4.2.2020

Algeriet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var vaksam, undvik stora folksamlingar och att röra dig utomhus i mörkret. Följ med lokala nyheter.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I Algeriet kan det periodvis förekomma politiska spänningar och oroligheter. Sedan februari 2019 har det ordnats fredliga demonstrationer i hela landet, särskilt på tisdagar och fredagar, men också sporadiskt på andra dagar. Demonstranterna kräver reformer i det politiska systemet. Undvik att röra dig utomhus när demonstrationer pågår och följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Undvik onödiga resor till gräns- och bergstrakterna.

Myndigheterna har av säkerhetsorsaker begränsat rätten att resa ensam i vissa områden. Polisens närvaro är synlig i hela landet och det fästs stor uppmärksamhet vid säkerheten, till exempel genom att fordon stoppas och kontrolleras. Polisen ber utlänningar som rör sig i landet att anmäla sig hos dem, särskilt om man tänker åka någon annanstans än till huvudstaden.

Finländare som tänker resa till Algeriet uppmanas att vara vaksamma och undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det lönar sig att följa nyheterna och läsa även andra EU-länders reseinformation.

Affärsresenärer i landet uppmanas följa sina lokala kontaktpersoners råd om säkerheten.

Brottsligheten

Egendomsbrott utgör en risk för utlänningar som reser i Algeriet. Man ska inte röra sig ensam utomhus när det är mörkt. I stora städer är det skäl att hålla sig till huvudgatorna tills man lärt känna säkerhetssituationen i de olika kvarteren. Särskilt när man rör sig i de smala basargränderna (Kasbah i Alger) ska man inte ha värdeföremål och smycken synliga.

Brottsanmälan görs till den lokala polisen. Be om ett intyg över anmälan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Algeriet skiljer sig mycket från den finländska. Trafikolyckor inträffar ofta. Om man gör längre resor inom landet är det tryggast att flyga.

Naturförhållanden

Algeriet ligger i ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma. Jordbävningar som är under 3 på Richterskalan förekommer dagligen, medan jordbävningar på över 5 på skalan är sällsynta.

Hälsoläget

Västerländsk sjukvårdsservice går att få i Alger i Hospital Civil de Mustapha och privatkliniken Clinique Al Azhair. Det är synnerligen viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

För att undvika magsjukdomar rekommenderas normal försiktighet i matvanorna, särskilt under sommaren. Vatten på flaska rekommenderas.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

För homosexuellt umgänge kan man i Algeriet dömas till fängelsestraff på 3–5 år.

Använd inte avslöjande kläder om du är kvinna.

Algeriet har en strikt narkotikalagstiftning. Redan innehav av en liten mängd narkotika kan leda till fängelsestraff. Det är inte acceptabelt att dricka alkohol utomhus.

Undvik att fotografera militära byggnader eller förvaltningsbyggnader.

Inresebestämmelser

Mera information får du av Algeriets ambassad i Helsingfors: http://www.algerianembassy.fi/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Alger

10 Rue des Cèdres, El Mouradia
(Rue Abdelkader Azil)
16070 ALGER
ALGERIA
+213 216 929 25

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].