Suomen suhteet ja kehitysyhteistyö Nepalissa

Suomen kehitysyhteistyö Nepalissa parantaa opetuksen laatua, puhtaan juomaveden ja sanitaation saatavuutta sekä yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Nepalilaisia koululaisia pesemässä käsiään koulun vesipisteellä. Kuvassa myös Aasian kartta, johon Nepal on merkitty.

Suomen tukemat vesihankkeet ovat tuoneet 1,6 miljoonalle nepalilaiselle puhdasta vettä. Kaukolännen vesivarainhankkeessa juomavettä on saanut käyttöönsä jo yli 260 000 henkeä. Koulujen yhteyteen on rakennettu vessoja ja vesipisteitä, mikä edistää terveyttä ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. Kuva: Hanna Päivärinta / UM

Nepal on ottanut ripeitä askelia kohti demokratiaa. Kymmenvuotinen sisällissota päättyi vuonna 2006. Uusi perustuslaki vuonna 2015 vahvisti paikallistason hallintoa ja naisten osallistumista päätöksentekoon. Demokratia on kuitenkin vielä hauras, ja hallitukset vaihtuvat tiuhaan. 

Köyhyys on viime vuosikymmeninä vähentynyt merkittävästi, mutta yhä noin viidesosa väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Monet nepalilaiset kärsivät syrjinnästä sukupuolensa, kastinsa, etnisen taustansa tai asuinalueensa vuoksi. Vuoristoinen maa on poikkeuksellisen altis luonnonkatastrofeille ja ilmastouhkille.

Suomella ja Nepalilla on pitkäaikaiset suhteet, jotka ovat painottuneet kehitysyhteistyöhön. Suomi on tukenut Nepalia 1980-luvulta saakka muun muassa metsätaloudessa, vesihuollossa ja opetusalalla. Suomi edistää yhdessä muiden avunantajien kanssa Nepalin pyrkimyksiä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä nousta keskituloisten maiden joukkoon lähivuosina.

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Nepalissa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Vuosina 2021–2024 voimassaolevan maastrategian päätavoitteita ovat: yhteiskunnallisen epätasa-arvon vähentäminen, kestävän kehityksen, ilmastokestävyyden sekä katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden tukeminen. Tavoitteena on lisäksi Suomen ja Nepalin välisten poliittisten ja taloudellisten suhteiden monipuolistaminen ja edistäminen. 

Suomen maastrategia Nepalissa 2021–2024 (englanniksi, PDF)

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Nepalissa vuosina 2021–2024

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Nepalissa suuntautuu vuosina 2021–2024 pääasiassa vesihuollon ja sanitaation parantamiseen sekä opetusalan tukemiseen. Kaikissa hankkeissa edistetään myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tavoitteita. Suomen tuki Nepalille vuosina 2021–2024 on 56 miljoonaa euroa.

Suomen kehitysyhteistyön maaohjelma Nepalissa 2021–2024 (englanniksi, PDF)

Grafiikka Suomen kehitysyhteistyön suunnitelluista määrärahoista Nepalissa 2021-2024. Tasa-arvoon ja sosiaaliseen osallisuuteen käytetään 5 miljoonaa euroa, opetukseen 28 miljoonaa euroa sekä veteen, sanitaatioon ja ilmastokestävyyteen 23 miljoonaa euroa. Yhteensä määrärahat ovat 56 miljoonaa euroa.

Edelllisellä ohjelmakaudella vuosina 2016-2019 Suomen tuki keskittyi puhtaan veden ja sanitaation saatavuuteen, koulutuksen kehittämiseen sekä naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

Suomen kehitysyhteistyö opetusalalla

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan Nepalin taloudellista tasa-arvoa ja demokratiakehitystä edistävää koulujärjestelmää sekä osallisuutta edistävää opetusta.

Tavoite: Opetuksen laatu ja tulokset sekä osallisuus paranevat

 • Perusasteen ja toisen asteen opetuksen laatu ja tulokset paranevat
 • Opetukseen pääsy helpottuu, osallisuus ja tasa-arvo voimistuvat sekä erilaiset tarpeet otetaan huomioon nykyistä paremmin

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle (SSDP). Koulutusalan ohjelmassa on mukana yhdeksän avunantajaa, ja Nepalin valtio kattaa yli 90 prosenttia ohjelman rahoituksesta. Suomen osuus on 22,5 miljoonaa euroa vuosina 2016–2021. Tuki vuosien 2021–2030 ohjelmalle on suunnitteilla.
 • Tekninen yhteistyö Nepalin opetussektorilla (TECSES). Hankkeella tuetaan opetuksen laadun kehittämistä erityisesti provinssi- ja kuntatasolla, ja sen budjetti on viisi miljoonaa euroa vuosina 2022–2025. 
 • Unicefin maaohjelman (CPAP 2018-2022) kahdeksan miljoonan tuesta neljä miljoonaa kohdistetaan opetussektorille koulutuksen laadun ja kattavuuden kehittämiseen.

Suomen kehitysyhteistyö vesihuollossa ja sanitaatiossa

Suomi tukee nepalilaisten yhteisöjen terveyttä ja kykyä kohdata ilmastouhkia parantamalla puhtaan veden ja sanitaation saatavuutta. 

Tavoite: Yhteisöjen ilmastokestävyys ja terveys paranee

 • Kyläyhteisöjen jäsenillä on aiempaa kestävämpi vesihuolto ja sanitaatio
 • Ihmiset hyötyvät kestävämmistä elinkeinoista ja tuotantoketjuista

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Kaukolännen vesivarainhoitohanke (RVWRMP III). Vuosina 2016–2022 Suomen tuki on 15 miljoonaa euroa. Euroopan unioni tukee hanketta 20 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2022.
 • Kestäviä vesi-ja sanitaatiopalveluita kaikille -hanke (Sustainable WASH for All). Vuosina 2021–2025 toteutettava vesi- ja sanitaatiohanke Karnalin syrjäisessä provinssissa Nepalissa. 
 • Vihreä ja vahva Länsi -hanke (GRAPE). Vuosina 2021–2024 Karnalin ja Kaukolännen provinsseissa toteutettava hanke tähtää ilmastokestävään vihreän talouden kasvuun. Hankkeen yhteisrahoittajina toimivat Saksa, Suomi ja Euroopan unioni. Suomen rahoitusosuus on neljä miljoonaa euroa. 
 • Nepalin sää-, ilmasto- ja ennakkovaroituspalvelujen kehittäminen vuosina 2018–2021. Hankkeen toimeenpanijana on Ilmatieteenlaitos, ja sen budjetti on 500 000 euroa.
 • Arseenipitoisen juomaveden käytön vähentäminen Nepalissa vuosina 2020–2023. Hankkeen toimeenpanijana ovat Suomen ympäristökeskus ja Geologian tutkimuskeskus, ja sen budjetti on miljoona euroa.
 • Unicefin maaohjelman (CPAP 2018-2022) kahdeksan miljoonan tuesta neljä miljoonaa kohdistetaan vesisektorille veteen ja sanitaatioon.

Suomen kehitysyhteistyö tasa-arvon puolesta

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan naisten ja tyttöjen tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja hyvinvointia sekä parannetaan erityisesti vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien naisten asemaa. Sen lisäksi, että tasa-arvo ja inkluusio ovat oma tulosalueensa, ovat ne läpileikkaavina tavoitteina muillakin tulosalueilla.

Tavoite: Naisten, myös vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien, yhteiskunnallinen tasa-arvo paranee

 • Naiset saavuttavat nykyistä suuremman taloudellisen itsenäisyyden ja ovat poliittisesti aktiivisempia
 • Naisiin kohdistuva väkivalta ja kulttuurinen syrjintä vähenee sekä julkisessa tilassa että yksityiselämässä

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Tuki YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin maastrategialle vuosina 2018–2022. Suomen osuus on yhteensä neljä miljoonaa euroa. Maastrategia keskittyy osallisuutta edistävien hallinto- ja oikeusmekanismien kehittämiseen sekä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen, säälliseen työhön ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen.

Suomen yhteistyökumppanit Nepalissa

Suomi toimii Nepalissa osana Euroopan unionia ja avunantajien yhteisöä. EU:n jäsenenä Suomi on mukana muun muassa Nepalin hallituksen kanssa käytävässä vuoropuhelussa, jolla maata kannustetaan ihmisoikeuksien edistämiseen ja hyvän hallinnon kehittämiseen. 

Suomi tukee Nepalin taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä myös rahoittamalla YK-järjestöjen sekä kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten työtä. Lisäksi Suomi tarjoaa humanitaarista apua tarveperustaisesti erityisesti YK:n humanitaaristen järjestöjen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Useat suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat Nepalin yhteiskunnallista kehitystä yhteistyössä maan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tuki kohdistuu esimerkiksi opetukseen, terveyteen, kehitysvammaisten oikeuksiin ja ruokaturvan parantamiseen.

Team Finland -yhteistyö

Team Finland pyrkii Nepalissa edistämään Suomi-kuvaa ja tuomaan esiin maamme vahvuuksia.

Suomen ja Nepalin välinen taloudellinen yhteistyö on toistaiseksi vaatimatonta. Lupaava esimerkki kaupallisesta menestyksestä on kuitenkin pääosin Telia-Soneran omistama Ncell-yhtiö, josta on nopeasti kasvanut Nepalin suurin puhelinoperaattori. Tulevaisuudessa kaupallista yhteistyötä saattaa syntyä opetusalan innovatiivisten ratkaisujen, uusiutuvan energian, vesivoiman ja ympäristöteknologian aloilla. Mahdollisuuksia on myös meteorologian, tietotekniikan ja kaupunkisuunnittelun aloilla.

Kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittäminen perinteisen kehitysyhteistyön rinnalla on Suomen päätavoitteita Nepalissa vuosina 2021–2024. Kehitysyhteistyö tukee tavoitetta, sillä sen kautta esimerkiksi parannetaan eri tavoin liiketoimintaympäristöä. 

Team Finland -verkosto Nepalissa