Hợp thức hóa giấy tờ?

Nếu quốc gia bạn đến là Phần Lan, xin thị thực ở cơ quan đại diện của Phần Lan ở nơi gần nhất  hoặc trung tâm thị thực mà cơ quan đại diện tư vấn cho bạn. Lãnh sự và lãnh sự danh dự không thể cấp thị thực.

Nếu Phần Lan có được sự thỏa thuận với một số quốc gia khác là một quốc gia Schenghen khác sẽ đại diện cho Phần Lan. Trong những trường hợp như vậy, xin thị thực đến Phần Lan ở cơ quan đại diện của quốc gia Schengen đó.

 Nộp hồ sơ xin xin thị thực của bạn tại một cơ quan đại diện hoặc trung tâm thị thực. Hồ sơ được gửi gửi qua e-mail hay fax không được chấp nhận.