Marknadsmöjligheter i Egypten

Egypten är ett land med enorma projekt. På tio år har mer än 400 miljarder dollar investerats i infrastruktur och 30 nya städer byggts upp, nya projekt lanseras på löpande band. Egypten bygger en ny administrativ huvudstad öster om Kairo. Hamnar byggs och moderniseras, vägar sträcks. Nya produktionsanläggningar uppförs, bl.a. inom Suezkanalens särskilda ekonomiska zon. I Egypten pågår också ett omfattande bevattningssystemsbygge för att ta i bruk ny odlingsareal.

Dessa megaprojekt skapar en stark efterfrågan på olika investeringsprodukter som hör till den finländska exportindustrins starka kompetensområden. Efterfrågan är särskilt stor inom följande sektorer:

  • Lösningar för cirkulär ekonomi, särskilt inom återvinning av avfallsströmmar från industri och jordbruk

  • Lösningar för avfallshantering, mekanisk och biologisk behandling av kommunalt avfall och rening av avloppsvatten

  • Yrkesutbildning, lärarutbildning och yrkeshögskoleutbildning

  • Informations- och kommunikationsteknik, digital omvandling, finansiell teknik, fiberoptiska lösningar

  • Hälso- och sjukvård, reform av sjukförsäkringssystemet, medicinska utrymmen

Egypten hör till Europeiska unionens grannskapsländer och har också tillgång till Global Gateway-finansiering, med tre byggprojekt godkända hittills. För de flesta finländska företag är de projekt som finansieras genom programmet för stora i sig, men de skapar också många indirekta exportmöjligheter att agera som underleverantörer till huvudentreprenörer. Finlands ambassad i Kairo följer marknadsläget och delar information om nya affärsmöjligheter.

Det finns också mindre offentligt finansierade projekt som är mer lämpade för små och medelstora företag inom olika sektorer. Till exempel finansierar den egyptiska regeringens program "Decent Life" projekt som syftar till att skapa anständiga levnadsförhållanden i avlägsna byar och städer i hela landet. Beslutsfattandet i dessa projekt är decentraliserat och de är till storleken avsevärt mindre än de stora nationella projekten.

I Egypten har Finland gott rykte som handelspartner. Till en del kommer det sig av framgångsrika utvecklingssamarbetsprojekt på 1980-talet. Finskt virke har också importerats till Egypten i över hundra år. Finländska företag har också av den anledningen goda förutsättningar att närma sig egyptiska kunder. Det lönar sig att aktivt söka affärsmöjligheter på den egyptiska marknaden och att lära känna affärskulturen. Här kan ambassaden vara till hjälp. Vi träffar regelbundet egyptiska partner och kan ge råd om beprövade sätt för företag att utvidga sin exportverksamhet till Egypten.