Sveitsin ja Liechtensteinin talousennuste vuodelle 2023

Vuoden 2022 lopussa Sveitsin tulevan vuoden talousnäkymät ovat positiivissävytteisiä. Suhdanneasiantuntijaryhmä alensi kuitenkin syyskuussa merkittävästi odotuksiaan maan bruttokansantuotteen kasvusta ja talouden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta vallitsevan energiatilanteen myötä. Hallituksen syyskuussa julkaisemassa talousennusteessa esitellään perusskenaarion lisäksi kielteinen ja myönteinen skenaario Sveitsin taloudesta vuonna 2023. Vaikkakin kaikkiaan syksyn 2022 kehitys on ollut ennustettua positiivisempaa, ei vuoden 2023 talouden kehityksen odoteta olevan kovinkaan myönteistä verrattuna vuoden 2021 ja 2022 talouden tilanteeseen. Liechtenstein on selvinnyt taloudellisesti vuonna 2022 muuta Eurooppaa paremmin ja vuoden 2023 talousnäkymät ovat kohtalaiset. Sekä Sveitsin että Liechtensteinin talouden kehitykseen tulevana vuonna vaikuttaa muun muassa energiansaannissa tapahtuvat muutokset.

Geneven rautatieaseman seinämaalaus
Geneven rautatieaseman seinämaalaus

Sveitsin talouden tilanne tällä hetkellä ja perusskenaarion näkymät vuonna 2023

Tämän hetken talousnäkymät ovat positiivisia Sveitsissä. Maa on yhä poikkeus verrattuna muihin Euroopan valtioihin inflaation kehityksessä; liittovaltion tilastovirasto (FSO) kertoo lokakuun aikana inflaation laskeneen maassa 3,3 prosentista 3,0 prosenttiin. Lisäksi työttömyysaste laski 5,1 prosentista 4,3 prosenttiin kolmannella vuosineljänneksellä. Tuottaja- ja tuonti-indeksi taas pysyi Sveitsissä lokakuussa ennallaan edelliskuuhun verrattuna, ja edellisvuoden lokakuuhun verrattuna kotimaisten ja tuontituotteiden hintataso nousi 4,9 prosenttia tilastoviraston mukaan. Lokakuun kuluttajatutkimuksen mukaan sveitsiläisten kuluttajien mieliala on kuitenkin heikentynyt entisestään ja kuluttajien arvio omasta taloudellisesta tilanteesta on laskenut historiallisen alhaiselle tasolle.

Kuluvan vuoden syyskuun loppupuolella suhdanneasiantuntijaryhmä alensi merkittävästi odotuksiaan Sveitsin bruttokansantuotteen kasvusta. Vuonna 2022 BKT:n ennustetaan kasvavan 2,0 prosenttia ja vuonna 2023 1,1 prosenttia. Jännittynyt energiatilanne ja jyrkät hinnannousut rasittavat talousnäkymiä niin Sveitsissä kuin muuallakin Euroopassa. Tämän hetkiset talousindikaattorit antavatkin ristiriitaisen kuvan talouden kehityksestä ja tulevaa on vaikea ennustaa, sillä Sveitsin talouden yleinen tila on suurilta osin riippuvainen siitä, miten maailmantalouden ja energiasaannin tilanne kehittyy. Syyskuun loppupuolen jälkeen Sveitsin talouden voi huomata kehittyneen oletettua parempaan suuntaan ja esimerkiksi kaasun hinta on vähitellen laskenut globaalisti. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski kuitenkin lokakuussa vuoden 2023 maailmanlaajuista kasvuennustettaan 2,7 prosenttiin. IMF odottaa maailmantalouden kehityksen olevan synkkää ja ennustaa Saksan ja Italian ajautuvan taantumaan. Tämä vaikuttaisi merkittävästi myös Sveitsin talouteen.

Hallituksen vuoden 2023 niin sanotun perusskenaarion talousennusteessa suotuisten työllisyystietojen odotetaan jatkossakin tukevan kulutusmenoja Sveitsissä inflaation ollessa kansainvälisesti vertailtuna vaatimaton. Haastava kansainvälinen ympäristö tulee kuitenkin todennäköisesti aiheuttamaan kasvavia paineita vientiin suuntautuneiden teollisuudenalojen suhdanneherkimpiin segmentteihin. Syyskuussa annettu talousennuste perustuu oletukseen, ettei vakavaa energiakriisiä ja laajoja tuotantokatkoksia tule Sveitsissä. Asiantuntijaryhmä odottaa kysynnän ulkomailla kasvavan ennustehorisontin loppuun asti aiempaa kesäkuun ennustetta vähemmän vahvemman hintadynamiikan ja tiukemman rahapolitiikan vuoksi. Tämä taas rasittaisi Sveitsin vientitaloutta. Kansainvälisesti odotetun korkeana pysyvän inflaation ennustetaan johtavan todennäköisesti kotimaisen kysynnän viilenemiseen. Keskimääräisen vuotuisen työttömyysasteen ennustetaan kasvavan 2,2 prosenttia vuonna 2022 ja 2,3 prosenttia vuonna 2023. Syyskuussa annetussa talousennusteessa työllisyyden kasvun odotettiin hiipuvan talouden hidastumisen myötä ja työttömyyden lisääntyvän neljännellä neljänneksellä vuonna 2022. Tällä hetkellä työllisyystilanne näyttää oletettua positiivisemmalta. Tämä kuvastaa hyvin sitä, kuinka vaikeaa tällä hetkellä on ennustaa talousnäkymiä.

Kielteinen ja myönteinen skenaario

Suurten epävarmuustekijöiden myötä syyskuussa julkaistussa talousennusteessa esitellään perusskenaarion lisäksi kielteinen ja myönteinen skenaario Sveitsin talouden kehityksestä. Kielteisessä skenaariossa taustaoletuksena on, että energiatilanne pysyy kireänä ja energiasta tulisi mahdollisesti pulaa Euroopassa, joka heijastuisi myös Sveitsiin maan ollessa riippuvainen energiantuonnista. Pula vaikuttaisi merkittävästi niin Sveitsin kuin Euroopankin talouteen ja johtaisi laajamittaisiin tuotantoseisokkeihin ja huomattavaan laskusuhdanteeseen. Tämä taas johtaisi skenaariossa todennäköisesti korkeisiin kotimaisiin hintapaineisiin ja talouden laskusuuntaukseen. Euroopan teollisuus tuntisi energiakriisin vaikutukset laajasti ja yhä kasvava niukkuus resursseissa nostaisi hintoja kasvattaen inflaatiota entisestään. Tuloksena saattaisi olla tiukempi rahapolitiikka ja korkojen nousu. Uhkana tässä kielteisessä skenaariossa on lopulta euroalueen taantuma, joka mahdollisesti korjautuisi kesän aikana energian tarpeen ollessa vähäisempää.

Erityisesti Sveitsin osalta tämä kielteinen skenaario tarkoittaisi korkeampaa inflaatiota ja mahdollisesti taantumaa. Vientisektoria rasittaisivat vähentynyt kysyntä ja samalla kotimaiset hinnat ja korot painaisivat kotimaista kysyntää alas. Kuluttajahintaindeksin ennustettaan kasvavan skenaariossa vuonna 2023 4,1 prosenttia. Paheneva energiakriisi vaikuttaisi negatiivisesti työmarkkinoihin ja työttömyys kasvaisi 2,6 prosenttia perusskenaarion 2,2 prosentin sijaan. BKT:n kasvu taas olisi vuonna 2022 1,6 prosenttia ja vuonna 2023 laskua olisi odotettavissa 0,8 prosenttia. Valonpilkahduksena todetaan, että Sveitsi mahdollisesti selviäisi euroaluetta paremmin, sillä maan talous on suhteellisen vähän energiaintensiivinen, jolloin energiapula vaikuttaisi siihen mahdollisesti vähemmän. Inflaation odotetaan olevan Sveitsissä pienempi kuin euroalueella ja tällöin rahoituspolitiikka vapaampaa. Kaikkiaan energiakriisin mahdollisesti pahetessa ja pitkittyessä Sveitsi olisi kuitenkin haastavassa tilanteessa energiariippuvuutensa vuoksi. Lisäksi maalla ei ole sopimusta EU:n tai naapurivaltioiden kanssa mahdollisista tukitoimista energiapulan sattuessa. Kielteisellä skenaariolla Sveitsin hallitus pyrkii varautumaan mahdollisiin haasteisiin ja välttämään liian optimistisen suhtautumisen Sveitsin talouden ja energiakriisin kehitykseen.

Huomioitavaa on, ettei tämä esitetty kielteinen skenaario ole täysin mahdollinen sellaisenaan, sillä talouden sisäisten ketjureaktioiden ennustaminen ja makrotaloudellisten toimenpiteiden vaikutuksen arvioiminen talouteen on haastavaa. Lisäksi kuten aiemmin on mainittu, liittyy kaasun toimitukseen ja saatavuuteen epävarmuustekijöitä ja energiapulan mahdollisten vaikutusten laajuutta on vaikea ennakoida talouteen. Esimerkiksi sähkönjakelun keskeyttämisestä aiheutuvat taloudelliset vahingot voisivat olla valtavat. Mahdollista kuitenkin on, että talous menestyy ennakoitua paremmin erityisesti energiatilanteen osoittautuessa odotettua lievemmäksi ja kriisin lyhytkestoisemmaksi. Myönteinen skenaario saattaa toteutua silloin, kun maakaasun toimitustilanne kehittyy Euroopassa suotuisampaan suuntaan kuin hallituksen perusskenaariossa on ennustettu. Jo syyskuun loppupuolella laaditun talousennusteen jälkeen kaasun hankintatilanne on edennyt odotettua parempaan suuntaan ja energian hinnat ovat laskeneet vähitellen. Muun muassa nämä mielessä pitäen, on mahdollista, että myönteinen tai perusskenaario ovat todennäköisemmin kielteistä skenaariota lähempänä vuoden 2023 talouden näkymiä. Talven 2023 odotetaan olevan vaikeampi kuin nykyinen talvi energian suhteen, jonka vuoksi talouden elpymisen odotetaan kuitenkin olevan hidasta tulevana vuonna.

Myönteisessä skenaariossa energian hinnat ja inflaatio laskisivat euroalueella. Tämä taas hyödyttäisi Sveitsin vientisektoria ulkomaisen kysynnän kasvaessa. Skenaariossa Sveitsin BKT kasvaisi 1,9 prosenttia, joka on merkittävästi voimakkaampi kasvu kuin perusskenaariossa esitettiin, ja kuluttajahintaindeksi kasvaisi 1,4 prosenttia. Inflaatio palaisi vuonna 2023 hintavakauden alueelle, joka tukisi reaalituloja ja vahvistaisi kotimaista kysyntää epävarmuuden vähentyessä. Työttömyysaste taas nousisi 2,1 prosenttia. Positiivisesta kehityksestä huolimatta skenaarion esittämät luvut eivät lupaa kovinkaan myönteistä talouden kehitystä verrattuna vuoden 2021 ja 2022 talouden tilanteeseen. Tällä hetkellä lähtökohdat vuoteen 2023 ovat oletettua paremmat Euroopan kaasuvarastojen ollessa lähes täynnä ja energiansäästötoimenpiteiden onnistuessa vähentämään kotitalouksien ja yritysten energiankulutusta viimeisten kuukausien aikana. Asiantuntijat ennustavat, ettei vakavaa energiakriisiä ja laajoja tuotantokatkoja tule mitä todennäköisemmin Sveitsiin talvella 2022/2023. Kuten aiemmin jo mainittu, epävarmuustekijöitä kuitenkin talouden kehityksen suhteen riittää ja Sveitsin ollessa vahvasti osa globaaleja verkostoja, vaikuttaa kansainvälisen ilmapiirin kehitys ja erityisesti euroalueen talouden kehitys maahan. Vaikkakin energiatilanteen kehityksellä on merkittävin vaikutus talouteen, ei myöskään pandemioihin liittyviä takaiskuja voida sulkea pois, esimerkiksi uusien virusvarianttien seurauksena. Esimerkiksi Kiinan talouden mahdollinen heikentyminen torjuntatoimien vuoksi heijastuisi maailmantalouteen.

Liechtensteinin talouden kehitys vuonna 2023

Niin ikään kuluvan vuoden syyskuussa annetussa Liechtensteinin talousennusteessa todetaan Ukrainan sodan vaikutukset myös Liechtensteinin talouteen. Maa on monilta osin kytköksissä muihin Euroopan valtioihin, ja erityisesti Sveitsiin, jonka vuoksi koko Eurooppaa koskeva epävarmuus talouden kehityksestä erityisesti vallitsevan energiakriisin myötä koskettaa maata. Sveitsin tavoin Liechtenstein on kuitenkin selvinnyt taloudellisesti vuonna 2022 muuta Eurooppaa paremmin ja lähtökohdat tulevaan vuoteen 2023 ovat kohtalaiset. Muun muassa Sveitsin frangi hillitsee tuontitavaroiden inflaatiota tällä hetkellä ja Liechtensteinin inflaatio on Sveitsin tavoin laskenut poiketen euroalueesta. Talousennusteessa todetaan vuoden 2023 taloudellisen tuloksen olevan pitkälti riippuvainen ulkoisesti hallinnoitujen varojen tuloksesta, jonka vuoksi myös Liechtensteinin ennusteet ovat häilyviä.

Elokuussa julkaistuissa tilastokeskuksen taloustutkimuksessa Liechtensteinin talouden todetaan osoittautuneen vahvaksi maailmantalouden voimakkaan hidastumisen aikana, mutta huomattavissa on tuntuvaa heikkenemistä ja talous kasvaa maassa historiallisessa vertailussa keskimääräistä hitaammin. Talousennusteessa on otettu huomioon hintojen nousun, toimitusketjujen häiriöiden sekä energia- ja elintarvikepulan mahdolliset vaikutukset talouden kehitykseen. Kaikesta taloudellisista ja poliittisista epävarmuustekijöistä huolimatta Liechtensteinin hallituksen syyskuun tuloslaskema päätyy 24 miljoonan Sveitsin frangin ylijäämälle. Tämä on 24 miljoonaa Sveitsin frangia vähemmän kuin vuoden 2022 arvio.

Aino Ikävalko (harjoittelija) ja Philipp Jordi (Team Finland)

Lähteet:

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-90406.html 

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-91195.html

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-91001.html 

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-90676.html 

https://www.llv.li/files/sf/landesvoranschlag.pdf