15.1.2020

Namibia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Namibia är i många avseenden ett tryggt land, men brottsligheten håller märkbart på att öka. Var allmänt försiktig och se upp i trafiken. Kontrollera behovet av vaccinationer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det finns inget allmänt nödtelefonnummer. De större orterna har egna nödnummer till polis, brandkår, ambulans och sjukhus.

Polisen i huvudstaden Windhoek, länet Khomas, tfn: 061-209 4111/101 111

Brottsligheten

Brottslighet förekommer mest i de största städerna. Det händer allt oftare att turister utsätts för snatteri, väpnade rån och knivhot, också utanför tätorterna och turistmålen. Bilinbrotten har ökat och det händer allt oftare att det används en störsändare som sätter bilens centrallås ur spel.

Stölder förekommer också dagtid, och det är därför bra att alltid förvara pengar, pass och mobiltelefoner utom synhåll för tjuvar. Lämna värdefulla saker till exempel i hotellets förvaringsbox. Det är bra att ta kopior av de viktigaste dokumenten, t.ex. passet, kreditkortet och flygbiljetterna, och förvara dem separat från originaldokumenten, eller skannade. Bankautomater är inte särskilt pålitliga. Kort kan stjälas och klonas redan vid automaten, eller så ger automaten inga kontanter. Var uppmärksam på din omgivning och låt ingen se dina personliga uppgifter eller koder vid automaten. Om du blir utsatt för stöld ska du anmäla stölden till den lokala polisen för att få ersättning från reseförsäkringen.

Den namibiska polisens kontaktuppgifter:

http://www.nampol.gov.na/fi/contact-us
Namibia Police Force
Corner of Bahnhof Street and Independence Avenue
Windhoek Central
Tfn: +264 61 209 4111/101 111

City Police, Windhoek
Tfn: +264 61 302 302 (gratis)
SMS: +264 61 4444

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Man bör se upp i trafiken och undvika att köra i mörker utanför städerna. Det är bra att använda körljus också på dagen. Vägarna med beläggning är i gott skick men trafikhastigheterna höga. Därför inträffar dödskrockar ofta. På grus- och sandvägar ska man köra speciellt försiktigt och hålla låga hastigheter. En stor del av olyckorna med ett fordon inträffar just på grusvägar. Efter mörkrets inbrott bör man på landsbygden se upp för vilda djur som ofta tar sig ut på vägen. Om du hyr bil, läs hyresavtalet noggrant, särskilt passagen om hyrestagarens eget ansvar.

Om man reser nära gränsområdet mellan Angola och Namibia, d.v.s. Zambezi (före detta Caprivi) måste man köra på huvudvägarna. Bildörrarna ska hållas låsta och man bör inte lämna föremål synliga i bilen. Man bör inte röra sig till fots efter mörkrets inbrott. Man kan inte använda de allmänna transportmedlen, men taxi kan anlitas, bara man är försiktig.

Hälsoläget

I landets norra delar förekommer malaria allmänt, framför allt under regnperioden (januari-april) och när man reser till dessa delar av landet bör man använda malariaprofylax. HIV/AIDS är ett allvarligt problem i landet, varför man bör undvika att utsätta sig för smittorisker. Namibias mycket varma och torra klimat kan orsaka problem för personer med känslig hud. Vi rekommenderar att man dricker cirka två liter flaskvatten om dagen.
Kontrollera att ditt influensavaccin är i kraft.

I huvudstaden är läkarvården relativt högklassig, men på landsbygden är det svårt att få läkarvård och en evakuering kan ta lång tid.

En förutsättning för högklassig läkarvård är en täckande reseförsäkring. Utan den kan särskilt privata kliniker vägra att ge vård.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Om du reser med ett minderårigt barn ska du beakta att de namibiska myndigheterna kan kräva ett intyg över familjeband när man kommer in i landet. Om barnet reser med bara den ena av sina vårdnadshavare ska man ha ett skriftligt intyg av den andra vårdnadshavaren. Om dessa dokument saknas kan myndigheterna hindra dig från att komma in i landet eller stiga på flygplanet. Du ska kontrollera inresekraven med en namibisk myndighet innan du reser. Du kan till exempel vända dig till Namibias ambassad i Helsingfors.

Namibias ambassad i Helsingfors: http://www.namembassy.fi/

Namibias inrikesministerium: http://www.mha.gov.na/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Windhoek

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].