Finlands utvecklingspolitiska mål och principer

Målet för Finlands utvecklingspolitik är att stödja utvecklingsländerna i att avskaffa fattigdom och ojämlikhet och främja hållbar utveckling. Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den.Vad är utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete?

Utvecklingspolitik är verksamhet med syfte att minska fattigdom, förverkliga grundläggande rättigheter och främja en hållbar utveckling världen över. Det kan till exempel handla om påverkansarbete i internationella organisationer och dialog med representanter för utvecklingsländer. Utrikesministeriet har huvudansvaret för Finlands utvecklingspolitik.

Flera andra ministerier spelar en roll inom utvecklingspolitiken, eftersom många beslut inom olika sektorer på nationell nivå, EU-nivå och inom internationellt samarbete påverkar utvecklingsländerna. Det kan till exempel gälla säkerhetspolitik, handelspolitik, jordbrukspolitik, miljöpolitik eller migrationspolitik. Samstämmighet mellan olika politikområden är en av utvecklingspolitikens centrala principer.

Utvecklingssamarbete är ett sätt att genomföra utvecklingspolitiken i praktiken. Det är praktiskt samarbete med utvecklingsländer och andra partner, till exempel internationella organisationer och icke-statliga organisationer, för att uppnå utvecklingsmål.

Genomförandet av Finlands utvecklingspolitik styrs av statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse som godkändes i februari 2016.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN-staterna i september 2015 utgör basen för vår verksamhet.

Avskaffa fattigdom och ojämlikhet och uppnå hållbar utveckling

Fastän världen som helhet blivit rikare under de senaste åren har ojämlikheten både inom och mellan länder ökat. Extrem fattigdom är globalt sett det största enskilda hotet mot de mänskliga rättigheterna.

Syftet med Finlands utvecklingspolitik är att avskaffa fattigdom och ojämlikhet och främja hållbar utveckling. Utvecklingspolitiken bidrar även till att lösa andra globala utmaningar, till exempel klimatförändringen.

I all vår verksamhet strävar vi efter att stärka utvecklingsländernas egna resurser så att deras beroende av bistånd ska minska. Endast genom utveckling som är hållbar både ekonomiskt, socialt och miljömässigt är det möjligt att få till stånd hållbara resultat.

Finlands verksamhet baserar sig på nordiska värderingar och villkor. Det centrala målet är att de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Genom utvecklingspolitiken försöker vi stärka rättigheterna för de människor som är mest utsatta, uppnå jämställdhet mellan könen samt stärka motståndskraften mot klimatförändringen och hejda den.

Fyra prioriteringar

Finland fokuserar sin verksamhet på fyra prioriterade områden.

1. Kvinnors och flickors ställning och rättigheter: Bristande jämställdhet mellan könen är ett av utvecklingsländernas största problem. Erfarenheter visar att bättre rättigheter, ställning och möjligheter att delta för kvinnor och flickor stärker hela samhället och bidrar till att också de övriga utvecklingsmålen uppnås. Finland har trovärdighet och kompetens för att främja jämställdhet på internationell nivå.

2. Utveckling av utvecklingsländernas ekonomier så att det skapas fler arbetsplatser och näringar och välfärden ökar: Utan en hållbar ekonomisk bas kan fattigdom och ojämlikhet inte avskaffas. Om samhällen inte har inkomster som täcker deras utgifter utvecklas de inte så att de blir självbärande. Människovärdiga arbetsplatser och näringar är grundpelare för människors välfärd och ett fungerande samhälle. Finland har kompetens för att främja ekonomisk och ansvarstagande företags- och näringsverksamhet.

3. Samhällens demokrati och funktionsförmåga: Demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, en öppen och fungerande offentlig förvaltning, förmåga att uppbära skatt, offentlig service, ett bra rättssystem, oberoende media och ett fritt civilsamhälle är förutsättningar för utveckling och fred. Finland har mycket att ge inom alla dessa områden, liksom när det gäller utbildning, som är en grund för utveckling.

4. Tryggad tillgång till mat, vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser: Människor har rätt till tillräckligt med mat och vatten. En hållbar användning av de förnybara naturresurserna skapar en grund för matsäkerhet, välfärd, arbete och utkomst. Finland är ett land med ren teknik och bioekonomi, och har spetskompetens i hur man producerar fungerande, miljömässigt hållbara och klimatsmarta lösningar. Dessutom har Finland mycket att erbjuda i fråga om hanteringen av naturresurser och när det gäller att främja en hållbar användning av skogen.

Viktiga principer som ger hållbara resultat

1. De mänskliga rättigheterna: Utgångspunkten för Finlands utvecklingspolitik är tanken om att varenda människa i världen har rätt till ett gott liv, en livsduglig miljö, utbildning, säkerhet, hälsa, utkomst och påverkansmöjligheter.

Att respektera och främja de mänskliga rättigheterna är en ledande princip när Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete planeras och genomförs. Utgående från det här så kallade rättighetsperspektivet arbetar vi för att också de allra fattigaste människorna ska känna till sina rättigheter och kunna arbeta för dem. Det är också viktigt att myndigheterna känner till sina förpliktelser när det gäller de mänskliga rättigheterna och är kapabla att verkställa dem.

2. Öppenhet: Effektivt och ansvarsfullt utvecklingssamarbete förutsätter att både biståndsgivarna och mottagarna kommunicerar öppet. Medierna och medborgarna både i givarländerna och i utvecklingsländerna har rätt att veta till vad och hur offentliga medel används. Öppenhet minskar risken för missbruk.

På sin webbplats publicerar utrikesministeriet finansieringsbeslut som rör projekt och program inom utvecklingssamarbetet, utvärderingar av verksamheten och statistik om användingen av medel. Utrikesministeriet har en elektronisk tjänst, där vem som helst kan göra en anmälan om man misstänker missbruk av utvecklingsanslag.

3. Samstämmighet: Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete är bara ett verktyg för att få till stånd förändring. Samstämmighet mellan olika politikområden är väsentligt för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i utvecklingsländer. När man fattar beslut inom olika politikområden måste inverkan på utvecklingsländerna beaktas och utvärderas, särskilt inom EU. Ett politikområde får inte undergräva det som uppnåtts inom ett annat.

Finland har arbetat för samstämmighet särskilt när det gäller matsäkerhet, handel, migration, beskattning och säkerhet. Samarbete mellan olika aktörer inom statsförvaltningen och bättre samordning gällande EU-ärenden är exempel på konkreta åtgärder på nationellt plan.

4. Kvalitet och hållbara resultat: Som medlem av det internationella givarsamfundet och tillsammans med partnerländerna har Finland förbundit sig till att förbättra utvecklingssamarbetets kvalitet. Till de principer som man kommit överens om tillsammans hör bland annat samarbete mellan biståndsgivare, enhetliga förfaranden, öppenhet, ömsesidig redovisningsskyldighet och att stärka partnerländernas lokala kapacitet.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska ge upphov till hållbara resultat som har positiva samhälleliga verkningar på lång sikt, till exempel bättre hälsa, högre utbildningsnivå, mera sysselsättning och större säkerhet.

I förvaltningen av Finlands utvecklingssamarbete stöder vi en mer resultatinriktad planering, resultatstyrning, uppföljning och utvärdering av resultaten och att vi ska lära oss av och informera om resultaten.

5. Partnerländernas ansvar för sin egen utveckling: Finlands utvecklingssamarbete utgår från utvecklingsbehov som partnerländerna själva fastställer och ländernas egna utvecklingsplaner. Partnerlandets ägarskap och engagemang i att uppnå utvecklingsmålen är en förutsättning för hållbara resultat. Partnerlandet bär ansvaret för förändringen – Finland stöder utvecklingen.