12.3.2020

Italien: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar. Demonstrationer förekommer. Undvik folksamlingar.

Aktuellt

Italiens regering har ytterligare skärpt bestämmelserna för att hindra spridningen av coronaviruset. De nya bestämmelserna kompletterar de tidigare utfärdade bestämmelserna som begränsar rätten att resa, röra sig utomhus och samlas fram till den 3 april.

Allt utom samhällets absolut nödvändiga funktioner läggs ned mellan den 12 och den 25 mars. Matbutiker, apotek och banker håller öppet och kollektivtrafiken fungerar huvudsakligen. Alla andra affärer, restauranger och kaféer håller stängt. Alla offentliga tillställningar, inklusive kultur- och idrottsevenemang, är inställda. Skolor och universitet hålls stängda till den 3 april. I hela landet ska människor hållas på en meters avstånd från varandra i alla situationer.

Man ska endast röra sig utomhus av absolut nödvändiga orsaker som har att göra med arbete, hälsa eller andra tvingande omständigheter. Om du rör dig utomhus, också av de ovan nämnda orsakerna, ska du ha med dig en blankett, som kan skrivas ut på det italienska inrikesministeriets webbplats (på italienska), där du själv redogör för din anledning att röra dig ute. Detta gäller också utlänningar. Länk till blanketten:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

Polisen övervakar utegångsförbudet och det är bäst att vara beredd på att företrädare för ordningsmakten ber att få se blanketten.

Regeringen har inte begränsat resor ut ur landet. Flygplatserna, tågstationerna och andra stationer fungerar för närvarande, men det lönar sig att vara beredd på förseningar på grund av extra kontroller. De flesta flygbolagen har ställt in flyg till Italien.

Personer som återvänder till Finland från områden där coronavirusepidemi pågår ska följa myndigheternas anvisningar. Institutet för hälsa och välfärd informerar på flygplatserna och på sin webbplats https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-suomeen-saapuville-matkustajille-koronavirus-covid-19

Absolut utegångsförbud gäller alla som insjuknat i covid-19. Personer med symtom på luftvägsinfektion och feber (över 37,5 grader) måste hålla sig hemma och ringa en läkare.

Genom resemeddelandets avrådan från resor som inte är nödvändiga till hela Italien, stöder vi de italienska myndigheternas åtgärder för att förebygga och bromsa epidemins spridning.

Läs de italienska myndigheternas information på dessa sidor: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp och http://www.protezionecivile.it/web/guest/home.

Det bästa sättet att skydda sig mot viruset är god handhygien. THL har publicerat anvisningar om hur resenärer kan skydda sig mot coronaviruset. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronavirus-covid-19

THL ger aktuell information och anvisningar på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Precis som i övriga Europa vidhåller Italien en höjd beredskapsnivå på grund av risken för terrordåd.. Resenärer uppmanas vara allmänt uppmärksamma och försiktiga speciellt vid turistmål, i kollektivtrafiken och i närheten av offentliga byggnader.

Beredskap inför krissituation utomlands:
https://um.fi/krissituation-utomlands

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig brottslighet, i synnerhet på populära turistmål, på gatan och på kaféer. Håll särskild koll på plånboken och handväskan i stora folksamlingar, på tunnelbanan, i bussar och i tåg. Om du hyr bil ska du vara särskilt försiktig i köpcentrum nära flygplatserna där biltjuvar ofta slår till just mot hyrda fordon när de står parkerade. Vi rekommenderar att du förvarar pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på en annan säker plats. Det är bra att ha med sig en kopia av passet när man rör sig ute. Om ditt pass försvinner eller stjäls ska du genast anmäla det till polisen. Enligt den nyvarande passlagen kan man få ett temporärt pass för hemresan endast från ambassaden i Rom. Charterresenärer ska följa researrangörernas instruktioner.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I den livliga trafiken måste både fotgängare och bilister vara vaksamma. Den som rör sig med bil eller husvagn i Italien kan särskilt under semestertider i juli-augusti, eller under sommarveckoslut, råka ut för mycket stora trafikstockningar. Om möjligt borde man undvika att köra i rusningstid, och om man inte har luftkonditionering i bilen ska man helt undvika att köra under dygnets hetaste tid dvs. kl. 12-16. Den tunga trafiken begränsas under veckoslut sommartid och även annars på söndagar och helger på grund av semestertrafiken.

Resenärer med bil samt yrkeschaufförer ska komma ihåg att det råder en sträng vägtrafiklag och böterna kan vara väldigt stora. Det är ofta förbjudet för privatbilister att köra i städernas historiska centrum (ZTL/kameraövervakning). Brott mot körförbudet kan leda till böter. I Milano är det avgiftsbelagt att köra i centrum. Mera information hittar du här, Area C: http://www.areac.it/

Till den obligatoriska utrustningen i bilar hör reflexväst och varningstriangel.

Den skärpta italienska vägtrafiklagen medför bland annat strängare straff för rattfylleri och bilkörning under drogpåverkan, och övervakningen av trafikförseelser har intensifierats.

Det förekommer ofta att flyg, tåg och allmänna transportmedel punktstrejkar i Italien. Strejker kan utbryta med mycket kort notis och de pågår vanligen inte längre än 24 timmar. Följ med lokala nyheter för att få reda på eventuella punktstrejker. En uppdaterad strejklista på italienska: http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi finns på italienska trafikministeriets webbplats http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi

Tågresenärer ska komma ihåg att tågbiljetter måste stämplas i apparaten på perrongen före man stiger på tåget. Personer som reser utan stämpel kan få böter.

Naturförhållanden

Största delen av Italien ligger i en seismiskt aktiv region och jordbävningar kan förekomma. Mera information på engelska och italienska, om jordbävningar och hur man ska förbereda sig inför dem, finns på den italienska befolkningsskyddsmyndighetens webbplats: http://www.protezionecivile.it/

Sommartid finns det risk för omfattande skogs- och buskbränder på olika håll i Italien. I brandområdena och i närheten av dem tvingas myndigheterna ofta tillfälligt stänga av vägar, även huvudleder. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser skall i dessa situationer absolut följas. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hela landet. Lagen fastställer stränga straff för orsakande av brand.

I juni-augusti kan temperaturen med luftfuktighetsprocenten medräknad stiga till över +40 grader under dygnets hetaste timmar, och då borde man undvika överansträngning, sightseeing och köande till museer i gassande solsken. Simma ska man bara göra vid badstränder där simning är tillåten och respektera simförbud där sådant finns: röd flagga innebär att det är förbjudet att simma. Också luftföroreningarna är ett ganska stort problem i Italiens största städer.

Var beredd på snö och störtregn i norra Italien och bergstrakterna på vintern. Bilister bör förse sig med snökedjor eller vinterdäck. Snöstormar kan förekomma till och med i södra Italien.

Följ väderleksrapporter och lavinvarningar noga om du vintersportar i bergstrakterna.

Hällregn förorsakar ofta översvämningar och jordskred. Om det inträffar ska man, liksom när det handlar om andra undantagstillstånd, följa de lokala myndigheternas direktiv.

Hälsoläget

Heltäckande resenärsförsäkring behövs.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man akut sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rom

Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY
+39 06 8522 31
http://www.finland.it
www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].