Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

Legalisering av dokument i Egypten

Eftersom finska myndigheter inte har möjlighet att säkerställa att utländska dokument undertecknats av personer med laglig befogenhet att utfärda dylika dokument, kan myndigheter i Finland inte godkänna dokument som utfärdats av myndigheter i Egypten eller Sudan.

I enlighet med lagen om konsulära tjänster 498/1999 paragraf 33, erbjuder Finlands ambassad i Kairo även notarietjänster. Till notarietjänsterna hör bl.a. att ambassaden kan utfärda intyg gällande äktheten av en underskrift av en tjänsteman vid utrikesministeriet i Egypten eller Sudan, samt gällande tjänstemannens befogenhet att underteckna dokumentet i fråga. Intyg kan utfärdas om ambassaden har tillgång till exempel på underskrifter från myndigheten i fråga. Legalisering görs på engelska och är en stämpel som intygar att namnteckningen på dokumentet är äkta.

Underskrifter på dokument utfärdade av egyptiska myndigheter bör legaliseras innan uppgifterna kan införas i befolkningsregistret i Finland.

För att uppgifterna i ett dokument skall kunna införas i befolkningsregistret i Finland, bör således de utfärdande myndigheternas underskrifter legaliseras. I praktiken betyder denna legalisering att underskrifterna på ett dokument eller intyg utfärdat av en lokal myndighet (t.ex. notarie, tingsrätt, registrerande myndighet) i Egypten eller Sudan, verifieras av utrikesministeriet i respektive land.

Därefter intygar Finlands ambassad i Kairo äktheten av den verifierande tjänstemannens underskrift, baserat på de exempel på underskrifter av tjänstemän, med behörighet att underteckna dylika dokument, som tillhandahållits ambassaden från utrikesministerierna i Egypten och Sudan. Utrikesministerierna i Egypten och Sudan bekräftar alltså namnteckningarna på dokumenten utfärdade av lokala myndigheter, men inte äktheten av dokumentets innehåll. Finlands ambassad agerar på motsvarande vis.

Finska medborgare behöver vanligtvis notarietjänster för att registrera ett äktenskap som ingåtts utomlands, eller ett barn som fötts utomlands, i det finska befolkningsregistret. Finlands ambassad i Kairo legaliserar inte dokument utfärdade av finländska myndigheter. Dylika dokument, samt översättningar, utfärdade av myndigheter i Finland bör legaliseras i utrikesministeriet i Finland och efter detta i Egyptens ambassad i Helsingfors, Östra allén 2, 00140 Helsingfors, +358 9 477 7470.

 

Ambassaden i Kairo betjänar kunder från måndag till onsdag kl. 9.00-12.00.