Mänskliga rättigheter och internationell rätt

Målet i Finlands internationella människorättspolitik är att, som ett led i främjandet av omfattande säkerhet, gynna det faktiska människorättsläget i olika länder.

Som grund finns FN:s universella deklaration av mänskliga rättigheter och människorättsdokument som ställer internationella förpliktelser. Ett jämlikt uppfyllande av mänskliga rättigheter oavsett etniskt ursprung, kön, ålder, religion, åsikt, sexuell inriktning eller annan motsvarande orsak är en central utgångspunkt. För att trygga de mänskliga rättigheterna främjas demokratin och de internationella juridiska strukturerna och processerna förstärks.

Finland betonar flerpartssamarbetes, fungerande institutioners och internationell rättsordnings betydelse i att svara mot världsomfattande hot. Finland stöder utvecklandet av internationell rätt och sätt att verkställa den i FN:s verksamhet.

Mänskliga rättigheter

Finlands mål är att få de mänskliga rättigheterna inkorporerade i all FN-verksamhet. Detta innebär att mänskliga rättigheter i stor omfattning tas som utgångspunkt i FN-organisationernas interna och inbördes kommunikation. Finland stöder och strävar efter att främja särskilt kvinnors och flickors, minoriteters och ursprungsbefolknings och handikappade personers rättigheter. Finland fäster särskild vikt även vid förebyggande av diskriminering. Utöver att främja medborgarrättigheter och politiska rättigheter har Finland en aktiv roll som främjare av ekonomiska, sociala och bildningsmässiga rättigheter.

Finlands mål är att utveckla FN:s människorättsråds operativitet så att det när som helst kan ingripa i människorättssituationer även utan samtycke av den berörda staten. Samtidigt strävar man efter att genomföra nya arbetssätt och säkerställa att rådets verksamhet skapar mervärde. Finlands mål är att förtydliga FN:s människorättsråds och FN:s generalförsamlings III kommités roller i det internationella främjandet av mänskliga rättigheter.

Finland stöder FN:s människorättsombud och ser det som viktigt att ytterligare förstärka ombudsmannens oberoende ställning. Finland stöder ombudsmannens mål att skifta verksamhetens fokus från att skapa normer till att verkställa dem. De regelmässiga budgetmedlens andel till ombudets kontor ska höjas märkbart.

Finland ser det som ett viktigt mål att regionala människorättsavtal för sin del för FN:s människorättsnormer framåt. Dessutom är det väsentligt att aktivt påminna om regionala människorättsfrämjande organisationers kompletterande funktion med avseende på FN-normerna. Finland stöder ett tätt samarbete FN-organisationer och regionala aktörer emellan för att främja utbildning i mänskliga rättigheter.

Förstärkande av internationell rätt

Finland deltar aktivt i att komplettera det internationella avtalsnätverket och verkar i FN:s generalförsamlings juridiska (VI) kommité, FN:s utskott för internationell rätt och i specialorganisationers arbete inom att utveckla internationell rätt. Som ett bevis på Finlands goda arbete valdes ambassadör Marja Lehto till medlem i utskottet för internationell rätt för perioden 2017–2021 med högst antal röster i hela valet.

Finland strävar också efter att främja brett ratifierande och effektivt verkställande av avtalen.  För att trygga integriteten i flerpartsavtal motarbetar man konsekvent till exempel klämmar i människorättsavtal, som går emot avtalets mål och syfte. Finland stöder ett bredare erkännande av den internationella domstolens mandat och tryggande av dess verksamhetsförutsättningar liksom förstärkande av andra fredliga tvistelösningsförfaranden.

Att minska strafflösheten för de allra allvarligaste internationella brotten är en av tyngdpunkterna i Finlands FN-politik. Finland stöder den ständiga Internationella brottsdomstolens (ICC) och övriga internationella krigsdomstolars arbete. FN:s roll i främjandet av ICC:s universalitet ska förstärkas. Samarbetet ICC och FN emellan ska utvecklas och övriga internationella krigsdomstolars arbete ska slutföras på ett tillbörligt sätt. Finland stöder också mekanismen (IIIM) som hjälper till i utredandet av brott som begåtts i konflikten i Syrien och i att väcka åtal för dem.

Rättsstatsutvecklingen och god förvaltning

Att främja rättsstatsprincipen är ett tyngdpunktsområde i FN-politiken som genomgående berör flera funktionspolitiker. I samarbetet som följer på kriser ska man koncentrera sig särskilt på stabiliserande av förhållandena genom att stöda fredsprocessen och genom att förstärka mållandets rättssystem för att bekämpa strafflöshet. Man fortsätter förstärka FN:s interna samarbets- och koordineringsmekanismer.

Finland har i FN profilerat sig som en framhållare av rättsstatstematik, och målet är att fortsatt stöda och förstärka FN:s handlingar på detta område. FN:s rättsstatsarbetes smidiga interna koordinering och ett gott samarbete med övriga aktörer ses som ett viktigt mål på såväl högkvarters- som särskilt på fältnivå. Rättsstatsutvecklingen och starka institutioner förebygger konflikter och rättsmekanismer i övergångsskedet och förstärkande av rättsstaten är centrala förutsättningar för en hållbar fred och utveckling.  För Finland är det även naturligt att verka i arbete mot korruption.