Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Moçambique

Finlands utvecklingssamarbete med Moçambique främjar god förvaltning och bättre läranderesultat i grundskolan och på andra stadiet. Arbetslivet och jämställdheten står i utvecklingssamarbetets centrum.

En mozambikansk flicka som sitter i klassrummet.

Finlands utvecklingssamarbete har bidragit till att 90 procent av barnen i Moçambique börjar grundskolan. Skolnätet har utvidgats under de senaste åren, nya skolor har byggts även på landsbygden och flickornas skolgång har ökat. 

Moçambiques ekonomiska tillväxt har varit förhållandevis snabb under de senaste årtiondena, men ändå lever nästan hälften av folket i fattigdom. Moçambique har stora naturtillgångar, men arbetet för att börja utvinna dem har först nyligen inletts. Om planerna realiseras kan utvinnandet av naturgas öka Moçambiques välstånd avsevärt under de närmaste årtiondena. 

Framtidsutsikterna försämras av den snabba befolkningstillväxten, klimatförändringar, bristen på arbetstillfällen och den ökande ojämlikheten mellan befolkningen i olika områden och mellan landsbygden och städerna. Utvecklingen försvåras också av konflikten i provinsen Cabo Delgado i norra Moçambique, av coronaviruspandemins följder och av att den politiska makten är centraliserad.

Finland och Moçambique har haft förbindelser redan länge, och tyngdpunkten har huvudsakligen legat på utvecklingssamarbete. Finland har stött Moçambique redan sedan 1970-talet bland annat i utvecklingen av infrastruktur, jord- och skogsbruk, hälsovårdssektorn, undervisningssektorn och god förvaltning. Tillsammans med andra biståndsgivare stödjer Finland Moçambiques insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 

Finland har som målsättning att utvidga och fördjupa relationerna med Moçambique under de närmaste åren. Finland vill fördubbla sin handel med de afrikanska länderna från 2020 till 2030, och under samma period är målet också att betydligt öka finländska företags investeringar i Afrika och tvärtom.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Moçambique beskrivs i landstrategin och landprogrammet, som fokuserar på utvecklingssamarbetet. Målet för Finlands landstrategi i Moçambique 2021–2024 är att stödja fredsbyggande och förebyggande av konflikter, att främja ungas möjligheter och jämställdheten mellan könen, att stärka landets institutioner och att utveckla handelsrelationerna mellan länderna. 

Finlands landstrategi i Moçambique (på engelska, PDF, 326 KB)(Länk till en annan webbplats.)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Moçambique 2021–2024

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete 2021–2024 fokuserar huvudsakligen på att stödja undervisningssektorn och att utveckla en god förvaltning. Med stödet förbättras också kvinnornas och flickornas rättigheter och den privata sektorns villkor. Finlands planerade stöd till Moçambique är 58 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Moçambique (på engelska, PDF, 953 KB)


Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete med Moçambique 2021-2024. Utbildning och jämställdhet 38,3 miljoner euro, god förvaltninig 19,7 miljoner euro, och sammanlagt 58 miljoner euro.

Under den föregående programperioden 2016–2019 stödde Finland särskilt den grundläggande utbildningen, demokratiutvecklingen, god förvaltning och småbrukarnas matsäkerhet.

Finlands utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn

Finlands stöd används till att förbättra lärarnas och rektorernas grundutbildning och fortbildning och till att förbättra tillgången till läromedel av hög kvalitet. Målet är att förbättra läranderesultaten. Hela undervisningssektorn och dess transparens utvecklas. I fortsättningen fäster Finland också särskild vikt vid sexuell och reproduktiv hälsa.

Mål: Bättre läranderesultat hos barn och unga i grundskolan och på andra stadiet 

 • Flickornas skolgång ökar 
 • Lärarnas och rektorernas yrkeskompetens förbättras
 • Undervisningssektorns förvaltning blir effektivare 

Pågående program och projekt

 • Stöd till undervisningssektorn genom den gemensamma fonden FASE, totalt 28 miljoner euro 2020–2022
 • Stöd till lärarnas kompletterande utbildning (COACH-programmet), totalt 3 miljoner euro 2020–2022

Finlands utvecklingssamarbete för att stödja god förvaltning

Finlands utvecklingssamarbete stödjer Moçambiques myndigheter så att skattebasen utvidgas och skötseln av den offentliga ekonomin i högre gard bygger på forskningsdata av hög kvalitet. Beslutsfattarnas kunskaper om förvaltning av naturresurser förbättras, och det planeras ett stöd för att utveckla socialskyddssystemet.

Mål: De viktigaste institutionerna främjar jämställdhet och resiliens

 • Förvaltningen av den offentliga ekonomin förbättras
 • Socialskyddssystemet stödjer landets resiliens och förmåga att reagera på kriser
 • Institutioner som stödjer ansvarsfull förvaltningssed förstärks

Pågående program och projekt

 • Forskning till stöd för beslutsfattandet, fas 2 (IMG II), totalt 2,6 miljoner euro 2021–2024 
 • Stärka demokratiska institutioner inom förvaltning av naturresurser, fas 2 (DEMO II), totalt 2,8 miljoner euro 2020–2023
 • Stöd till institutet för ekonomisk och social forskning, totalt 2,4 miljoner euro 2019–2022 
 • Reform av förvaltningen av den offentliga ekonomin (PREFER), totalt 2 miljoner euro 2020–2022 

Finlands samarbetspartner i Moçambique

Finland har både lokala och internationella samarbetspartner i Moçambique. Till de lokala samarbetspartnerna hör särskilt landets statsförvaltning (undervisningsministeriet och finansministeriet), forskningsinstitut och civilsamhällesorganisationer.

Europeiska unionen utgör Finlands viktigaste referensgrupp i Moçambique. Som medlem av EU deltar Finland i dialogen som förs med regeringen och olika samhälleliga aktörer i Moçambique. Dialogen är bred och omfattar allt från politik, mänskliga rättigheter, handel och ekonomiska förbindelser till kultur. Finland söker också möjligheter att delta i EU:s gemensamma program såväl inom utvecklingssamarbetet som inom andra sektorer.

Finland stöder också Moçambiques ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finländska civilsamhällesorganisationer.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stödjer Moçambiques samhälleliga utveckling i samarbete med lokala organisationer. De finländska organisationernas stöd fokuserar särskilt på undervisning, miljörättigheter och arbetslivsfrågor i Moçambique. 

Team Finland i Moçambique 

Finlands huvudsakliga mål under perioden 2021–2024 är att öka det ekonomiska och kommersiella samarbetet vid sidan om det traditionella utvecklingssamarbetet. Både Finland och Moçambique har som mål att öka handeln mellan länderna, såväl direkt som med hjälp av Finlands statliga stöd för den privata sektorn, till exempel Finnfund. Utvecklingssamarbetet stöder denna målsättning genom att till exempel förbättra affärsmiljön på olika sätt. 

Team Finlands nätverk i Moçambique