Förebyggande av konflikter och krishantering

Finland stöder det helhetsmässiga tillvägagångssättet för fredsbevarande som är den uppfattning FN antagit. Finland stöder strävandena att effektivisera förebyggandet av konflikter. Finland anser att det är viktigt att FN och regionala organisationer, särskilt EU, samarbetar för att hindra konflikter.

Att stöda säkerhetsrådets arbete och FN:s förmedlingsverksamhet

Finlands mål är att säkerhetsrådet effektivt ska kunna behandla alla frågor som gäller internationell fred och säkerhet och kan bidra till att de får en lösning. Säkerhetsrådet ska enligt behov ta stöd av regionala organisationer och aktörer.

FN:s säkerhetsråd är som redskap av yttersta vikt för Finland även då vi inte ingår i det. Finland strävar efter att vara aktivt och förutseende i de frågor säkerhetsrådet behandlar. Finland främjar för sin del EU-ländernas enhetlighet i säkerhetsrådet.

Som en konkret stödåtgärd för säkerhetsrådets arbete fortsätter Finland att introducera medlemmarna som byts i rådets verksamhet via de sk.’’Greentree-seminarierna’’ som ordnas årligen av den ständiga FN representationen.

Finland stöder en utveckling som bidrar till att även säkerhetsrådet granskar tematiska säkerhetshot. Finland ser det som viktigt att till exempel behandlingen av säkerhetssynpunkterna kring miljön och klimatförändringen och globala hälsorisker fortsätter i FN:s säkerhetsråd. För att förebygga konflikter ska rådet bl.a. intensifiera kontakten med FN:s människorättsombud. Finlands stöder FN:s förmedlingsverksamhet för att finna fredliga lösningar och föra fredsprocesser framåt samt betonar vikten av att förbättra förutsättningarna för förmedlingsverksamheten i FN:s system och strukturer.

Att stöda den fredsbevarande verksamheten

Finland betonar FN:s centrala roll i internationell krishantering och strävar efter att även i fortsättningen bidra med en märkbar insats i operationer sanktionerade av FN. Finlands mål är att utveckla de fredsbevarande strukturerna i FN samt att trygga en tillräcklig finansiering till den fredsbevarande verksamheten. Finland stöder även FN:s verksamhet för att förnya säkerhetssektorn i målländerna. Som en del i fredsbevarande operationer har polisfredsbevarare en särskilt viktig roll i att stöda rättsstatsutvecklingen. Finland har de senaste åren märkbart ökat sitt polisdeltagande i FN:s operationer. 

Andra för Finland viktiga ämnen är till exempel miljövänlighet i de fredsbevarande operationerna och kvinnors deltagande i FN:s operationer. Förbättrande av kvinnornas ställning är ett genomgående tema i Finlands påverkande inom FN. I anslutning till konflikter och krishantering är det särskilt viktigt att kvinnors synpunkter beaktas och att kvinnor tas med som jämbördiga aktörer i beslutsfattandet. Finland understöder kraftigt implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 som behandlar kvinnor, fred och säkerhet, och har även gjort upp en nationell plan för dess verkställande.

Förebyggande av missbruk som begås av fredsbevarare är också en viktig prioritet för Finland. Förebyggande av missbruk, inklusive sexuellt utnyttjande, förutsätter konsekventa åtgärder och en skärpning av påföljderna.

Finland uppmuntrar till utvecklandet av samarbetet mellan FN och övriga aktörer som genomför fredshanteringsoperationer. I FN strävar vi efter att främja samarbetet och koordineringen mellan särskilt Europeiska Unionen, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och Afrikanska unionen.

Främjande av vapenkontroll och nedrustning

Finlands anser att FN:s roll i det multilaterala vapenkontrollsamarbetet är central och stöder i övervakningen av avtalssystem och åtgärdandet av brister i verifierandet. Vapenkontroll är en del av mer omfattande strävanden i anslutning till utveckling, mänskliga rättigheter, fred och övrig mänsklig säkerhet.

Frågor kring konventionella vapen blir allt viktigare i multilaterala övervakningssträvanden. Finland främjar särskilt det internationella vapenhandelsavtalet (Arms Trade Treaty, ATT) och deltar aktivt i det pågående arbetet för att förhindra olaglig spridning av handeldvapen i FN:s regi.

Spridningen av massförstörelsevapen utgör ett av de mest betydande säkerhetshoten. Att dessa vapen hamnar i händerna på terrorister är en särskilt allvarlig hotbild. Finland anser att FN:s roll vid att hindra spridningen av massförstörelsevapen är central och stöder bland annat implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1540 om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen.

Stöd av verksamhet mot terrorism

Finlands stöder FN:s arbete med terrorismbekämpning med bildande av allmänna juridiska faciliteter och monitorering av implementeringen av internationella förpliktelser. Finland betonar särskilt de förebyggande åtgärdernas vikt både i terrorismbekämpning och i arbetet mot våldsam extremism. Finland har ratificerat tolv i FN beredda konventioner mot terrorism och bereder ratificerandet av fyra nya konventioner eller protokoll. Centrala mål är ett effektivt genomförande av FN:s strategi mot terrorism och åtgärdsprogrammet mot våldsam extremism och att uppnå koncensus beträffande en heltäckande deklaration mot terrorism.

Att få skyldiga till terrordåd inför rätta är ett av de mest centrala samarbetsområdena inom det internationella samarbetet mot terrorism, och kompletteras av bl.a. sanktioner mot terrorism och andra förebyggande åtgärder. Finland tar aktivt del i det internationella samarbetet för att bekämpa terrorism och strävar konsekvent efter att man i alla åtgärder mot terrorism respekterar mänskliga rättigheter och grundrättigheter.

Att bekämpa terrorhotet förutsätter även att terrorismens bakomliggande orsaker angrips genom politisk dialog och utvecklingssamarbete. Finland främjar också strävandena att förstärka samförståndet mellan kulturer och religioner.