Fastställande av faderskap

Ett gällande faderskapsbeslut som utfärdats i en främande stat erkänns i regel i Finland utan skild bekräftelse. Behörig myndighet är magistraten.

Faderskap ska i allmänhet fastställas i den stat där barnet är bosatt och i enlighet med lagstiftningen i den staten. Ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land och som är giltigt i det landet erkänns vanligtvis i Finland utan någon skild fastställelse.

Som faderskapsbeslut betraktas ett beslut av en domstol eller en annan myndighet samt fastställelse eller registrering av någon annan rättshandling, om förhållandet mellan barnet och mannen till följd av åtgärden betraktas som ett faderskapsförhållande i den stat där registreringen eller en annan åtgärd har utförts.

Vid behov kan Helsingfors tingrätt på ansökan fastställa om ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Barn som föds utom äktenskap med finsk mamma

Om ett barn föds utom äktenskap ska faderskapet först fastställas, efter vilket faderskapet kan registreras i det finska befolkningsdatasystemet, d.v.s. för barnet kan antecknas en fader i Finland.

Med dylikt beslut avses t.ex. beslut av domstol eller annan delstatsmyndighet samt bekräftande eller registrering av rättslig handling. Amerikansk födelseattest kan inte betraktas som faderskapsbekräftelse.

Amerikanskt faderskapsbeslut ska vara legaliserat med apostille-intyg och ska bifogas registreringen av födelsen. Se instruktionerna för anskaffande av Apostille-intyg (Öppnar nytt fönster). Myndigheten som ger beslut om faderskap varierar delstatsvis.