Hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor i Finlands FN-politik

De centrala målen i Finlands FN-politik är att främja en ekonomiskt, samhälleligt och naturekonomiskt hållbar utveckling samt att avskaffa fattigdom och ojämlikhet. Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete styrs av statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse som godkändes i februari 2016. Grunden i vår verksamhet utgörs av handlingsprogrammet för hållbar utveckling Agenda 2030 som godkändes i FN 2015.

Finland arbetar för att normalisera genomgående teman i det utvecklingspolitiska programmet inom såväl FN:s normativa som operativa arbete. Dessa teman är 1) kvinnors och barns rättigheter och förbättrande av deras ställning; förstärkande av jämställdheten mellan könen och samhällelig jämställdhet; 2) utveckling av utvecklingsländernas ekonomier för att skapa mer arbeten, näringar och välstånd 3) förbättrande av samhällens demokrati och funktionsförmåga 4) tryggande av tillgången på livsmedel, tillgången till vatten och energi samt ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Finland påverkar aktivt FN:s ekonomi- och socialråds (ECOSOC) och dess underordnade kommittéers arbete samt verkställandet av åtgärder som avtalats under FN:s konferenser.  Inom FN:s ramar strävar man efter att på bred front samla all verksamhet i att främja en hållbar utveckling. Finland strävar mot att effektivisera FN:s utvecklingsdimension och resultaten i flerparts hjälpsamarbetet.

Stödjande av FN:s utvecklingsfunktioner

FN med sina special- och underlydande organisationer och åtgärdsprogram är enligt Finlands syn i nyckelposition i det utvecklingspolitiska arbetet.  I utvecklingssamarbetet stöder vi FN:s starka position både på lands- och högkvartersnivå. Till Finlands viktigaste påverkansmetoder hör deltagande i utvecklingsprogrammens politikstyrning och finansiering. Målet för Finlands utvecklingspolitik är att nå målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.   Finland betonar jämställdhet könen emellan, minskande av ojämlikhet, miljö- och klimatfrågor, förebyggande av kriser samt att stöda fredsprocessen.

Huvudparten av den av Finland till FN-organisationer riktade kärnfinansieringen riktas nuförtiden som allmänt stöd till fyra centrala aktörer: FN:s jämlikhetsorganisation (UN Women), befolkningsfonden (UNFPA), barnfonden (UNICEF) samt utvecklingsprogrammet (UNDP). Den tematiska finansieringen riktas via FN-organisationer till hållbar utveckling, miljö-, klimat- och skogsteman, till att stärka utvecklingsländernas ekonomiska kapacitet, rättsstatsutveckling och handelspolitiska kunnande samt till att förebygga världsomfattande hot mot hälsa.

Finland profilerar sig särskilt i att förstärka kvinnors och flickors ställning och rättigheter. En bred inblick i sektorn för sexual- och reproduktionshälsa och -rättigheter (SRHR) har varit viktig och kommer att kvarstå som en central del i Finlands politik för att uppnå mål för hållbar utveckling i olika forum. Finland betonar också utbildningens betydelse som en nödvändig grund för hållbar utveckling och i att förstärka en omfattande trygghet.  Finland är även aktivt i styrgruppen för New Yorks vattenvängrupp och koncentrerar sig på bl.a. FN:s förnyande av vattenarkitekturen för att främja vattenmålen. Finland betonar vikten av en tydlig arbetsfördelning FN-organisationerna och övriga aktörer emellan, inbördes koordinering och komplettering samt verksamhetens påverkan och följdriktighet för att förbättra påverkan såväl på högkvartersnivå som på landnivå.

Humanitär hjälp

FN har en ledande roll som koordinerare av humanitär hjälp. Finland kanaliserar en stor del av den humanitära hjälpen centraliserat via FN:s organisation. Finland följer aktivt FN:s process för att förnya den humanitära hjälpen för att effektivisera verksamheten. Finland stöder och finansierar även FN:s centraliserade nödhjälpsfond (CERF). Finland strävar efter att främja beaktandet av de handikappades och den privata sektorns verksamhet inom organisationens humanitära verksamhet.

Finlands humanitära hjälp är både människorättsbaserad och behovsprövad. Finlands humanitära hjälp tar stöd i behovsbedömningar utförda av FN och andra organisationer, varav den viktigaste är FN:s gemensamma vädjan om nödhjälp (CAP). Humanitär hjälp skapar förutsättningar att återkomma till utvecklingen och avskaffa extrem fattigdom. Den humanitära verksamheten kan främja fredsarbetet i ett konfliktområde. Även kontinuitetstänkande är viktigt: hjälpen ska fortgå utan avbrott från återuppbyggnad till utveckling. Den humanitära verksamhet omfattande minor i områdena skapar också förutsättningar till utveckling och är förenlig med kontinuitetstänkandet.

Miljön och klimatförändringen

Finlands mål är att mer helhetsmässigt än för närvarande svara mot olika delområden och teman inom hållbar utveckling. FN:s miljöförvaltning ska utvecklas och förstärkas som ett led i reformen av FN. Koordinationen mellan FN:s olika organisationer och program och verksamhetens konsekvens ska främjas även beträffande frågor om miljön och klimatförändringen. Även en mer koordinerad behandling av internationella miljöavtal behövs.

Finland främjar aktivt implementeringen av FN:s klimatavtal som ingicks 2015 i Paris. Enligt Parisavtalet är målet att hålla ökningen av jordens medeltemperatur klart under två grader i förhållande till den förindustriella tiden och att sträva efter åtgärder som kunde begränsa ökningen till 1,5 grader.

Den allt effektivare hanteringen av problem som anknyter till klimatförändringen inom FN:s organisation förutsätter också ett optimalt utnyttjande av UNEP:s resurser. I flerpartssamarbetet strävar man efter att trygga särskilt de fattigaste ländernas tillgång till energi samt att stöda dem i anpassningen till klimatförändringenskonsekvenser. Finland stöder processen inom FN:s skogspolitik, deltar även framledes i FN:s skogsforums verksamhet och främjar skapandet av juridiskt bindande normer beträffande skogar.

Utvecklande av fredsbyggnadsverksamheten.

För att möjliggöra stabilitet och en hållbar utveckling ska olika stödformer komplettera varandra allt från förebyggande av konflikter, krishantering och humanitär hjälp till fredsbyggande och utvecklingssamarbete. Det redskapssortiment som behövs ska skräddarsys från fall till fall så att målområdets specialbehov och utgångspunkter beaktas. I anslutning till detta ser Finland FN:s verksamhet för fredsbyggande som viktig. Syftet med FN:s fredsbyggnadskommission är att stöda länder på vägen mot bestående fred och utveckling samt förhindra återgång till konfliktläget.

Informationssamhället

I FN:s informationssamhällestoppmötes (WSIS) linjedragningar handlar det om att utnyttja informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i reducerande av fattigdom och främjande av demokrati i världen. Finland har varit en aktiv medlem i ECOSOC:s vetenskaps- och teknologiutskott (CSTD) som ansvarar för uppföljningen av WSIS-processen, och hört till de centrala ekonomiska stödgivarna i projekt i anknytning till verkställande av WSIS-resultaten i FN-systemet. Tioårsbedömningsmötet (WSIS+10) förband sig till att utnyttja WSIS-processen för att uppnå målen för hållbar utveckling till och med 2030.

Finland strävar efter att främja lösningar, som skulle förbättra utvecklingsländernas möjligheter att delta i den globala informationssamhällesutvecklingen. Finland betonar att internationella och nationella bestämmelser borde främja en så förmånlig, jämlik och aktuell informationsåtkomst som möjligt och informations- och kommunikationsteknologins tillgänglighet.

Dessutom lyfter Finland fram alla aktörers lika möjligheter att delta i utvecklandet av det globala informationssamhället (multistakeholder-angreppssätt). Finland arbetar även aktivt i de organ som hanterar internets förvaltning för att åstadkomma världsomfattande täckning och stabilitet för internet samt för att främja fri förmedling av information, förtroende, öppenhet och säkerhet. Den mest centrala av dessa aktörer är internets förvaltningsforum (Internet Governance Forum, IGF).

Handel och utveckling

Finland stöder förstärkandet av utvecklingsländernas ekonomiska grund även via FN-organisationernas verksamhet. Till exempel FN:s utvecklingsprograms (UNDP) politikstyrning är vida respekterad. I stödandet av den ekonomiska utvecklingen är främjande av den privata sektorns verksamhetsförutsättningar viktigt. Detta i sin tur förutsätter att man stöder sådana förnyelser som förbättrar en verksamhetsmiljö som föredrar investeringar och handel.  I stödandet av utveklingsländernas produktionskapacitet har särskilt FN-organisationer som fokuserar på jordbruk, utvecklande av landsbygden och servicenäringar en speciell roll.  Det krävs att man tar i beaktande de fattigaste utvecklingsländernas specialbehov.

Finland betonar FN-organisationernas roll i förstärkandet av utvecklingsländernas handelsförmåga, produktionskapacitet och handelspolitiska kunnande.  Till exempel FN:s handels- och utvecklingskonferens UNCTAD:s och FN:s industrialiseringsorganisations UNIDO:s rådgivningsarbete är viktigt för utvecklingsländerna.  I fråga om att utveckla handelskapaciteten stöder Finland även fördjupandet av samarbetet FN-organisationerna, Världsbanken och regionala utvecklingsfinansieringsinstitut emellan.