Regionalt utvecklingssamarbete

Regionalt utvecklingssamarbete genomförs inom flera staters territorium. Det här samarbetet stöder lösningar av gränsöverskridande problem och regional integration. Regionalt samarbete kompletterar andra former av bistånd.

Finland finansierar och genomför regionalt samarbete inom många sektorer där Finland har specialkunskaper. Det kan bl.a. vara fråga om innovationsverksamhet, fredsbyggande åtgärder, rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, främjande av jämlikhet, energi och hållbar användning av naturresurser. Metoderna varierar i olika geografiska områden.

Mångsidigt stöd i Afrika söder om Sahara

Genom att stödja regionalt samarbete kan Finland påverka gränsöverskridande teman. Finland stöder regional handel, regional integration och fredsmedling i östra Afrika. I södra Afrika fokuserar Finland på att främja vetenskap, teknologi och innovationer samt på att begränsa klimatförändringen.

Förnybar energi och arbetsplatser

Partnerskapsprogrammet för energi och miljö, Energy and Partnership Programme (EEP), som finansieras av Finland, har bidragit till att mer än 900 000 hushåll fått tillgång till förnybar energi i södra och östra Afrika. Med stöd av programmet har det också skapats drygt 8 000 arbetsplatser. 

Programmet genomförs i 15 afrikanska länder och syftet är att öka energisäkerheten. Samtidigt avser man att förbättra energieffektiviteten och lindra klimatförändringen.

Programmet finansierar olika projekt för förnybar energi och energieffektivitet. Det är huvudsakligen privata företag som genomför dem. Även civilsamhällesorganisationer har fått stöd. De projekt som ska finansieras väljs genom öppet ansökningsförfarande. När projekten väljs ut lägger vi särskild vikt vid projektets kvalitet och att erfarenheterna som projektet resulterar i kan utnyttjas i andra projekt inom energisektorn i regionen.

Finland är programmets huvudfinansiär. Även Nordiska utvecklingsfonden NDF, Storbritannien och Österrike är betydande finansiärer. Programmets tredje skede  inleds 2018.

Mera information om de projekt som finansierats inom programmet och om resultaten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska).

Undersökningar och resultatrapporter som gäller EEP-programmet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska).

Regionala projekt 2018 som Finland finansierade med över en miljon euro: 

  • Partnerskapsprogrammet för energi och miljö EEP i sammanlagt 15 länder i södra och östra Afrika. Genomförs av EEP-programmets egen organisation. Finlands stöd utgör 15 miljoner euro under programmets III skede, dvs. åren 2018–2022.
  • Utvecklande av ett regionalt nätverk för livsvetenskaper i södra Afrika, SANBio. I det här deltar 12 länder i södra Afrika. Finlands stöd utgör 6 miljoner euro under programmets II skede, åren 2015–2018.
  • Innovationsprogrammet SAIS i södra Afrika som främjar ekonomisk tillväxt och minskar fattigdomen. Projektet erbjuder Team Finland-aktörerna information om lokala marknader. Gäller länderna Botswana, Sydafrika, Namibia, Zambia och Tanzania. Finlands finansiering är 8,7 miljoner euro under programmets II skede åren 2017–2021.
  • Ett projekt vars syfte är att utveckla tullens kapacitet i södra och östra Afrika för att stödja möjligheterna för länderna i regionen att delta i internationell handel. I projektet deltar 24 länder. Projektet genomförs av Världstullorganisationen WCO och finansieras av Finland med 3 miljoner euro 2016–2018.
  • Stöd till Östafrikanska gemenskapen för att främja ekonomisk integration och förbättra handelns förutsättningar. Genomförs av ett icke-vinstbringande företag, Trade Mark East Africa (TMEA), som koncentrerar sig på handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Finlands finansiering är 9,8 miljoner euro 2017–2020.
  • Finland deltar i att stärka samarbetsorganet för Afrikas horn IGAD. Organisationens syfte är att främja fred och utveckling i regionen. Finlands finansiering är 1 miljon euro 2019–2020.