Beslut om finansiering av utvecklingssamarbete

Uppgifterna om besluten publiceras på utrikesministeriets webbplats Openaid.fi.

I besluten ingår bland annat en kort beskrivning av projektet eller programmet och information om målland, mål, sektor, stödets typ samt finansieringsbeslutets datering och det beviljade beloppet. Alla uppgifter anges inte för alla projekt.

Information om besluten om statsunderstöd finns på webbplatsen tutkiavustuksia.fi (på finska).(Länk till en annan webbplats.) Som statsunderstöd beviljas bland annat medel för utvecklingssamarbete för civilsamhällesorganisationers projekt och program.

Rapporteringen om Finlands offentliga utvecklingssamarbete följer de internationella definitioner och klassificeringar som används av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s biståndskommitté (på engelska).(Länk till en annan webbplats.) OECD sammanställer och publicerar årligen internationellt jämförbara uppgifter om användningen av anslagen.

Utrikesministeriet satsar på öppen förvaltning och öppna data. Öppenhet och transparens förbättrar utvecklingssamarbetets resultat, minskar riskerna för missbruk och korruption och stärker redovisningsskyldigheten och ägarskapet i utvecklingsländerna.