Finlands utvecklingssamarbetet i Egypten

I och med den ekonomiska tillväxten under 1990-talet utvecklades Egypten till ett land med lägre medelinkomst. Av denna anledning beslutade Finland år 2001 att före år 2007 dra sig ur det utvecklingssamarbete som dittills bedrivits i form av donationshjälp och i stället gå in för att bygga upp ett mer mångsidigt samarbete. En övergångsperiod genomfördes under åren 2005–2007. De bilaterala projekten slutfördes på ett sätt som tillfredsställde egyptierna.

Numera betraktas utvecklingssamarbetet med Egypten som en del av det regionala utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika. Det regionala stödet kanaliseras huvudsakligen via internationella finansinstitut och internationella organisationer, vars program omfattar minst två länder i regionen. Den regionala projektverksamheten kompletteras av det stöd som erbjuds lokala frivilligorganisationer och av det institutionella samarbetsinstrumentet (IKI).

De två huvudsakliga målen för det regionala utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika är följande: 1) inkluderande och jämlika samhällen, och 2) hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt. Man strävar i synnerhet efter att stärka kvinnornas ställning genom att främja deras politiska delaktighet, ekonomiska verksamhet och möjligheter att påverka i samhället. Ur människorättsperspektiv stöder Finland också en god migrationshantering och främjar migranternas och flyktingarnas välbefinnande och skydd. Därtill lägger Finland stor vikt vid regional integration och samarbete mellan nationella aktörer. Strategin för det regionala utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika finns på utrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.).(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Regionalt samarbete

Regionala projekt som Finland stöder och som involverar Egypten:

Finland stöder viaILO:s(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) byrå i Kairo ett projekt med målet att förbättra kvinnornas rättigheter och arbetsförhållanden i arbetslivet i Tunisien och Egypten. Finland stödde den första fasen av projektet 2012–2017 med 3,1 miljoner euro och den andra fasen 2018–2022 med 2,2 miljoner euro. Målet är att ge kvinnorna i båda länderna möjligheter att delta på arbetsmarknaden och att förbättra arbetsmarknadsinstitutionernas förmåga att hjälpa kvinnor. Målet är också att genomgående öka kunskapen om kvinnornas rättigheter och snabba upp verkställandet samt att hjälpa kvinnorna att delta i arbetsmarknadsorganisationernas beslutsfattande. De som gynnas av projektet är både statliga och kommunala organ samt de som tillhandahåller affärslivstjänster, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, frivilligorganisationerna, universiteten och läroanstalterna.

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) har utvidgat sitt verksamhetsområde till östra och södra Medelhavet, och verksamheten är i första hand inriktad på Tunisien, Marocko, Egypten och Jordanien. I inledningsskedet ges teknisk hjälp för utveckling av företagsverksamhet. EBRD har som mål att stödja tillväxten av lokala finansinstitut och utveckla deras kapacitet i belåningen av mikroföretag samt små och medelstora företag. Finland betonar i fondsamarbetet att bankens stöd ska inriktas särskilt på att utöka kvinnornas ekonomiska möjligheter. Finlands stöd uppgår till 6,1 miljoner euro under åren 2012–2018.

Finland deltar i Världsbankens MENA-fond(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), som strävar efter att fungera som ett katalytiskt stöd för länder som genomgår transition. Fonden erbjuder finansiellt stöd för att stärka förvaltningen, främja principerna för social och ekonomisk icke-diskriminering, skapa nya arbetstillfällen och stödja hållbar tillväxt. Tvärgående teman är jämställdhet mellan könen, regional integration och den privata sektorns kapacitetsuppbyggnad. Projekt kan finansieras i Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, det ockuperade Palestinska området, Egypten, Irak, Jordanien, Libanon och Jemen. Finlands andel i fonden uppgår till 1,72 miljoner euro under åren 2012–2021.

Finland stöder Internationella migrationsorganisationen IOM:s(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) projekt som är avsett att förbättra hälsosituationen för och skyddet av transitflyktingar i Marocko, Egypten, Libyen, Tunisien och Jemen. Målet med projektet är att stödja och komplettera de nationella och lokala aktörernas arbete. I projektet prioriteras flyktingar i särskilt utsatt ställning, såsom offer för människohandel, kvinnor, offer för könsrelaterat våld och barn utan vårdnadshavare. Stödet för den första fasen av projektet 2015–2017 var 2,75 miljoner euro. Projektet kommer att fortsätta under åren 2018–2020 med 2,6 miljoner euro.

I Egypten har Finland bidragit till att stödja ett projekt som administreras av det regionala centret BCRC-Egypt och som går ut på att minska mängden farligt avfall och avfallets farlighet i arabländerna i enlighet med Baselkonventionen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Finlands stöd via UNDP(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) uppgick till 1,2 miljoner euro under åren 2012–2018. Baselkonventionen (the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) är ett internationellt miljöavtal om farligt avfall och annat avfall som trädde i kraft år 1992. Målet med konventionen är att skydda miljön och människornas hälsa genom att försöka minimera mängden farligt avfall och avfallets farlighet. Vidare strävar man efter att minska gränsöverskridande transporter av avfall och stödja avfallshantering som sker så nära platsen för avfallets uppkomst som möjligt.

Finland understödde Anna Lindh-stiftelsens(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) verksamhet under åren 2014–2018 med 710 000 euro. Anna Lindh-stiftelsen (ALF) är en takorganisation för ett stort antal nationella ALF-nätverk i 44 EU-länder och i Medelhavsregionen. Finland har understött Anna Lindh-stiftelsen ända sedan den grundades år 2005. Syftet med Anna Lindh-stiftelsens verksamhet är att stödja frivilligorganisationernas inbördes växelverkan i regionen och med EU-länderna.

Utvecklingssamarbetet mellan institutioner (IKI)

Den regionala projektverksamheten stöds av det institutionella samarbetsinstrumentet (IKI), som gör det möjligt för statliga institutioner och ämbetsverk att delta i utvecklingssamarbete. Målet med projektet är att utnyttja finskt kunnande för att stärka de statliga aktörernas kunnande i mållandet, såsom ministerier, institutioner och universitet. Verksamheten grundar sig alltid på lokala behov och initiativtagande.

Finland har starkt kunnande inom områden som är viktiga för Egypten, såsom vattenbranschen och hållbar hantering av naturresurser. De IKI-projekt som presenteras nedan är exempel på dessa.

Finlands miljöcentral (SYKE(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) utvecklar ett system för bedömning av konsekvenserna av muddring i samarbete med en egyptisk samarbetspartner. Finlands stöd för åren 2016–2018 var 440 000 euro.

Målet med projektet för att utveckla den institutionella kapaciteten i jämställdhetsutbildningen och i genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 var att öka kunskapen om jämställdhet hos fredsbevarare som deltar i fredsbevarande operationer och att främja genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Samarbetspartner i projektet var Krishanteringscentret Crisis Management Center (CMC) Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), som sorterar under Finlands inrikesministerium, och CCCPA (Cairo Regional Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping in Africa), som verkar i anslutning till Egyptens utrikesministerium. Den totala budgeten för projektet under åren 2012–2016 var 795 000 euro.

Egyptiska Field Crop Research Institute (FCRI) och finska Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) utvecklade inom ramen för ett IKI-projekt förutsättningarna för jordbruksproduktion i torra områden med hög salthalt på Sinaihalvön. Finlands stödandel i projektet var 560 000 euro under åren 2013–2016.

Man har utvecklat ett särskilt IKI-instrument för samarbetet mellan universitet och yrkeshögskolor (se utrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)).

Anslag för lokalt samarbete

Det regionala tillvägagångssättet i Finlands utvecklingssamarbete och projekten för mellaninstitutionellt samarbete kompletteras av ett stöd för lokala frivilligorganisationer, som genomförs med hjälp av ett anslag för lokalt samarbete. Syftet med anslaget för lokalt samarbete är att stödja det civila samhällets utveckling i Egypten. Ambassaden i Kairo har administrerat projekt inom ramen för anslaget för lokalt samarbete alltsedan år 2003, och tyngdpunkten i projekten har i flera år legat på att stärka kvinnornas och flickornas politiska deltagande och ekonomiska beredskap.

Genom anslaget för lokalt samarbete kan man stödja t.ex. ODA-dugliga projekt som bedrivs av frivilligorganisationer, forskare och teknikplattformar, oberoende medier, kulturinstitutioner, stiftelser, intresseorganisationer eller andra lokala, icke-vinstdrivande aktörer inom det civila samhället. Obs! Endast lokala samarbetspartner kan utgöra avtalsparter.

Anslaget för lokalt samarbete kan inte användas för att stödja en regering, kommuner, ministerier eller politiska partier eller för att stödja affärsverksamhet som bedrivs av enskilda personer eller privata aktörer. Anslaget kan inte heller användas för religiös verksamhet eller välgörenhet, mikrokrediter eller för att stödja finländska organisationer.

Närmare information om ansökningsprocessen finns på de engelskspråkiga sidorna.

Stöd för finländska frivilligorganisationer

Enheten för det civila samhället vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning väljer bland de ansökningar som lämnats in av finländska frivilligorganisationer ut de projekt som staten stöder med utvecklingssamarbetsmedel. Frivilligorganisationerna uppmuntras till att utöka sitt samarbete med andra frivilligorganisationer. Läs mer på utrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).