Rådet nådde samförstånd om direktivet om plattformsarbete

EU:s arbetsministrar och socialministrar godkände samförståndet med Europaparlamentet om direktivet om plattformsarbete vid sitt möte i Bryssel den 11 mars. Arbetsminister Arto Satonen företrädde Finland vid mötet.

Arbets- och näringsministeriet

Pressmeddelande

Direktivet skapar spelregler för branschen och förbättrar arbetsvillkoren


Syftet med direktivet är att förbättra arbetsvillkoren för dem som utför plattformsarbete. Med plattformsarbete avses arbete som ordnas via digitala plattformar. Kunderna kan erbjudas till exempel transport av mat och varor eller tjänster via nätet.

Direktivet skapar tydligare spelregler för plattformsarbete. Syftet är att säkerställa att sysselsättningsstatusen för personer som arbetar för plattformar (som anställda eller som egenföretagare) har fastställts korrekt. 

De viktigaste bestämmelserna i direktivet gäller den rättsliga presumtionen, dvs. att förhållandet mellan plattformen och den som utför plattformsarbete antas vara ett anställningsförhållande. Presumtionen om anställningsförhållandet fastställs nationellt.

I Finland används inte presumtion om anställningsförhållande. Huruvida ett anställningsförhållande existerar avgörs utifrån kriterierna för ett anställningsförhållande enligt de tvingande bestämmelserna i arbetsavtalslagen.

Direktivet ska genomföras nationellt senast två år efter att det har trätt i kraft. Direktivet förutsätter ny lagstiftning om plattformsarbete i Finland.

Mer information:

Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7330 (frågor till minister Satonen)
Elli Nieminen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 056 (frågor om direktivet om plattformsarbete)

Dagordning för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) 11.3.2024Länk till en annan webbplats(Länk till en annan webbplats.)
Pressmeddelande 11.3.2024 (Europeiska rådet)Länk till en annan webbplats(Länk till en annan webbplats.)
Bakgrundsinformation om EU-regler om plattformsarbete (Europeiska unionens råd)Länk till en annan webbplats(Länk till en annan webbplats.)