25.6.2024

Australien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Aktuell information om läget i Australien hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/aus/aktuellt och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett tryggt land för resenärer men det är bra att vara försiktig. Det här gäller särskilt i storstäder och på turistorter.

Risken för terrorattacker i landet har ökat. Den allmänna terrorhotnivån är enligt de australiska myndigheterna ”sannolik”. De australiska myndigheternas aktuella information: https://www.nationalsecurity.gov.au/national-threat-level/threat-advisory-system(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

På badstränder ska du följa strandvakternas order. Undvik obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra havsrelaterade riskfaktorer.

Avstånden i landet är långa. I synnerhet om du beger dig till obebodda områden är det bra att noggrant planera rutt och tidtabell och att informera till exempel ditt inkvarteringsställe om din beräknade ankomsttid.

Allmänt nödnummer: 000

Brottsligheten

Australien är ett tryggt resmål och i landet gäller samma regler som alltid när man reser. Man ska till exempel inte lämna sina saker obevakade på badstränder eller värdeföremål synliga i bilen.

Australiens federala polis: http://www.afp.gov.au/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Varje delstat har också en egen poliskår.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i gott skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden

I norra Australien (Northern Territory och Queensland) kan cykloner och översvämningar förekomma särskilt i december-februari (cyclone season). Skogsbränder är vanliga i november-februari.

Vi uppmanar resenärer att vara särskilt försiktiga och att skaffa de senaste upplysningarna om naturkatastroferna och de skador som de orsakat på resmålet eller av de lokala myndigheterna.

Myndigheter indelade efter delstat: http://www.ga.gov.au/hazards/emergency-management/jurisdictional-emergency-management-links.html(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Hälsoläget

Finland och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Den möjliggör första hjälpen och akut nödvändig sjukhusvård. Resenärer får tillbaka en del av betalda läkararvoden, laboratorieavgifter och andra kostnader relaterade till sjukhusvård på systemet Medicares kontor.

I norra Queensland har denguefeber påträffats.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Australien har en mycket sträng narkotikalagstiftning och strikta karantänsbestämmelser. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas om till exempel träföremål som förs in i landet.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].