18.5.2020

Nepal: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Demonstrationer och andra politiska opinionsyttringar är en del av den politiska kulturen i Nepal. Undvik stora folksamlingar i dessa situationer. Utlänningar kan bli utvisade ur landet om de deltar i politiska demonstrationer. Kontrollera vad din reseförsäkring täcker, om du ska vandra på över 3000 meters höjd.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Nepal har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra att coronaviruset sprids. Villkoren för det så kallade visa-on-arrival, som man får köpa på flygplatsen, har ändrats för medborgare från vissa länder. Det krävs också att personer som rest genom dessa länder har ett läkarintyg. Det enda vägen ut ur och in i landet är Tribhuvans internationella flygplats i Kathmandu. Nya restriktioner kan införas med kort varsel. Myndigheten Nepal Immigration informerar om restriktioner gällande visum och inresa på sin webbplats.

Många flygbolag som flyger till Nepal har gjort ändringar i sina tidtabeller. Följ informationen på flygbolagens webbplatser.

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Följ de nepalesiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Ambassaden i Kathmandu följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:
https://www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoKathmandu/?ref=bookmarks

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

När man reser i Nepal kan man stöta på många olika slags problem som bl.a. har att göra med landets bristfälliga infrastruktur, väderleksförhållanden och politisk aktivitet.

Politiska grupperingar i Nepal ordnar tidvis generalstrejker. Under strejkerna är butiker, banker och myndigheter vanligtvis stängda och trafiken stannar upp. Taxitrafiken fungerar inte heller när det är strejk. Det informeras dåligt om strejkerna, vilka områden de berör och när de börjar och slutar. Vi uppmanar därför resenärerna att följa lokala medier och att vid behov i sina reseplaner beakta vilka konsekvenser strejkerna har för lokaltrafiken och tillgången till livsmedel.

Polisens nödnummer är 100 och brandkårens 101. Med tanke på eventuella språksvårigheter kan det vara skäl att kontakta turistpolisens journummer (+977) 01 4247041.

Särskilda säkerhetsrisker

Vi rekommenderar att undvika att vandra ensam i Nepal eftersom man bl.a. kan gå vilse eller hamna ut för olyckor. Anlita bara kända och beprövade resebyråer. Det finns många olika vandringsrutter, en del går i områden där mobilnätet inte fungerar. Ta i planeringsskedet reda på möjligheten att använda satellittelefon under vandringen. Många vanliga reseförsäkringar täcker inte bergsvandring på över 3 000 meters höjd. Se alltså till att ditt försäkringsskydd även täcker skador orsakade av farliga grenar.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott eller i skogsområdena i närheten av Kathmandudalen. Det kan förekomma fickstölder, rån och inbrott i hotellrum och längs med populära vandringsleder. Säkerhetsåtgärderna i bostadshus och hotell är ofta anspråkslösa.

Importen av ädelmetaller, t.ex. guld- och silversmycken, är strikt reglerad. Utlänningar får föra in max 50 gram guld och max 100 gram silver i landet.

Om ditt pass blir stulet måste du se till att en polisrapport görs, besöka ambassaden och skaffa ett nytt visum. Brottsanmälan måste göras personligen till Nepals turistpolis. Det är bra att under hela resan ha med sig en kopia av visumet eller kvittot man fick då man skaffade det, för att underlätta om ett nytt visum måste skaffas.

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
tfn +977 1 4247041
Öppet dygnet runt

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
tfn +977 61 462761
Öppet dygnet runt

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Nepal har vänstertrafik. Många känner inte till fotgängarnas rättigheter i trafiken. Vägarna är vanligtvis smala och i dåligt skick. Regn och jordskred påverkar vägarna, som också annars är i dåligt skick, vilket ökar risken för trafikolyckor. Undvik särskilt överlastade lokala bussar i dåligt skick. Risken för allvarliga trafikolyckor växer när det är mörkt.

För att köra bil krävs internationellt körkort. Man bör ha med kortet då man kör, på samma sätt som alla papper som gäller bilen. Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för alla eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning.

Det kan tidvis vara svårt att ta sig runt på eftersom de emellanåt råder bränslebrist. Man kan bli tvungen att betala högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg.

Det har inträffat många flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden, gamla flygplan och bristfälliga säkerhetsrutiner. Flygen försenas eller inhiberas ibland på grund av dåligt väder. De lokala flygbolagen är på EU:s svarta lista över bolag med flygförbud: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/

Naturförhållanden

Nepals topografi är tredelad: Teraiområdet nära gränsen mot Indien är flackt, Himalayaregionen vid gränsen mot Kina är bergig. Mellan dem ligger det så kallade kuperade området. Temperaturerna varierar mycket beroende på plats och årstid. De kallaste månaderna är december–januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka till under noll. Å andra sidan kan dagstemperaturen till och med under vintermånaderna stiga till långt över tio grader.

Den bästa tiden att resa till Nepal är mars–april och oktober–november. Monsunregnen börjar oftast i slutet av juni och fortsätter till slutet av september. Monsunregnen orsakar översvämningar och jordskred som kan blockera vägarna i många dagar. Webbplatsen Meteorological Forecasting Division http://www.mfd.gov.np/ har väderprognoser på engelska.

Nepal är beläget i ett jordbävningsområde. Landet är bristfälligt förberett på jordbävningar och det finns inte tillräckligt med mediciner och räddningsmateriel. Flygplatserna blir med stor sannolikhet oanvändbara vilket gör det svårt att få hjälp utifrån. Det innebär också mycket störningar i flygtrafiken.

Kontrollera att din researrangör har en jordbävningsplan. Bekanta dig också med Nepals seismologiska institut och med Nepals nationella jordbävningsteknologisällskap. Länkar till webbplatserna:

National Seismological Centre: http://www.seismonepal.gov.np
National Society of Earthquake Technology – Nepal (NSET): http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home

Om du ska bosätta dig i Nepal är det bra att ta reda på var ambassaden ligger så att du i en nödsituation kan ta dig dit på egen hand. Om du vistas i Nepal en längre period ska du också bekanta dig med ambassadens beredskapsanvisning.

Hälsoläget

Förbered dig på turistdiarré. Livsmedelshygienen i Nepal är dålig och man kan inte lita på kylkedjan. Drick inte kranvattnet. Personalen på restauranger har inte alltid nödvändig kompetens för hygienisk mattillredning.

De som lider av sjukdomar i andningsvägarna får lätt symtom beroende på orenheter i luften. Speciellt i Kathmandudalen stiger luftens småpartikelvärden kraftigt månaderna innan monsunen.

Det förekommer denguefeber som sprids av myggor. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av myggor är att skydda sig mot myggbett, till exempel med hjälp av myggmedel och täckande kläder.

I Nepal når många sjukhus inte västerländsk standard. I Kathmandu finns några kliniker av bättre standard där man får vaccin och vård av de vanligaste turistsjukdomarna.

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
tfn. +977 1 4101600 (emergency 24/7) +977 1 425 8554 / 425 2922 (hotline 24/7)
http://www.norvichospital.com/

Ciwec Clinic
Lazimpat
Kathmandu
tfn +977 1 4424 111 / 4424 242 / 4435 232Pokhara clinic
Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6
tfn +977 61 4630 82 /4670 53
http://ciwec-clinic.com/

Nepal International Clinic
Durbar Marg
tfn +977 1 4434 642
nepalinternationalclinic.com

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Nepals rättssystem skiljer sig från det finska också gällande straffen. Särskilt straffen för narkotikabrott är stränga, och förhållandena i de lokala fängelserna dåliga.

Inresebestämmelser

Nepals migrationsmyndighet http://www.nepalimmigration.gov.np/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Katmandu

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].