnerhet god utbildning, utveckling av skattesystemen i utvecklingsländer och stöd till demokrati och rättsstatsutveckling.
 

- Klimatförändringar och naturresurser, både att bekämpa klimatförändringar och att stödja anpassningen samt åtgärder för tryggad livsmedelsförsörjning och vatten, meteorologi och katastrofriskreducering, skogar och naturens mångfald.

Stöd på gräsrotsnivå

Anslagen för lokalt samarbete erbjuder ambassaden en möjlighet att stödja gräsrotsaktörer både i Finland och i Sydafrika. Anslagen gör det möjligt för ambassaden att engagera sig även på denna nivå i samband med regionalt samarbete och partnerskapsinstrument. Tack vare anslagen kan ambassaden också verka inom prioriterade områden som inte nödvändigtvis omfattas av Finlands övriga utvecklingssamarbetsprogram. Vilka områden det kan gälla avgörs tillsammans med landets civila samhällsorganisationer.

Med hjälp av anslag för lokalt samarbete strävar man efter att förstärka det lokala civilsamhället. Understöd beviljas också till institutionella projekt och projekt inom den privata sektorn, om man kan påvisa att de har effekter på utvecklingen. Anslagen fungerar också inom offentlig diplomati och utvidgar ambassadens kontakter med strategiska samarbetsparter. Avsikten är att skapa långvariga partnerskap med ett begränsat antal organisationer istället för att understöda verksamhet, seminarier med mera.     

Anslagen för lokalt samarbete spelar en viktig roll när målen är att förstärka internationell stabilitet, säkerhet, fred, rättvisa och hållbar utveckling, främja rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter, och att fördjupa partnerskapen i Sydafrika och andra områden i södra Afrika där Finland bedriver utvecklingssamarbete. Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete åstadkommer hållbara resultat som har långsiktiga effekter på samhället.

Om du vill veta mer ber vi dig kontakta koordinatorn för lokala samarbetsanslag (på engelska): Tsakane Bok, tsakane.bok @ formin.fi

Om du vill veta mer ber vi dig kontakta koordinatorn för lokala samarbetsanslag (på engelska): Tsakane Bok, tsakane.bok @ formin.fi

Embassy of Finland, FLC
PO Box 443, Pretoria 0001
Puh: +27 12 343 0275, ext 219
Fax: +27 12 343 3095