Bilaterala relationer

Relationerna mellan Finland och Indien är utmärkta. Finland och Indien som blev självständigt år 1947 upprättade diplomatiska förbindelser år 1949. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan länderna har blivit tätare och har på senare år visat sig som ökande samarbetsinitiativ och aktiva ömsesidiga besök.

Vid besök i Indien av Finlands statsledning har i regel deltagit stora delegationer som på ett betydande sätt har varit ett stöd för samarbete inom handel, ekonomi, vetenskap och innovationer. Av de senaste besöken kan nämnas besöket till Finland av Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar hösten 2019 och därefter besöken till Indien i slutet av år 2019 av utrikesminister Pekka Haavisto och arbetsminister Timo Harakka. I början av år 2020 åkte finansutskottet i Finlands riksdag på besök till Indien.

Man har identifierat speciellt lovande samarbetsformer mellan Finland och Indien, vilka påskyndar samverkan mellan företag, myndigheter och experter inom olika sektorer. De senaste exemplen är samarbetsinitiativ inom bl.a. yrkesutbildning, cybersäkerhet, rymd, miljö, turism och digitalisering. Allt fler indiska turister finner sin väg till Finland och indiska specialsakkunniga utgör en betydande del av Finlands internationella experter speciellt inom data- och kommunikationsteknologi.

Indien är en viktig partner till Finland även internationellt – världens största demokrati försvarar liksom Finland ett internationellt regelsystem och har en global nyckelroll exempelvis i kampen mot klimatförändring.

Indien är också en viktig partner för Europeiska unionen. EU publicerade år 2018 sin senaste strategi för relationer till Indien. I fokus för strategiskt partnerskap finns internationella och regionala teman som rör säkerhet, handels- och ekonomiska relationer, hållbar utveckling och modernisering, vetenskaps- och innovationssamarbete samt kontakter mellan människor inkl. studentutbyte samt samarbete mellan experter och civilsamhällen. Mer om relationer EU–Indien (på engelska): https://eeas.europa.eu/delegations/india/670/india-and-eu_en(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Handelsekonomiska relationer

De handelsekonomiska relationerna mellan Finland och Indien stöder på traditionella starka branscher: export från Finland till Indien av papper, maskiner och anordningar samt dessutom tjänster inom industrin; finländska företags produktion som sker på plats för den indiska marknaden speciellt inom telekommunikation, energi-, byggnads- och tung industri samt experttjänster och R&D-verksamhet speciellt vad gäller företagens digitala lösningar. I Indiens export till Finland framhävs på motsvarande sätt produkter inom läkemedelsindustrin, kemisektorn och textilbranschen. Dessutom har tjänster – speciellt ICT- och digitala lösningar – en betydande roll i Indiens export till Finland.

Det totala handelsutbytet som sker direkt mellan länderna rör sig på en årsnivå på 1,5–2 miljarder euro, varav hälften är varuhandel och hälften tjänster. Handelsbalansen uppvisar ett litet överskott för Finland speciellt vad gäller varor, men utöver detta finns det skäl att lägga märke till den betydande omfattningen av finländska företags produktion direkt i Indien, vilket inte syns som sådant i den ovannämnda statistiken: telenät, kraftverksteknik, hissar, anordningar för markarbete och gruvindustri samt även digitala lösningar som finländska företag tillverkar och utvecklar direkt på plats som en del av sin globala produktionskedja.

I Indien finns permanent ungefär 30–40 finländska företag som bedriver aktiv affärsverksamhet och som huvudsakligen representerar stora börsbolag eller de största familjeföretagen. Dessutom bedriver tiotals andra företag handel eller verkar i Indien i en mindre skala, så att det totala antalet finländska företag inom handeln till Indien är ungefär hundra. Små och medelstora företag samt start up-företag förekommer inte i landet än i någon större utsträckning, men initiativ har tagits och mer finns att vänta speciellt vad gäller företag som fokuserar på digitala lösningar. Indiska företag som finns permanent i Finland representerar främst underleverantörer av IT-tjänster. Dessutom utgör de indiska IT-experterna den största gruppen av experter som arbetar i Finland en kortare tid. Betydelsen av handeln med tjänster väntas fortsätta öka även i fortsättningen åt båda hållen, förutom i digitala lösningar även i planerings- och underhållsarbete.