Miljö

Med över hundra miljöorganisationer är Genève ett centrum för internationellt samarbete i miljöfrågor. Finlands ständiga representation deltar i detta samarbete genom att delta i olika möten och genom att ta del i multilaterala förhandlingar. Representationen samarbetar nära med miljöministeriet som bär huvudansvaret för internationella samarbetet

De multilaterala miljöärendena koncenteras i Genève till det internationella miljöhuset. I husets utrymmen fungerar en brokig skara FN- och andra organisationer som betonar miljöskydd och hållbar utveckling. Den mest centrala av dessa organisationer är FN:s miljöprogram, UNEP, grundat år 1972. UNEP:s Europeiska regionkontor fungerar som organisationen representation i Geneve, själva huvudkontoret finns i Nairobi. I Genève behandlas bl.a. ärenden relaterade till multilateral handel och miljö, liksom frågor gällande naturkatastrofers och konflikters miljökonsekvenser, havsskydd och biosäkerhet. Finland finansierar UNEP:s sekretariat för kemikalie- och avfallssektorn samt sekretariatets projektverksamhet, bl.a. dess projekt gällande kvinnor, fred och naturtillgångar som koordinerasav UNEP:s program för miljösamarbete och fredsbyggande i Geneve.

Miljösamarbete hör också till Ekonomiska kommissionen för Europa, ECE:s, verksamhet. ECE har en underlydande kommitté för miljöpolitik där man sträva efter att främja medlemsstaternas miljöskydd. Kommittén koordinerar också miljöministeriernas gemensamma Environment for Europe -process som har som ändamål att inkludera miljöärenden i andra, mer omfattande helheter. ECE administrerar också fem internationella avtal angående miljöskydd. Finland har undertecknat de samtliga avtalen och deltar aktivt i miljöpolitikkommitténs arbete. Alla miljöpolitikkommitténs underkommittéer jobbar med miljöskydd och det globala målet för hållbar utveckling.

Dagens största världsomfattande miljöutmaning, begräsningen av klimatförändringen, är en viktig del av Världsmeteorologiska organisationens (WMO) verksamhet.  WMO som grundades  år 1950, koordinerar det internationella samarbetet i ärenden som gäller jordens atmosfär, klimat och vattentillgångar. WMO har också som uppgift att stöda medlemsländerna så de har de bästa möjliga tekniska och materiella tillgångarna att sköta sitt myndighetsansvar gällande väderprognoser och där tillhörande varningar. Organisationen har därmed en viktig roll i främjandet av mänsklig säkerhet och samhällelig välfärd.  WMO:s  högsta beslutfattande organ, generalförsamlingen,  valde år 2015 Finlands Meteorologiska instituts generaldirektör, Petteri Taalas, till generalsekreterare för WMO för perioden 2016–2019.WMO fungerar också som sekretariat för den mellanstatliga Klimatpanelen IPCC, som tillsammans med USA:s förra vicepresident Al Gore, tilldelades Nobels fredspris 2007.