16.4.2024

Moçambique: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Cabo Delgado: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta allmän försiktighet i hela Moçambique. Provinsen Cabo Delgado och distrikten i provinserna Niassa och Nampula intill Cabo Delgado: undvik onödiga resor. Rör inte dig i mörker och undvik demonstrationer. En täckande reseförsäkring rekommenderas.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten ökar under helger och semesterperioder. Var alert, följ med nyheterna och undvik eventuella demonstrationer och att röra dig i mörker.

Den väpnade konflikten i provinsen Cabo Delgado som började i oktober 2017 pågår fortfarande. Parter i konflikten är islamistrebellerna och Moçambiques säkerhetsstyrkor som för närvarande stöds av flera afrikanska länder. Också civilbefolkningen har blivit utsatt för rebellernas attacker och det finns kring 800 000 internflyktingar i provinsen. Undvik resor som inte är nödvändiga till provinsen Cabo Delgado, östra delen av provinsen Niassa och norra delen av provinsen Nampula.

Brottsligheten

Den vardagliga brottsligheten är förenad med det allmänt svaga ekonomiska läget. Brottsligheten ökar vanligtvis under semestersäsongerna (december–januari) och på högtidsdagarna. Sannolikheten att utsättas för rån eller stöld är större i huvudstaden Maputo än på landsbygden. Turister är föremål för större uppmärksamhet och det är lätt att känna igen utlänningar som inte talar portugisiska. På stränderna i Maputo lönar det inte sig att röra sig ensam eller ens i ett litet sällskap, om det inte finns andra människor där. Efter mörkrets inbrott är det skäl att undvika att röra sig till fots. I Maputos centrum ska fotgängare undvika vägavsnitt där det växer mycket buskar och sluttningar mot havet.

Ambassaden rekommenderar att man bekräftar passkopians riktighet antingen vid ambassaden eller en notarie (t.ex. Quarto Cartório Notarial, Av. Ahmed Sekou Touré, 860) så snart som möjligt efter ankomsten till landet. Man ska ha med sig kopian av passet med inresestämplarna när man rör sig ute på stan.

Reseförsäkringen kräver att rån brottsanmäls till polisstationen. Eftersom den processen kan ta några dagar ska anmälan göras så fort som möjligt efter brottet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet, gör en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna. Förvara kopiorna separat från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vänstertrafik gäller. Bilarna är ofta i dåligt skick, och trafikkulturen i landet avviker även i övrigt från Finland. Bilister kan eller respekterar nödvändigtvis inte trafikregler. Det är vanligt att människor kör bil under påverkan av narkotika och alkohol i synnerhet på kvällar och veckoslut. Att köra i mörker utanför städer rekommenderas inte. Håll bilfönstren stängda och dörrarna låsta i synnerhet när du stannar vid korsningar. När du rör dig med bil kan polisen stanna dig och be om mutor. Även bilkapningar har inträffat. Skjutsa inte främmande personer.

Vägarnas skick och trafikförhållanden varierar. Offentliga kommunikationsmedel, i synnerhet chapas (minibussar) är i mycket dåligt skick, och förarna håller ofta för hög hastighet. I de värsta olyckorna är dessa minibussar ofta involverade, och användning av dem rekommenderas inte.

Under regnperioden (november–april) kan översvämningar och störtregn orsaka problem på landsvägar. Kontrollera läget med meteorologiska institutet i Moçambique innan du ger dig i väg: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://www.inam.gov.mz/index.php/pt/(Länk till en annan webbplats.)

Om du reser genom landet ska du vara medveten om att vissa vägar eller vägavsnitt kräver fordon med fyrhjulsdrift. Se till att fordonet är i gott skick och ta med förstahjälpsväska, reservdäck, tillräckliga kommunikationsmedel samt tillräckligt med vatten och bränsle ända till destinationen. Ge dig inte i väg om du inte känner till de lokala förhållandena.

Naturförhållanden

I november–april är tropiska stormar sannolika. Ytterligare information finns på webbplatsen TSR-Tropical Storm Risk: http://www.tropicalstormrisk.com.

Översvämningar och jordskred kan förekomma efter långvariga regn. Försök inte ta dig över översvämningsområdet, eftersom där kan finnas en elektrisk laddning på grund av elledningar som fallit. En jordbävningsrisk finns också, särskilt i landets mellersta delar.

Hälsoläget

I Moçambique förekommer det virussjukdomar som sprids av myggor, såsom malaria. Skydda dig mot myggbett med heltäckande ljusa kläder och använd myggmedel och -nät.

Hiv är en vanlig sjukdom. Undvik riskbeteende. Kolera förekommer också, i synnerhet i landets norra delar.

Fäst uppmärksamhet vid en god hygien.

Sjuk- och hälsovården har svag beredskap.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Inställningen till sexuella minoriteter är i princip tolerant. Man bör dock inte visa sin sexuella läggning på allmän plats.

Innehav av narkotika är straffbart.

Inresebestämmelser

Av finska medborgare som reser till Moçambique har det från och med den 30 april 2023 inte krävts visum. Visumfriheten gäller sådana turist- och affärsresor som pågår högst 30 dagar. Inom den tiden kan resenären resa ut och in i landet flera gånger till exempel för att besöka ett grannland, men man bör dock beakta att perioden på 30 dagar räknas från den första inresan.

Det är viktigt att notera att trots visumfriheten ska alla turister och affärsresande som anländer till landet förhandsregistrera sig.
Handläggningsavgiften för registreringen är 650 MZN. Spara kvittot och se till att du får en inresestämpel i passet. Därtill måste de som anländer till landet visa upp tur-retur-flygbiljetten (med undantag för de som reser över landgränsen) och en bekräftelse på hotellbokningen eller en inbjudan.

Ansökan om tjänste- och diplomatvisum ska fortfarande göras hos Moçambiques ambassad i Stockholm. Beakta att handläggningstiderna kan vara långa. Mer information: [email protected] eller +46 8 666 03 50. Inresebestämmelserna kan ändras. Därför är det viktigt att du följer den aktuella myndighetsinformationen, ambassadens webbplats och de sociala medierna.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].