Humanitärt bistånd lindrar nöd

Varje år drabbas hundratals miljoner människor av naturkatastrofer, klimatförändringen, väpnade konflikter och andra kriser. Det humanitära biståndet styrs enbart av behov, och dess syfte är att rädda människoliv, lindra mänsklig nöd och upprätthålla människovärdet under kriser. Det finansieras ur Finlands anslag för utvecklingssamarbete.

Hjälp där nöden är som störst

Behovet av humanitärt bistånd världen över är större än någonsin. I februari 2019 bedömde FN att nästan 139 miljoner människor kommer att behöva humanitärt bistånd under årets lopp. För det mest kritiska humanitära biståndet behövs ca 24,5 miljarder dollar, som ska hjälpa närmare 104 miljoner människor.

Finlands bistånd baserar sig på begäran om hjälp och riktas till länder vars humanitära situation har bedömts på ett pålitligt sätt samt där organisationer för humanitärt bistånd har framställt en gemensam nödappell som samordnats av FN.

Finlands biståndsbeslut påverkas bland annat av hur omfattande krisen är, hur stor del av befolkningen som berörs, antalet döda, insjuknade och i behov av nödhjälp samt antalet akut undernärda barn under fem år.

Finland har förbundit sig till att årligen styra cirka 10 procent av anslagen för egentligt utvecklingssamarbete till humanitärt bistånd. Det humanitära biståndet styrs till de länder som OECD/DAC fastställt som målländer för officiellt utvecklingssamarbete.