Lakiesitys EU:n tilapäisestä matkustusasiakirjasta lausuntokierrokselle

Hallituksen esityksen luonnokseen voi antaa lausunnon osoitteessa lausuntopalvelu.fi 15. elokuuta 2023 asti.

Ulkoministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Euroopan unionin tilapäisestä matkustusasiakirjasta. Laki korvaisi konsulipalvelulain 41 b §:n sääntelyn hätämatkustusasiakirjasta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan joulukuussa 2024.

Ehdotetulla uudella lailla sekä konsulipalvelulakiin ehdotettavilla muutoksilla Suomi panisi täytäntöön EU:n tilapäistä matkustusasiakirjaa koskevan direktiivin. Direktiivin keskeisin tavoite on luoda aiempaa turvallisempi malli EU:n tilapäiselle matkustusasiakirjalle ja varmistaa, että jäsenvaltioissa myönnettävät EU:n tilapäiset matkustusasiakirjat ovat muodoltaan, ominaisuuksiltaan ja turvatekijöiltään samanlaiset kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Ehdotettavassa uudessa laissa säädettäisiin direktiivin edellyttämällä tavalla nykyistä yksityiskohtaisemmin EU:n tilapäisestä matkustusasiakirjasta ja sen myöntämisen edellytyksistä sekä menettelystä. 

Suomi myöntää EU:n tilapäisiä matkustusasiakirjoja EU-kansalaisille sellaisissa EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-kansalaisella ei ole oman kansalaisuusjäsenvaltionsa edustusta. Vastaavasti Suomen kansalainen voi hakea EU:n tilapäistä matkustusasiakirjaa toisen jäsenvaltion edustustosta EU:n ulkopuolisessa maassa, jos Suomella ei ole omaa edustustoa kyseisessä maassa. 

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja on yhteen matkaan oikeuttava asiakirja, jonka avulla sen haltija pääsee palaamaan kotiin tai poikkeuksellisesti muuhun määränpäähän, jos hän ei pysty käyttämään tavanomaista matkustusasiakirjaansa esimerkiksi siitä syystä, että se on varastettu tai kadonnut.

EU:n tilapäisiä matkustusasiakirjoja on myönnetty EU-jäsenvaltioissa vuodesta 1996 lukien. Suomi myöntää EU:n tilapäisiä matkustusasiakirjoja edustusta vailla oleville EU-kansalaisille keskimäärin 80–100 kappaletta vuosittain. 

Lisätietoja