STM pyytää lausuntoja lakimuutoksesta, jonka mukaan kansaneläkettä maksettaisiin jatkossa vain Suomessa pysyvästi asuville henkilöille

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jonka mukaan kansaneläkettä pidetään Euroopan unionin sosiaaliturva-asetuksen mukaisena vähimmäiseläkkeenä. Kansaneläkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansaneläkettä maksettaisiin vain Suomessa pysyvästi asuville henkilöille. Henkilöillä, joiden kansaneläkkeen maksu keskeytyisi, voi kuitenkin olla asuinmaassaan oikeus saada muuta etuutta lakkaavan eläkkeen tilalle.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan kansaneläkelakia muutettavaksi vastaamaan Suomea velvoittavaa EU:n sosiaaliturva-asetusta. Jatkossa kansaneläkkeet laskettaisiin vähimmäisetuutena. Suomessa asuvien henkilöiden kansaneläke laskettaisiin vähimmäisetuutta koskevien määräysten mukaisesti uudelleen sitä mukaa, kun kansaneläke tulisi tarkistettavaksi. Eläkkeessä otettaisiin huomioon myös muissa EU-valtioissa täyttyneet vakuutuskaudet eläkkeen saajan asuessa Suomessa. Kansaneläkkeeseen vaikuttavina eläketuloina huomioitaisiin Suomesta ja ulkomailta maksettavien eläketulojen tosiasiallinen määrä. 

Kansaneläkelakiin ehdotetaan muutoksia, joiden myötä kansaneläkettä maksettaisiin jatkossa vain Suomessa pysyvästi asuville henkilöille. Jos kansaneläkkeen saaja asuu lain voimaantullessa toisessa EU-maassa tai muussa EU:n sosiaaliturva-asetusta soveltavassa maassa, kansaneläkkeen maksu keskeytettäisiin lain voimaantullessa. Eläkettä voitaisiin edelleen maksaa tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana. Lisäksi kansaneläkelain toimeenpanosäännöksiä yhdenmukaistettaisiin muun asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön kanssa siten, että kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksu keskeytettäisiin vakinaista ulkomaille muuttoa seuraavan kuukauden alusta.

Ruotsissa takuueläkkeen maksaminen ulkomailla asuville lakkautettiin vuoden 2023 alusta alkaen. Taustalla tälle oli EU-tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan takuueläke on sosiaaliturva-asetuksen mukainen vähimmäisetuus. Ruotsissa tuomion tulkittiin tarkoittavan sitä, että takuueläkettä ei tarvitse maksaa pysyvästi ulkomailla asuville ruotsalaisille. Suomessa vastaava muutos pyritään toteuttamaan puolestaan lakimuutoksella.

Esitettyjen muutosten tavoitteena on vahvistaa kansaneläkkeen tarkoitusta vähimmäisetuutena niille Suomessa asuville henkilöille, joiden työeläke lyhyen työuran tai matalan ansiotason vuoksi on jäänyt vähäiseksi tai oikeutta työeläkkeeseen ei ole. Ehdotuksilla tavoitellaan 38 miljoonan euron valtiontalouden säästöjä vuodesta 2025 alkaen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Muutoksista tullaan tiedottamaan tarkemmin syksyn edetessä.

Lausunnot pyydetään jättämään 6.8.2024 mennessä. 

Lisätietoja

Sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 163 109
Lakimies Silja Dahlgren, p. 0295 163 391
Johtaja Henna Huhtamäki, p. 0295 163 072

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]