Ympäristö

Geneve on yksi kansainvälisen ympäristöyhteistyön keskuksista, jossa toimii yli sata alan järjestöä tai liittoa. Pysyvä edustusto on mukana tässä yhteistyössä mm. osallistumalla erilaisiin kokouksiin ja monenkeskisiin neuvotteluihin. Kansainvälisen yhteistyön päävastuu on Suomessa ympäristöministeriöllä, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Geneven laajin monenkeskisen ympäristöyhteistyön toimipaikka on kansainvälinen ympäristötalo, jonka tiloissa toimii joukko ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen keskittyviä YK- ja muita järjestöjä. Näistä keskeisin on YK:n ympäristöohjelma UNEP, joka perustettiin vuonna 1972. Geneven toimipiste on UNEP:n Euroopan alueen keskustoimisto; päämaja sijaitsee Nairobissa.  Genevessä käsitellään mm. kansainvälisen kaupan yhteyttä ympäristöön, luonnonkatastrofien ja konfliktien ympäristövaikutuksia, meriensuojelua ja bioturvallisuutta. Suomi rahoittaa UNEP:n alaisuudessa Genevessä toimivia kemikaali- ja jätealan sopimuksen sihteeristöjä sekä hanketoimintaa, mm. UNEPin Genevessä koordinoitavaa ympäristöyhteistyötä ja rauhanrakennusta edistävän osaston naisia rauhaa ja luonnonvaroja koskevaa hanketta.

Ympäristöyhteistyö kuuluu myös YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n toimintaan. UNECE:n ympäristöpolitiikan komiteassa pyritään edistämään ympäristönsuojelua koko UNECE-alueella. Lisäksi komitea koordinoi mm. ympäristöministereiden Environment for Europe -prosessia, joka kytkee ympäristöasiat laajempiin teemoihin.  UNECE hallinnoi myös viittä ympäristönsuojelua koskevaa valtiosopimusta. Suomi on allekirjoittanut kaikki viisi valtiosopimusta ja osallistuu aktiivisesti ympäristöpolitiikan komitean kokouksiin. Ympäristönsuojelu ja kestävän kehityksen tavoite sisältyvät kaikkien UNECE:n alakomiteoiden toimintaan.

Tällä hetkellä keskeisin maailmanlaajuinen ympäristöhaaste, ilmastonmuutoksen hallinta, on tärkeä osa Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n toimintaa. Vuonna 1950 perustettu järjestö koordinoi kansainvälistä yhteistyötä, joka koskee ilmakehää, ilmastoa ja vesivaroja. WMO:n tavoitteena on myös huolehtia siitä, että jäsenvaltioilla on parhaat tekniset ja materiaaliset mahdollisuudet hoitaa viranomaisvelvoitteena oleva sääpalvelu ja siihen liittyvä varoitustoiminta. Järjestöllä on näin ollen erityinen rooli ihmiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sen korkein päättävä elin, WMO:n yleiskokous, valitsi vuonna 2015 Suomen Ilmatieteenlaitoksen pääjohtajan Petteri Taalaksen pääjohtajakseen kaudelle 2016–2019. WMO toimii myös sihteeristönä hallitusten väliselle ilmastonmuutospaneelille IPCC:lle, joka palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla yhdessä Yhdysvaltain entisen varapresidentin Al Goren kanssa vuonna 2007.