31.1.2020

Australien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Australien är ett tryggt land för resenärer. På grund av skogsbränderna som pågår uppmanar vi till särskild försiktighet.

Aktuellt

Alla som reser till eller vistas i Australien måste beakta de omfattande mark- och skogsbränder som pågår i flera olika delar av landet. Beakta också rökdimman som förekommit sedan augusti 2019.

Följ nyheterna i lokala medier och myndigheternas anvisningar.

Väderinformation om hela landet: http://www.bom.gov.au

Delstaternas väderinformation:
New South Wales
https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me
Queensland
https://www.ruralfire.qld.gov.au/map/Pages/default.aspx
Victoria
http://www.emergency.vic.gov.au/
Tasmania
http://www.fire.tas.gov.au/Show?pageId=colGMapBushfires
South Australia
https://www.cfs.sa.gov.au/site/home.jsp
Western Australia
https://www.emergency.wa.gov.au/
Northern Territory
https://www.pfes.nt.gov.au/incidentmap/
Australia Capital Territory
https://esa.act.gov.au/

Följ alltid de lokala myndigheternas råd och anvisningar om evakuering. Undvik att resa till de områden där skogsbränder pågår. Om bränderna orsakar ändrade resplaner eller extra utgifter kan du ta upp detta direkt med ditt försäkringsbolag.

Skogsbränderna kan sprida sig plötsligt till nya områden. Läs mer på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/aus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/travelling-during-the-bushfire-season/384951

I den kinesiska provinsen Hubei har det i januari upptäckts flera fall av lunginflammation orsakad av ett nytt coronavirus (2019-nCoV). I flera andra länder har det upptäckts enstaka fall.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är risken att resenärer insjuknar i coronavirus liten. Det bästa sättet att skydda sig mot viruset är god handhygien. THL har publicerat anvisningar (på finska) om hur resenärer kan skydda sig mot coronaviruset. [https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronaviruset-i-wuhan](https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronaviruset-i-wuhan)

Den skärpta säkerheten kan orsaka förseningar på flygplatser och i resor över lag. Vi rekommenderar att resenärer reserverar mer tid än vanligt för sina resor.

Utrikesministeriet och ambassaderna följer hela tiden lägets utveckling. THL ger aktuell information och anvisningar på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan

Australias myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplats: https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett tryggt land för resenärer men det är ändå bra att vara försiktig, särskilt i storstäder och på turistorter.

Risken för terrorattacker i landet har ökat. Den allmänna terrorhotnivån har höjts till nivån "sannolik". Du hittar aktuell information om hotnivån på den australiensiska regeringens webbplats
https://www.nationalsecurity.gov.au/Securityandyourcommunity/Pages/National-Terrorism-Threat-Advisory-System.aspx

På badstränderna ska du absolut följa strandvakternas order. Undvik obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

De interna avstånden är långa. I synnerhet om du tänker dig till obebodda trakter är det bra att planera din rutt och tidtabell noggrant, och att informera ditt inkvarteringsställe om din beräknade ankomsttid.

Det allmänna nödnumret är 000.

Brottsligheten

Australien är ett tryggt resmål och samma regler gäller som alltid när man reser. Bland annat ska man inte lämna sina saker obevakade på badstränderna eller värdeföremål synliga i bilen.

Australiens federala polis: http://www.afp.gov.au/

Varje delstat har också en egen poliskår.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i gott skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden

Cykloner och översvämningar kan förekomma i norra Australien (Northern Territory och Queensland) särskilt i december-februari (cyclone season). Skogsbränder är vanliga i november-februari.

Vi uppmanar resenärer att vara särskilt försiktiga och att skaffa de senaste upplysningarna om naturkatastrofer av de lokala myndigheterna.

Via följande länk hittar du myndigheter indelade efter delstat: http://www.ga.gov.au/hazards/emergency-management/jurisdictional-emergency-management-links.html

Hälsoläget

Finland och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Systemet möjliggör första hjälpen och akut nödvändig sjukvård. Resenärer som blir intagna på sjukhus får tillbaka en del av betalda läkararvoden, laboratorieavgifter och dylikt från Medicaresystemets kontor.

I norra Queensland har denguefeber påträffats.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Australien har en mycket sträng narkotikalagstiftning och strikta karantänsbestämmelser. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas till exempel om träföremål som förs in i landet.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Canberra

12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIA

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].