Surrogatmoderskapsarrangemang utomlands

De finländska myndigheterna rekommenderar inte surrogatmoderskapsarrangemang utomlands, eftersom de är förenade med många risker och osäkerhetsfaktorer.

Vid surrogatmoderskapsarrangemang blir en kvinna gravid och föder ett barn i avsikt att överlämna det till en annan person eller ett par (de tilltänkta föräldrarna).

Surrogatmoderskapsarrangemang som baserar sig på assisterad befruktning är förbjudna i Finland. Också medicinska undersökningar och behandlingar inför surrogatmoderskapsarrangemang är förbjudna i Finland, även om avsikten är att genomföra arrangemanget utomlands.

Utländska arrangemang och riskerna med dem

Surrogatmoderskapsarrangemang som genomförs utomlands är förenade med bl.a. följande risker och osäkerhetsfaktorer:

  • Barnets och de tilltänkta föräldrarnas familjerättsliga ställning är oklar.
  • Det kan inte garanteras att barnet överlämnas av surrogatmamman till de tilltänkta föräldrarna eller att barnet får inresetillstånd i Finland.
  • Det finns ännu ytterst få undersökningar om vilka psykologiska eller sociala konsekvenser surrogatmoderskapet har för barnet.
  • Det råder osäkerhet kring surrogatmammans bakgrund, motiv och frivillighet när det gäller arrangemanget. Det är möjligt att det är fråga om utnyttjande av surrogatmamman och rentav ett arrangemang som kan likställas med handel med barn. De ersättningar som surrogatmamman och den utländska förmedlaren får överstiger ofta de faktiska kostnader som föranleds av arrangemanget.
  • Det finns inga garantier för att surrogatmamman och barnet får den hälso- och sjukvård de behöver i det land där arrangemanget genomförs och det är möjligt att barnets fysiska hälsa och psykosociala stöd försummas.

Då surrogatmoderskap arrangeras utomlands bör man utöver finsk lagstiftning beakta lagstiftningen i det land där arrangemanget genomförs. Det kan förekomma skillnader i det landets och Finlands lagstiftning, vilket t.ex. inverkar på barnets familjerättsliga ställning.

Juridiskt föräldrarskap

Faderskapet till barnet fastställs i Finland i enlighet med bestämmelserna i f(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)öräldraskapslagen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Föräldraskapslagen innehåller inga särskilda bestämmelser som hänför sig till surrogatmoderskapsarrangemang.

Enligt den föräldraskapslagen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är den som har fött ett barn mor till barnet.

Ett utländskt beslut om fastställande av moderskapet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) erkänns sålunda inte i Finland om en person som är bosatt i Finland har skaffat ett barn genom ett surrogatmoderskapsarrangemang i en främmande stat.

Ett utländskt beslut genom vilket någon har fastställts vara barnets mor i stället för den kvinna som har fött barnet kan erkännas endast om

  • den tilltänkta mamman har bott i den stat som meddelade beslutet utan avbrott i minst ett år omedelbart innan barnet föddes eller
  • beslutet erkänns i den stat där den tilltänkta mamman har bott utan avbrott i minst ett år omedelbart innan barnet föddes.

Om förutsättningarna för erkännande av ett utländskt beslut enligt föräldraskapslagen inte uppfylls, kan det juridiska moderskapet enligt finsk lagstiftning överföras endast genom adoption.

Det juridiska föräldraskapet har betydelse bl.a. vid bestämmandet av vårdnaden om barnet, eftersom utgångspunkten är att endast barnets vårdnadshavare får besluta om frågor som gäller barnet och t.ex. ansöka om medborgarskap och resedokument för barnet.

De finländska myndigheterna rekommenderar inte surrogatmoderskapsarrangemang utomlands.  Varje enskilt fall behandlas separat och det finns inga garantier för utgången. Myndigheterna kan inte heller på förhand ta ställning till eller tillhandahålla juridisk rådgivning i enskilda fall.

Det juridiska föräldraskapet har betydelse bl.a. vid bestämmandet av vårdnaden om barnet, eftersom utgångspunkten är att endast barnets vårdnadshavare får besluta om frågor som gäller barnet och t.ex. ansöka om medborgarskap och resedokument för barnet.

De finländska myndigheterna rekommenderar inte surrogatmoderskapsarrangemang utomlands.  Varje enskilt fall behandlas separat och det finns inga garantier för utgången. Myndigheterna kan inte heller på förhand ta ställning till eller tillhandahålla juridisk rådgivning i enskilda fall.

Närmare information