27.8.2020

Brasilien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om situationen i Brasilien finns på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/bra/forsta-sidan Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Nödnummer:
190 – Polisen / Polícia Militar
192 – Ambulans / SAMU – Ambulância
193 – Brandkåren / Bombeiros

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Samhällsläget i Brasilien är stabilt, men det kan förekomma politiska demonstrationer i olika delar av landet. Demonstrationer förekommer tidvis särskilt i städerna São Paulo, Rio de Janeiro och Brasília, men de kan också förekomma i andra tätorter i landet.

Den största säkerhetsrisken i Brasilien är brottsligheten. Egendomsbrott är vanliga i synnerhet i de största städerna och kan involvera våld. Läs nyheterna och myndigheternas information och följ myndigheternas anvisningar.

Brottsligheten

Det är bra att vara medveten om de säkerhetsrisker som är förknippade med brottsligheten i Brasilien. Även om utlänningar inte är den primära målgruppen, finns det en risk att man råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. I storstäderna förekommer ibland väpnade sammandrabbningar mellan olika kriminella gäng eller mellan gängen och polisen, och dessa kan vara farliga också för utomstående.
I nattlivet finns risk för att bli drogad (t.ex. genom narkotika i din drink), utsättas för sexuella trakasserier eller våldtäkt. Undvik att röra dig till fots på stan nattetid.

Det sker mycket bedrägerier per telefon som kan involvera olika sorts hot. För att undvika att dina uppgifter missbrukas ska du vara mycket försiktig med att ge uppgifter om dig själv, din familj eller andra omständigheter per telefon eller någon annanstans om du inte är alldeles säker vem som frågar och varför.

Man kan betala med kreditkort på de flesta ställen, men det händer att kort kopieras. Var på din vakt när du betalar med kort och släpp inte kortet utom synhåll medan du betalar. Var särskilt försiktig när du tar ut pengar i en bankautomat.

Det sker mycket fickstölder, och mobiltelefoner stjäls ofta. Ungdomsgäng utför rån (arrastão) på stora evenemang och badstränder.

Om du utsätts för ett brott ska du alltid göra en anmälan till den lokala polisen.

Du kan ansöka om ett nytt pass på Finlands konsulat i São Paulo. Ett nödpass (provisorisk resehandling) för hemresan kan du också ansöka om vid ambassaden i Brasília och det honorära generalkonsulatet i Rio de Janeiro.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Brasilien har ett omfattande och välfungerande flygtrafiknätverk och fjärrlinjetrafik mellan delstaterna.

I storstadsområden är vägnätet i allmänhet i gott skick, men det finns också stora områden i landet där vägnätet är i dåligt skick. I storstäderna är det vanligt med enorma trafikstockningar både inne i städerna och på infartslederna.

Den brasilianska trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Bilisterna iakttar inte trafikreglerna så noga, de kör fort och oberäkneligt och beaktar inte fotgängare.

Risken för rån eller fickstöld är stor i kollektivtrafiken.
Det gäller nolltolerans (0,0 promille - Lei seca) mot alkohol och rusmedel i trafiken.

Använd endast officiella taxi. Hotellens egna taxibilar, taxi som beställs genom en app eller från en taxistolpe är i allmänhet lagliga och trygga.
Man får köra med ett finskt körkort i 180 dagar.

Naturförhållanden

Under regnperioden (december-mars) kan hårda regn orsaka översvämningar, jordskred och elavbrott. Översvämningarna kan skada landsvägar och broar. Kraftiga regn kan också orsaka översvämningar i städerna om avloppen inte fungerar som de ska. Trafiken blir än mer kaotisk när bussar och bilar fastnar i vattnet på de översvämmade gatorna.

Det förekommer omfattande mark- och skogsbränder i olika delar av landet under den torra perioden, också i närheten av städerna.
Hösten 2019 förorenade oljeutsläpp Brasiliens nordöstra kust. På stränderna hittas fortfarande oljerester trots städinsatserna.

Läs mer: http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo-localidades-atingidas

Det förekommer inte stora naturkatastrofer i Brasilien, som till exempel jordbävningar, orkaner eller vulkanutbrott.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring i Brasilien.

Privata sjukhus håller hög standard men har också höga avgifter. Det kan hända att vården inte påbörjas förrän det finns en bekräftelse av ett försäkringsbolag eller en förhandsbetalning. Det händer att sjukhuset kräver kontant betalning.

Vid olyckor och sjukdomsfall transporteras patienterna alltid till ett offentligt sjukhus, om man inte kan visa att man har en hälsoförsäkring (s.k. convenio). De offentliga sjukhusens nivå varierar och är ofta betydligt mer anspråkslöst än de privatas.

Det förekommer mycket virusinfektioner som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät. Det förekommer också gula febern och gränsmyndigheterna kan kräva att du har ett internationellt vaccinationsbevis på engelska för att släppa in dig i landet eller låta dig flyga vidare.

Det finns ett stort utbud läkemedel på apoteken, också utan recept.
Drick inte kranvattnet i någon del av landet. Det förekommer mycket turistdiarré. Du minskar risken att drabbas genom god hand- och mathygien.

Ambulans:
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Information till resenärer finns i Brasiliens hälsoministeriums hälsoportal – Portal Saúde (bara på portugisiska) https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajate

Om coronavirussituationen i Brasilien på ambassadens webbplats:
https://finlandabroad.fi/web/bra/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/covid-19-koronavirustilanne-brasiliassa/384951

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Du måste vid behov kunna legitimera dig så bär alltid med dig en kopia av ditt pass eller en bild av passet på telefonen.

Brasilien är ett betydande transitland för narkotikahandeln. Straffen för innehav och smuggling av narkotika är mycket stränga. Håll hela tiden ett öga på ditt bagage så att ingen kan stoppa in något som inte tillhör dig. Gå aldrig med på att transportera någon annans bagage.

Föraktfullt beteende mot ordningsmakten är ett allvarligt brott som kan leda till böter och fängelsestraff.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett ytterst grovt brott och följderna är allvarliga. Att ha sex på offentliga platser är straffbart.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Här kan du läsa mer om inreseärenden, förlängning av uppehållsrätten, uppehållstillstånd, begränsningar och tillståndsförfaranden gällande resor för minderåriga barn med dubbelmedborgarskap:

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands konsulat, São Paulo

Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista
01410-001 SÃO PAULO - SP
BRAZIL

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].