Förnyande av FN

I enlighet med regeringsprogrammet ska ett centralt rättesnöre i Finlands FN-verksamhet vara att förstärka världsorganisationens funktionsförmåga. Detta är i linje med Europas säkerhetsstrategi (2003), som betonar effektiv multilateralism samt FN:s förnyelsemål. Som en viktig bedrift ser Finland grundandet av FN:s människorättsråd och fredsbyggnadskommission.

Finland fortsätter främja förnyelserna som avtalades under toppmötet 2005.  I det kommande reformarbetet strävar man efter att förstärka FN:s generalförsamlings ställning samt förtydliga finans- och socialrådets struktur. I förnyandet av säkerhetsrådet strävar Finland förutom förnyande av rådets arbetssätt efter att öka antalet både tillfälliga och permanenta medlemmar utan att utöka vetorätten. I sekretariatets förvaltningsreform driver man förstärkandet av effektiviteten och ansvarstagandet samt utökandet av generalsekreterarens självständiga befogenheter.

Finlands mål är FN:s stabila ekonomi genom medlemsstaternas betalningsdisciplin. Finland strävar efter att trygga tillräckliga resurser för FN:s mandat, särskilt för de funktioner Finland och EU prioriterar (inkl. reformer). Funktionaliserande av målen kräver ändamålsenligt riktande av resurserna ur FN:s programbudget, fredsbevarandebudget och budgeten som hör till internationella domstolar.

Finland betonar FN:s koordinerade handlande för att stöda hållbar utveckling. Ökandet av FN:s operativa funktioners följdriktighet stöds på såväl högkvartersnivå som fältnivå Med hjälp av landspilotprojekt strävar man efter att utveckla samarbetslösningar inom fyra sektorer: gemensamma program, gemensam finansiering, gemensam ledare och gemensamma lokaliteter (En på FN landnivå-konceptet). Utvecklingssektorns arbetsfördelning och samarbete ska utvecklas även på högkvartersnivå. Som en del av reformen Stöder Finland samlandet av FN:s sekretariats värdeenheter och FN:s kvinnofond UNIFEM till samma förvaltning för att förbättra verksamhetens påverkan även på fältnivå.  Följdriktighetssträvandena påverkar även FN:s specialorganisationer.

FN:s miljöförvaltning ska utvecklas och förstärkas som ett led i FN-reformen. Finlands mål är i första skedet att förstärka befintliga strukturer inom miljöförvaltningen och där är effektiviserandet och förstärkandet av UNEP:s verksamhet centralt. I andra skedet är Finlands mål grundandet av FN:s miljöorganisation (UNEO) med ett förstärkt UNEP som bas.

Finland understryker en effektivare hantering av globaliseringen, där FN:s koordinerande roll är central. Att fördjupa FN:s samarbete i förhållande till Världsbanken, internationella valutafonden och världshandelsorganisationen är viktigt.  Finlands mål är ett flerparts internationellt samarbetssystem som utgörs av representabla, effektiva och påverkande organisationer som handlar i samarbete och undviker onödiga överlappningar. Utvecklande av den av FN:s generalsekreterare ledda flerpartsorganisationernas koordinationsdirektionens (CEB, Chief Executives´ Board for Coordination) arbete är såtillvida i nyckelposition.

Finland jobbar för utvecklande av samarbetet FN, medborgarsamhället och privata sektorn emellan. Finlands mål är att man förstärker medborgarsamhällets och privata sektorns möjligheter att delta och framföra sina synpunkter i FN-organ, toppmöten och deras uppföljningsmekanismer.