Thị thực dành cho lao động thời vụ

Bạn thường cần giấy phép cư trú để được làm việc ở Phần Lan. Tuy nhiên, đối với một số công việc thời vụ nhất định, bạn không cần giấy phép cư trú mà cần xin cấp thị thực.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, công việc thời vụ được thực hiện ở Phần Lan sẽ được quản lý bởi  Luật Lao Động thời vụ dựa trên hướng dẫn mới của EU về người lao động thời vụ. Luật lao động thời vụ không áp dụng cho việc hái trái dâu rừng vì đây không phải là một việc làm. Việc hái dâu rừng sẽ được xem xét nếu kèm theo thư mời và thủ tục rõ ràng

 Thị thực cho công việc thời vụ ở Phần Lan được thực hiện tại một cơ quan đại diện của Phần Lan. Điều này không được thực hiện tại một cơ quan đại diện của bất kỳ quốc gia Schengen nào khác. Thị thực chỉ dành cho công việc thời vụ ở Phần Lan. Thị thực có thể được cấp tối đa tới ba tháng trong vòng sáu tháng (90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày).

Thời gian xử lý thường được quy định trên Visa code áp dụng cho việc xử lý những thị thực thời vụ. Giấy phép cho công việc thời vụ được cấp để làm việc cho một hay nhiều chủ lao động được chỉ định. Thị thực được cấp cho công việc thời vụ bao gồm thêm thông tin về “lao động thời vụ FI” và thị thực có giá trị khi lao động bắt đầu có hiệu lực

Hãy đọc thêm về hồ sơ xin thị thực cho người lao động thời vụ.(layout.types.url.description) Mở trên cửa sổ mới