Trách nhiệm của Đại sứ quán

Đại sứ quán Phần Lan là đại diện chính thức của chính phủ Phần Lan tại Việt Nam và Lào.

Nhiệm vụ của Đại sứ quán là

  • gửi những thông tin về nước sở tại cho những người chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh ở Phần Lan

  • xúc tiến thương mại và quốc tế hóa cho các công ty Phần Lan

  • nâng cao hiểu biết về văn hóa Phần Lan ở nước sở tại

  • cung cấp các dịch vụ lãnh sự

  • cung cấp những thông tin về Phần Lan cho các cơ quan và công dân của Việt Nam và Lào