Sveitsin taloustilanne ja ennuste

Sveitsin talous on vakaalla pohjalla, eikä viimeaikaiset globaalit maailmantaloutta heikentäneet tapahtumat ole vaikuttaneet Sveitsin talouteen yhtä paljon, kuin muualla Euroopassa. Vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli odotettua vahvempi ja syyskuussa BKT:n koko vuoden kasvuennustetta nostettiin 0,2 prosenttiyksikköä 1,3 %:iin. Sveitsin talouden odotetaan kasvavan keskimääräistä vähemmän vuosien 2023 ja 2024 aikana ja vuoden 2024 kasvun odotetaan jäävän aiemmin odotettua heikommaksi 1,2 %:iin.

Kuva: Unsplash

Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen johdosta SECO (Sveitsin talousasioista vastaava valtiosihteeristö) päivitti Sveitsin kasvuennusteen ja sen odotetaan nyt olevan 1,3 % vuonna 2023. Uudessa ennusteessa oletuksena on talouden heikentyneen kehityksen jatkuminen myös vuoden jälkipuoliskolla. Vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli vilkkaampi, mutta toinen neljännes pysäytti talouskasvun. Yleinen kulutus kasvoi vakaasti ja palvelusektori laajeni, mutta samalla teollisuuden investoinnit ja arvonlisäys taas vähenivät.

Kone- ja laiteinvestoinnit vähenivät kaikilla aloilla, mutta erityisesti tietotekniikan, tutkimuksen, kehityksen ja ajoneuvojen aloilla. Myös rakennusinvestoinnit vähenivät. Tämänhetkisen indikaattorit eivät viittaa tämän suuntauksen kääntyvän hetkessä. Korkotason nousu todennäköisesti heikentää investointitoimintaa edelleen Sveitsissä tulevina vuosineljänneksinä. Rakennusinvestointien voidaan nähdä elpyvän jonkin verran tulevina vuosineljänniksinä tarjonnan pullonkaulojen ja ostohintojen laskiessa. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 investointeihin odotetaan laskua.

Yksityinen kulutus kasvoi vuoden ensimmäisellä puolikkaalla, ja sitä tuki hyvä työmarkkinatilanne. Työllisyys lisääntyi toisella neljänneksellä ja työttömyys on edelleen alhaisella tasolla. Työmarkkinatilanne on edelleen hyvä ja työttömyysaste on edelleen koronaa edeltävää tasoa alhaisempi. Työllisyystahdin ennustetaan jatkuvan myönteisenä, mutta sen hidastuminen on odotettavissa. Elokuun 2023 työttömyysprosentti oli 2,0. Nousten 0,1 prosenttiyksikköä edelliskuusta, mutta laskien 1,6 % edellisvuoden elokuusta. Työnhakijoiden määrä laski edellisvuodesta 5,6 %. Työttömyysasteen odotetaan pysyvän 2023 keskimäärin 2,0 %:ssa. Tämän vuoksi yksityisen kulutuksen odotetaan jatkavan kasvuaan.

Työmarkkinatilanne on hyvä ja työllisyyden kasvun odotetaan jatkuvan. Inflaation odotetaan olevan aiempaa ennustetta hieman alhaisempi jääden 2,2 %:iin. Globaali kysyntä on kuitenkin keskimääräistä heikompaa ja Sveitsin frangin vahvistuminen on hidastanut tavaravientiä ja tulee todennäköisesti vaikuttamaan tulevaisuudessakin ulkomaankaupalle suhdanneherkillä aloilla. Samalla korkojen nousu hillitsee investointitoimintaa.

Maailmantalous elpyy hitaammin, kuin kesäkuussa odotettiin. Rahapolitiikalla odotetaan olevan kuitenkin aiempaan tapaan hillitsevä vaikutus, sillä pohjainflaatio on kehittynyt kansainvälisesti odotettua heikommin. Vaikka inflaatioluvut ovat useissa maissa laskeneet viime kuukausina – erityisesti energian hintojen laskun vuoksi – on pohjainflaatio laskenut toistaiseksi vähemmän. Inflaation odotetaan pysyvän keskimääräistä korkeammalla tasolla, varsinkin öljyn hinnan ollessa jälleen nousussa. Myös Sveitsissä inflaatio hidastui alhaisempien energiahintojen vuoksi. Lisäksi Sveitsin frangin vahvistuminen vaimensi hintakehitystä, joten inflaatio laski hieman odotettua enemmän. Vuoden 2023 inflaation odotetaan olevan keskimäärin 2,2 %. Vuonna 2024 sen odotetaan olevan aiempaa ennustetta korkeampi ollen 1,9 %. Sveitsin inflaatio pysyykin huomattavasti, muita teollistuneita maita alhaisempana.  Yksityisen kulutuksen odotetaan tästä johtuen jatkavan talouskehityksen tukemista tulevina vuosineljänniksinä.

Ennuste vuodelle 2024

Vuonna 2024 globaalin kysynnän ja samalla Sveitsin viennin odotetaan elpyvän jonkin verran. Toisaalta samalla kulutuskysynnän odotetaan heikkenevän ja työttömyysasteen nousevan. Myös vuoden 2024 inflaation odotetaan nyt olevan aiempaa ennustetta korkeampi ollen 1,9 %. Sveitsin BKT:n odotetaan kasvavan vuonna 2024 1,2 %, jääden jälleen keskimääräistä vähäisemmäksi. Oletuksena tämän ennusteen takana on, ettei tulevana talvena 2023/24 esiinny energiapulaa tai laajoja tuotantotappioita.

Vuonna 2024 maailmanlaajuisen kysynnän ja siten myös Sveitsin viennin odotetaan elpyvän hitaasti inflaation laskiessa. Toisaalta kulutuskysynnän odotetaan hidastuvan. Talouden hidastumisen odotetaan näkyvän myös työmarkkinoilla; työttömyysasteen odotetaan olevan 2,3 % vuonna 2024. BKT:n odotetaan kasvavan 1,2 % vuonna 2024 – aiempaa ennustetta vähemmän.

Taloudellisia riskejä nähdään olevan. Kansainvälinen inflaatio voi osoittautua sitkeäksi ja edellyttää rajoittavampaa rahapolitiikkaa, jolloin globaali kysyntä jatkaisi heikkenemistään. Maailmanlaajuiseen velkaantumiseen liittyvät riskit, kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoiden korjausliikkeiden riskit ja rahoituslaitosten taseriskit voivat voimistua. Myös rahapolitiikan kiristämisen välittyminen reaalitalouteen voi olla odotettua voimakkaampaa.

Kansainväliseen talouteen ja siten Sveitsin ulkomaankauppaan kohdistuvien kasvavien riskien nähdään johtuvan erityisesti Saksan ja Kiinan kehityksestä. Jos Saksan teollisuus heikkenee odotettua merkittävämmin, tulee se hidastamaan tiettyjä Sveitsin talouden alttiita sektoreita odotettua enemmän. Lisäksi Kiinan talous voi viilentyä odotettua enemmän kiinteistöalan kriisin, korkean velkaantumisasteen sekä yritysten ja kotitalouksien epäsuopean mielialan vuoksi. Lisäksi energiapulan riskit ovat edelleen olemassa tulevana talvena.

 

Jemina Kulju - EDUFI-harjoittelija