28.2.2023

Moçambique: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Cabo Delgado: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta allmän försiktighet i hela Moçambique. Provinsen Cabo Delgado och distrikten i provinserna Niassa och Nampula intill Cabo Delgado: undvik onödiga resor. Rör inte dig i mörker och undvik demonstrationer. En täckande reseförsäkring rekommenderas.

Aktuellt

Officiell webbplats med information om corona som administreras av regeringen i Moçambique (på portugisiska): https://covid19.ins.gov.mz/(Länk till en annan webbplats.)

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Moçambique får du på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/moz/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten ökar under helger och semesterperioder. Var alert, följ med nyheterna och undvik eventuella demonstrationer och att röra dig i mörker.

Den väpnade konflikten i provinsen Cabo Delgado som började i oktober 2017 pågår fortfarande. Parter i konflikten är islamistrebellerna och Moçambiques säkerhetsstyrkor som för närvarande stöds av flera afrikanska länder. Också civilbefolkningen har blivit utsatt för rebellernas attacker och det finns kring 800 000 internflyktingar i provinsen. Undvik resor som inte är nödvändiga till provinsen Cabo Delgado, östra delen av provinsen Niassa och norra delen av provinsen Nampula.

Brottsligheten

Den vardagliga brottsligheten har ökat, eftersom det ekonomiska läget försämrats på grund av coronavirusepidemin. Brottsligheten ökar också under semestersäsongerna (december–januari) och på högtidsdagar. Sannolikheten att bli rånad är större i huvudstaden Maputo än på landsbygden. Turister är föremål för större uppmärksamhet och det är lätt att känna igen utlänningar som inte talar portugisiska. Det lönar sig inte att röra sig ensam eller ens i ett litet sällskap, om det inte finns andra människor där. Det är bäst att fotgängare i Maputos centrum undviker sluttningar mot havet och vägar där det växer mycket buskar. På Friedrich Engels-gatan som börjar vid huvudgatan Avenida Julius Nyerere har det förekommit rån under dagtid.

Ambassaden rekommenderar att kopior av passet ska bestyrkas antingen på beskickningen eller hos en notarie (t.ex. Quarto Cartório, Av. Ahmed Sekou Touré) så fort som möjligt efter ankomsten till landet. Man ska ha med sig en kopia av passet och visumet med inresestämplar när man rör sig på stan.

Rån ska anmälas till polisstationen med tanke på reseförsäkringen. Eftersom processen kan ta några dagar, gäller det att göra anmälan så fort som möjligt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vänstertrafik gäller. Bilarna är ofta i dåligt skick, och trafikkulturen i landet avviker även i övrigt från Finland. Bilister kan eller respekterar nödvändigtvis inte trafikregler. Det är vanligt att människor kör bil under påverkan av narkotika och alkohol i synnerhet på kvällar och veckoslut. Att köra i mörker utanför städer rekommenderas inte. Håll bilfönstren stängda och dörrarna låsta i synnerhet när du stannar vid korsningar. När du rör dig med bil kan polisen stanna dig och be om mutor. Även bilkapningar har inträffat. Skjutsa inte främmande personer.

Vägarnas skick och trafikförhållanden varierar. Offentliga kommunikationsmedel, i synnerhet chapas (minibussar) är i mycket dåligt skick, och förarna håller ofta för hög hastighet. I de värsta olyckorna är dessa minibussar ofta involverade, och användning av dem rekommenderas inte.

Under regnperioden (november–april) kan översvämningar och störtregn orsaka problem på landsvägar. Kontrollera läget med meteorologiska institutet i Moçambique innan du ger dig i väg: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://www.inam.gov.mz/index.php/pt/(Länk till en annan webbplats.)

Om du reser genom landet ska du vara medveten om att vissa vägar eller vägavsnitt kräver fordon med fyrhjulsdrift. Se till att fordonet är i gott skick och ta med förstahjälpsväska, reservdäck, tillräckliga kommunikationsmedel samt tillräckligt med vatten och bränsle ända till destinationen. Ge dig inte i väg om du inte känner till de lokala förhållandena.

Naturförhållanden

I november–april är tropiska stormar sannolika. Ytterligare information finns på webbplatsen TSR-Tropical Storm Risk: http://www.tropicalstormrisk.com(Länk till en annan webbplats.).

Översvämningar och jordskred kan förekomma efter långvariga regn. Försök inte ta dig över översvämningsområdet, eftersom där kan finnas en elektrisk laddning på grund av elledningar som fallit. En jordbävningsrisk finns också, särskilt i landets mellersta delar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information https://finlandabroad.fi/web/moz/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951

I Moçambique förekommer virussjukdomar som sprids med myggor. Skydda dig mot myggbett med heltäckande ljusa kläder och använd myggmedel och -nät.

Hiv är en vanlig sjukdom. Undvik riskbeteende. Kolera förekommer också, i synnerhet i landets norra delar.

Fäst uppmärksamhet vid en god hygien.

Sjuk- och hälsovården har svag beredskap.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Inställningen till sexuella minoriteter är i princip tolerant. Man bör dock inte visa sin sexuella läggning på allmän plats.

Innehav av narkotika är straffbart.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].