FN i Rom

I Rom finns tre FN-organisationer som fokuserar sin verksamhet på tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition: FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation FAO, FN:s Världslivsmedelsprogram WFP och den Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD. Dessutom finns Kommitteen för Tryggad Livsmedelsförsörjning (CFS) som årligen samlar olika aktörer från relevanta sektorer.

Syftet med organisationernas verksamhet är framför allt att främja tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition i världen, samt utrota hunger och fattigdom enligt principerna för hållbara utveckling och Agenda 2030.

Ambassadens multi-team representerar Finland i FN-organisationerna i Rom och främjar Finlands mål inom den politiska, strategiska och praktiska verksamheten. Dessa mål inbegriper livsmedelstrygghet  och nutrition samt hållbar användning av naturresurser, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, kvinnors och flickors samt särskilt utsatta människors rätt till tryggad livsmedelsförsörjning, effektivisering av organisationernas verksamhet, samarbete och resultatinriktning samt främjandet av reformen av FN:s utvecklingssystem.

Livsmedels- och jordbruksorganisation FAO


Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO är en särskild FN-organisation som sysslar med livsmedelstrygghet, jordbruk, skogsbruk och fiske samt landsbygdsutveckling. FAO:s kärnverksamhet omfattar det normativa arbetet och kunskapsproducerande samt tillämpandet av kunskapen i operativ verksamhet tillsammans med andra aktörer i fält.
 

Världslivsmedelsprogam WFP
 

FN:s Världslivsmedelsprogam WFP är världens största humanitära hjälporganisation som levererar mat och andra typer av stöd vid olika krissituationer, liksom vid konflikter och naturkatastrofer. Dessutom är WFP ansvarig från FN:s sida gällande logistik och ICT-verksamheten i kriser.
 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD
 

Den Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD kanaliserar ekonomiska och tekniska resurser till fattiga småbrukare på landsbygden för att de ska kunna öka matproduktionen och marknadsföra sina produkter. IFAD ger därför ut lån med låg ränta samt bidrag till länder med hög skuldbörda.

 

Mer information:

Världlivsmedelsprogram WFP(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Livsmedels- och jordbruksorganisation FAO(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska)

Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska)