Sveitsin talouden tilanne kesäkuu 2024

Sveitsin talousennusteiden asiantuntijaryhmä odottaa Sveitsin talouden kasvavan vuonna 2024 edelleen keskimääräistä hitaammin. BKT kasvaa 1,2 %, kun maaliskuussa ennustettiin 1,1 % kasvua. Maailmantalouden asteittaisen elpymisen myötä kasvun odotetaan normalisoituvan 1,7 % vuonna 2025. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 palvelusektori ja yksityinen kulutus kasvoivat, mutta teollisuussektori pysyi paikoillaan. Globaali taloustilanne on vaihteleva, ja Sveitsin vientiä voivat hidastaa etenkin Euroopan talouden heikkoudet. Työttömyysasteen ennustetaan olevan keskimäärin 2,4 % vuonna 2024 ja 2,6 % vuonna 2025. Talouden riskit ovat tasapainossa, mutta geopoliittiset konfliktit ja inflaatio voivat tuoda haasteita.

Talous

Sveitsin talous on hyvässä asemassa ja kilpailukykyinen, käy ilmi Sveitsin 22.5.2024 hyväksymässä toimintakertomuksessaan. Raportissa analysoidaan viime vuosien talouskehitystä ja arvioidaan toimintaympäristön laatua. Sveitsi pysyy kilpailukykyisenä ulkomaisen teollisuuspolitiikan uudelleennousun taustalla, kiitos horisontaalisen lähestymistapansa, joka hyödyttää kaikkia toimialoja tasapuolisesti.

Ministeriön raportti korostaa Sveitsin kansantalouden kestävyyttä viime vuosien kriisien aikana, mutta tunnistaa myös talouspoliittisen ympäristön haasteet. EU ja Yhdysvaltojen teollisuuspolitiikan aloitteet, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät tukitoimet, asettavat haasteita Sveitsin avoimelle taloudelle kilpailua vääristävien tukien muodossa. Kuitenkin monet tukitoimet, kuten energiatehokkuutta parantavat rakennusten kunnostusavustukset, tarjoavat uusia myyntimahdollisuuksia sveitsiläisille tuottajille.

Ministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan näiden aloitteiden nettoefekti Sveitsin talouteen on vähäinen. Vertailu ulkomaisten ohjelmien ja Sveitsin talous-, energia- ja ilmastopolitiikan välillä osoittaa, että Sveitsissä on kattavia tukiohjelmia erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikan alalla. Uusia tukitoimia otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2025 alkaen ilmastonsuojelu- ja innovaatiolain sekä tarkistetun CO2-lain myötä.

Ministeriön mukaan Sveitsin tulee jatkossakin pidättäytyä protektionistisista ja kilpailua vääristävistä toimista. Tukien ja avustusohjelmien tulisi olla mahdollisimman teknologia- ja toimialaneutraaleja, jotta voidaan edistää kilpailu- ja innovaatiomyönteistä ilmasto-, energia- ja talouspolitiikkaa. Taloudellisen aseman kestävää vahvistamista saavutetaan parhaiten taloudellisten puitteiden parantamisella ja yritysten tuotantokustannusten alentamisella.

Työllisyystilanne

Työttömyysaste laski huhtikuussa 2024 2,3 prosenttiin, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömiä oli 106 957, mikä on 1 636 vähemmän kuin maaliskuussa. Nuorisotyöttömyys laski 4,4 % ja 50-64-vuotiaiden työttömyys väheni 1,1 %. Työnhakijoiden määrä väheni 822 henkilöllä edelliseen kuukauteen verrattuna, ja avoimien työpaikkojen määrä laski hieman.

Kuluttajien mielipiteet

Kuluttajien mieliala pysyy vakaana, huhtikuun 2024 mielipideindeksi on -38 pistettä, mikä vastaa viime vuoden vastaavaa arvoa. Talouden odotetun kehityksen ja suurten hankintojen ajoituksen alaindeksit ovat parantuneet, mutta taloudellisen tilanteen arviointi on heikentynyt.

Tulevaisuus

Sveitsin talouden vahvuus perustuu vakaaseen ja kilpailukykyiseen toimintaympäristöön, jota tukee luotettava infrastruktuuri, joustava koulutusjärjestelmä ja maltillinen verotus. Nykyisellä lainsäädäntökaudella on kuitenkin haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää jatkuvaa talouspoliittista panostusta.

Sveitsi on hyvin valmistautunut tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja maan talouspolitiikan painopisteenä on säilyttää kilpailukyky, edistää innovaatioita ja turvata hyvinvointi kaikille kansalaisille.

 

Reetta Rautio, Kauppakamari Suomi-Sveitsi harjoittelija

Lisätietoja: Philipp Jordi - neuvonantaja, Suomen suurlähetystö, Bern