Fastställande av faderskap

Ett gällande faderskapsbeslut som utfärdats i en främande stat erkänns i regel i Finland utan skild bekräftelse. Behörig myndighet är magistraten.

Faderskap ska i allmänhet fastställas i den stat där barnet är bosatt och i enlighet med lagstiftningen i den staten. Ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land och som är giltigt i det landet erkänns vanligtvis i Finland utan någon skild fastställelse.

Som faderskapsbeslut betraktas ett beslut av en domstol eller en annan myndighet samt fastställelse eller registrering av någon annan rättshandling, om förhållandet mellan barnet och mannen till följd av åtgärden betraktas som ett faderskapsförhållande i den stat där registreringen eller en annan åtgärd har utförts.

Vid behov kan Helsingfors tingrätt på ansökan fastställa om ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Fastställande av faderskap i Storbritannien 

Faderskap ska fastställas i Finland när du anmälan om barns födelse, om födelseattest innehåller fader's information. I Storbritannien s.k. lång födelseattest innehäller uppgifter om föräldrarna. 

Obs! EU:s förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar börjar tillämpas den 16 februari 2019. Målet med reformen är att minska på de formaliteter och kostnader som sammanhänger med godkännandet av t.ex. äktenskaps- och födelseintyg. Läs mera: Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna.