Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Nepal

Finlands utvecklingssamarbete med Nepal förbättrar undervisningen, tillgången till rent dricksvatten och sanitära anläggningar, klimatresiliensen, näringsutvecklingen, jämställdheten och den sociala delaktigheten.

Skolbarn tvättar sina händerna i Nepal.

Vattenprojekten som understöds av Finland har försett ungefär 2 miljoner människor med rent vatten i Nepal. Över 380 500 personer har fått tillgång till dricksvatten genom vattenförsörjningsprojektet i den västligaste provinsen Sudurpashchim. Toaletter och vattenposter har anlagts vid skolor, vilket främjar hälsan och särskilt flickornas skolgång. Bild: Hanna Päivärinta / UM

Nepal har tagit snabba kliv mot demokrati. Det tioåriga inbördeskriget tog slut 2006. Den nya grundlagen som godkändes 2015 förstärkte förvaltningen på lokal nivå och gav kvinnor en större möjlighet att delta i beslutsfattandet. Ändå är demokratin fortfarande skör och landets regering byts ofta. 

Fattigdomen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena, men cirka en femtedel av befolkningen lever fortfarande i extrem fattigdom. Många nepaleser blir utsatta för diskriminering på grund av sitt kön, sin kast, sin etniska bakgrund eller sin bostadsort. Det bergiga landet drabbas av exceptionellt mycket naturkatastrofer och hot mot klimatet. 

Finland och Nepal har haft förbindelser redan länge och tyngdpunkten har legat på utvecklingssamarbete. Finland har sedan 1980-talet stött Nepal inom skogsbruket, vattenförsörjningen och undervisningssektorn och hjälpt landet att förbättra saniteten och hygienen. Tillsammans med andra biståndsgivare främjar Finland Nepals insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och landets strävan att bli ett medelinkomstland under de närmaste åren.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Nepal beskrivs i landstrategin och landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbetet. De huvudsakliga målen för landstrategin, som är i kraft 2021–2024, är att minska ojämlikhet och stödja hållbar utveckling samt klimat- och katastrofresiliens. Ytterligare en målsättning är att främja och diversifiera de politiska och ekonomiska relationerna mellan Finland och Nepal.

Finlands landstrategi för Nepal 2021–2024 (på engelska, PDF, 380 KB)(Länk till en annan webbplats.)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Nepal 2021–2024

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete med Nepal 2021–2024 fokuserar huvudsakligen på att stödja ett inkluderande undervisningssystem och på att förbättra klimatresiliensen och hälsan genom hållbar vattenförsörjning, sanitet och hygien. Utvecklingssamarbetet bidrar till regionernas näringsutveckling, jämställdhet och social delaktighet. Finland stöder Nepal med 56 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Nepal (på engelska, PDF, 546 KB)(Länk till en annan webbplats.)

Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete med Nepal 2021-2024. Jämlikhet och social delaktighet 5 miljoner euro, utbildning 28 miljoner euro, vattenförsörjning, sanitet och klimatresiliens 23 miljoner euro. Sammanlagt 56 miljoner euro.

Under den föregående programperioden 2016–2019 stödde Finland särskilt tillgången till rent vatten och sanitära anläggningar, utvecklingen av utbildning och att ge kvinnor och utsatta grupper bättre möjligheter att påverka i samhället.

Finlands utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn

Finlands utvecklingssamarbete stöder ekonomisk jämställdhet, ett skolsystem som främjar demokrati och inkluderande undervisning i Nepal.

Mål: Ett inkluderande undervisningssystem ger eleverna kunskap och färdigheter som främjar den ekonomiska och demokratiska utvecklingen i Nepal

 • Undervisningens kvalitet och resultat på grundskolestadiet och andra stadiet förbättras
 • Undervisningen blir tillgängligare, delaktigheten och jämlikheten förstärks och elevernas olika behov tas bättre i beaktande

Pågående program och projekt

 • Stöd till Nepals nya program för utbildningssektorn (Nepal School Education Plan, SESP) 2021–2030. Nepalesiska staten står för cirka 90 procent av programmets finansiering. Finland är en av de sammanlagt åtta samarbetspartnerna. Finland stöd till programmet är 19 miljoner euro 2022–2026. 
 • Stöd på 4,2 miljoner euro som beviljats Unicefs landprogram (CPAP 2023–2027) riktas till undervisningssektorn för att utveckla utbildningens kvalitet och omfattning.

Finlands utvecklingssamarbete inom vattenförsörjning, sanitet och klimatresiliens

Finland stöder hälsan och förmågan att åtgärda hot mot klimatet i nepalesiska samhällen genom att förbättra näringsutvecklingen och tillgången till rent vatten och sanitära anläggningar.

Mål: Klimatresiliensen och hälsan förbättras i lokalsamhällena

 • Byarna har tillgång till mer hållbar vattenförsörjning, hygien och sanitära anläggningar än tidigare
 • Folket gynnas av hållbarare näringar och värdekedjor

Pågående program och projekt

 • Hållbara vattenförsörjnings-, sanitets- och hygientjänster för alla: Sustainable WASH for all (SUSWA). Ett bilateralt vattenförsörjnings-, sanitets- och hygienprojekt som genomförs 2021–2027 i den avlägsna provinsen Karnali i Nepal. Finlands stöd till projektet är 9 miljoner euro. Europeiska unionen medverkar i projektet med 10,1 miljoner euro. Läs mer: SUSWA(Länk till en annan webbplats.)
 • Klimatresilienta ekosystem inom jordbruket (GRAPE). Ett projekt med ändamål att öka klimatresilient grön ekonomisk tillväxt genom värdekedjor. Projektet genomförs i provinsen Karnali och fjärran västern 2021–2024. Projektet samfinansieras av Tyskland, Finland och Europeiska unionen. Finlands finansieringsandel är 4 miljoner euro. Läs mer: Green Resilient Agricultural Productive Ecosystems (GRAPE)(Länk till en annan webbplats.)
 • Stöd till den nepalesiska regeringen för att reagera på de väder- och klimatrelaterade ökande naturkatastroferna 2018–2023. Projektet genomförs av Meteorologiska institutet och dess budget är 621 900 euro. Läs mer: Finlands miljöcentral(Länk till en annan webbplats.)
 • Minskad användning av dricksvatten som innehåller arsenik i Nepal 2020–2023. Projektet genomförs av Finlands miljöcentral och Geologiska forskningscentralen, och projektets budget är en miljon euro.
 • Av stödet på 8 miljoner euro som beviljats Unicefs landprogram (CPAP 2018–2022) riktas 4 miljoner euro till vatten och sanitet inom vattensektorn.

Finlands utvecklingssamarbete för jämställdhet och social delaktighet

Finlands utvecklingssamarbete stödjer kvinnors och flickors jämlika möjligheter och välfärd och förbättrar situationen särskilt för utsatta kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Jämställdhet och social delaktighet är genomgående mål i allt utvecklingssamarbete.

Mål: Kvinnors jämlikhet och välbefinnande i samhället förbättras. Detta gäller även kvinnor i utsatt ställning och kvinnor med funktionsnedsättning

 • Kvinnorna blir ekonomiskt mer självständiga och är mer politiskt engagerade
 • Våld mot kvinnor och kulturell diskriminering minskar både i offentligheten och i privatlivet

Pågående program och projekt

 • Stödet till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women 2023–2027. Finlands andel är sammanlagt 4,54 miljoner euro. Landstrategin fokuserar på att utveckla administrativa mekanismer och rättsstatsmekanismer som främjar delaktighet, på att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt samt på att öka jämställdhet mellan könen och att stärka samordningen mellan de alla tre regeringsnivåerna.

Landprogrammets resultat 2022

Kommunalvalet, landskapsvalet och det nationella valet 2022 stärkte den unga demokratin i Nepal. Trots att den ekonomiska tillväxten har avtagit, tänker landet inte höra till de minst utvecklade länderna efter 2026. 

Det 16 år långa projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal avslutades vid utgången av 2022. Projektets resultat var betydande ända fram till slutet. År 2022 fick sammanlagt 147 000 människor tillgång till rent vatten genom projektet som finansierades av Finland och 18 000 människor fick nytta av bevattningssystemen. Finlands stöd till vatten- och sanitetssektorn fortsätter. Det nya vatten-, sanitets- och hygienprojektet i provinsen Karnal fokuserar på att minska menstruationsrelaterad skam och förbättra menstruationshygienen. Under året förbättrade Finland tillsammans med Unicef vatten-, sanitets- och hygienförhållanden i 233 skolor. Finland deltog också i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för utbildningssektorn och bidrog därigenom bland annat till att skolor införde vatten-, sanitets- och hygienstandarder.  

Undervisningssektorn visade goda nationella resultat. Trots att skolorna var länge stängda på grund av covid-19 gick en allt större del av åldersklassen i skola 2022. Eleverna återvände till skolan och antalet elever som gick ut grundskolan fortsatte att öka. Skolmatprogrammet utvidgades och över tre miljoner barn fick en gratis måltid. Antalet ämneslärare har stigit i grundskolorna, och allt fler unga går ut grundskolan. De framsteg som uppnåddes i arbetet med att ge alla barn lika möjligheter att komma i grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet var väldigt bra.  

Den nepalesiska regeringen antog sin andra nationella handlingsplan som gällde FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820. Detta gav i synnerhet kvinnor som överlevt konflikten hopp om ett tryggare och värdigare liv. UN Women som får stöd av Finland hjälpte regeringen med att ta fram handlingsplanen. 

Finlands samarbetspartner i Nepal

Finland verkar som en del av Europeiska unionen och i samverkan med andra biståndsgivare i Nepal. Som medlem av EU medverkar Finland bland annat i dialogen med Nepals regering, genom vilken Nepal uppmuntras att utveckla de mänskliga rättigheterna och en god förvaltning i landet. 

Finland stöder också Nepals ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finska civilsamhällesorganisationer.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stöder Nepals samhälleliga utveckling i samarbete med nepalesiska aktörer inom det civila samhället. Stödet riktas till exempel till undervisning, hälsa, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och tryggad livsmedelsförsörjning.

Team Finland i Nepal

Team Finland har som målsättning att främja Finlandsbilden och synliggöra Finlands starka sidor i Nepal samt att främja affärs- och handelsmöjligheter mellan Nepal och Finland. Nepal är en långsiktig utvecklingspartner till Finland och Finland stödjer Nepal genom olika finansieringskanaler.

Finlands och Nepals ekonomiska samarbete är fortfarande relativt anspråkslöst. Syftet är dock att utveckla handelsrelationerna särskilt inom de sektorerna där Finland har fördel och som har kopplingar till Finlands långsiktiga utvecklingssamarbete i Nepal och de erfarenheter, nätverk och expertis det tillför.

Finland har fördel särskilt inom sektorerna: vatten, sanitet och hygien, försörjningsutveckling och klimattålighet samt utbildning. Det finns potential även inom sektorer som cleantech (inklusive förnybar energi och smarta energilösningar), IKT, digitalisering, vattenkraft, meteorologi och stadsplanering. Det finns ett investeringsskyddsavtal mellan de två länderna.

Finlands huvudsakliga mål 2021–2024 är att öka det ekonomiska och kommersiella samarbetet vid sidan om det traditionella utvecklingssamarbetet i Nepal. Utvecklingssamarbetet stöder målsättningarna genom att till exempel förbättra affärsmiljön på olika sätt. 

Team Finland i Nepal