Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Mellanöstern och norra Afrika

Suomen tavoitteena Lähi-idässä ja pohjoisessa Afrikassa on alueen vakauden ja kestävän kehityksen tukeminen.

Fredsmedlarna diskuterar samhällsspänningarna med intressegrupperna i en offentlig workshop som ordnades i Abbassiyeh kommun i Libanon i juli 2019. Foto: Emad Karim / UN Women

Mellanöstern och norra Afrika står inför många och långsiktiga ekonomiska, politiska och sociala utmaningar samt växande klimat- och miljöproblem. Dessutom kämpar regionen med instabilitet, spänningar och konflikter. Det krävs ett brett engagemang för att hitta och lösa dessa komplexa och delvis gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt. Detta understryker behovet av det civila samhällets engagemang, särskilt vikten av ungdomars och kvinnors delaktighet.

Åren 2021–2024 strävar Finland efter att främja demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Mellanöstern och norra Afrika. Dessutom stöds hållbar ekonomisk tillväxt och handel, kvinnors sysselsättning och företagande samt människovärdigt arbete för alla. Finland strävar också efter att främja stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den samt en rättvis grön omställning. Det civila samhällets aktiva deltagande är viktigt för att uppnå målen och för en hållbar utveckling.

Målen för Finlands övergripande verksamhet beskrivs närmare i strategin för Mellanöstern och norra Afrika.

Finland’s strategy for development cooperation in Middle East and Northern Africa 2021–2024 (PDF, 682 KB)(Länk till en annan webbplats.)


 

Under den föregående programperioden 2017–2020 riktades Finlands stöd till att utveckla jämlika samhällen och främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Utrikesministeriet räknar in följande länder i regionen Mellanöstern och Nordafrika: Algeriet, Bahrain, Egypten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, det ockuperade Palestinska området, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Förenade Arabemiraten och Jemen. Till den mer vidsträckta nordafrikanska regionen hör också Sahel (Burkina Faso, Tšad, Mauretanien, Mali, Niger) och Sudan.

Finlands utvecklingssamarbete för jämlikhet

Finlands utvecklingssamarbete syftar till att förbättra kvinnors möjligheter att delta i samhälleligt beslutsfattande, fredsprocesser och arbetsmarknaden.

Mål: Kvinnors möjligheter till samhällelig delaktighet förbättras

 • Genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet stöds
 • Ett jämlikt arbetsliv och människovärdigt arbete för alla främjas
 • Kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattandet och bli anställda i ledande positioner förbättras

Pågående program

 • UN Women: Projektet Kvinnor, fred och säkerhet i Mellanöstern och Nordafrika, fas III. Projektet syftar till att stärka ländernas förmåga att genomföra FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Finlands stöd för projektet uppgår till 6 miljoner euro under åren 2023-2025.
 • ILO: Anständigt arbete för kvinnor i Egypten, Tunisien och Marocko, fas III. Projektets mål är att öka kvinnornas andel av arbetskraften och den gröna ekonomiska tillväxten genom att skapa arbetstillfällen och utveckla företagandet. Finland stöder projektet med 2,85 miljoner euro under åren 2022–2024.

Finlands utvecklingssamarbete för begränsning av och anpassning till klimatförändringen

Finlands utvecklingssamarbete syftar till att stödja anpassningen till klimatförändringen och lösningar för att minska utsläppen.

Mål: Klimatförändringen stävjas och samhällenas anpassningsförmåga förbättra

 • Koldioxidsnål utveckling främjas

 • Cirkulär ekonomi främjas

 • Samhällenas kapacitet att anpassa sig till klimatförändringen med beaktande av de mest utsatta

Pågående program

 • EBRD HIPCA Fonden för klimatpartnerskap: Finland finansierar genom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD:s klimatpartnerskapsfond projekt som motarbetar klimatförändringar och förändringarnas konsekvenser i målländerna samt ökar dessa länders klimatresiliens. Arbetet handlar om att minska klimatförändringarnas konsekvenser och förebygga miljöförstöring. Finlands finansiella bidrag till HIPCA-fonden är 2 miljoner euro i tekniskt bistånd och 39,7 miljoner euro i form av utvecklingspolitiska investeringar.

Dessutom finansieras följande projekt inom ramen för strategin för Mellanöstern och norra Afrika:

 • IOM: Hälsotillståndet hos och skyddet för transitflyktingar i Marocko, Egypten, Libyen, Tunisien, Jemen och Sudan förbättras. Syftet är att understöda också nationella och lokala insatser för att förbättra hälsovården och skyddet för transitflyktingar. Finland stöder projektet med 5 miljoner euro under åren 2020–2024.

 • Syftet med de små projekten inom Quick Impact Project (QIP) i Libanon är att stödja utvecklingen av lokalsamhällena i södra Libanon och på så sätt stärka förtroendet mellan Finlands UNIFIL-krishanteringsinsatser och lokalbefolkningen, vilket är viktigt för att trygga truppernas verksamhet. UNIFIL-insatsernas mål är att upprätthålla stabiliteten i regionen. Finland stöder QIP med 100 000 euro per år.

Resultat från regionalprogrammet år 2022

Många länder i Mellanöstern och norra Afrika befinner sig mitt i en politisk eller ekonomisk övergång. Vissa länder i regionen utsätts också för konflikter eller situationer efter konflikter. Utvecklingen i regionen bromsas av utmaningar som hänför sig till bland annat jämställdhet mellan könen och demokratiskt deltagande, social och ekonomisk splittring i samhället, klimatförändringar och deras konsekvenser samt utmaningar i samband med okontrollerad migration.

Under året färdigställde Jordanien sin andra FN-handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet med hjälp av organisationen UN Women, som stöds av Finland. Genom ett projekt som finansierats av Finland stöddes också kvinnliga medlare i regionen samt åtgärder för att bekämpa våldsbejakande extremistiska rörelser. Dessutom har det samarbetats med lokala partner för att ge över 20 000 kvinnor (inklusive flyktingar) tillgång till skyddstjänster.

Tunisiens ministerium för kvinnofrågor utarbetade den första nationella strategin för jämställdhet mellan könen och klimatförändringar med stöd av FN:s utvecklingsprogram UNDP och Internationella arbetsorganisationens (ILO) projekt som finansieras av Finland. I klimatfrågor stödde Finland också HIPCA-fonden, vars verksamhet som fokuserar på klimatåtgärder inleddes under året. Fonden förvaltas av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Finland finansierade Internationella migrationsorganisationens (IOM) arbete för att främja en mänsklig och kontrollerad migration i Nordafrika och Jemen. Organisationen stöder de nationella och lokala aktörernas arbete med att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster och skydd för de mest utsatta. Dessutom fick omkring 25 000 personer direkt stöd.

Finlands samarbetsparter i Mellanöstern och norra Afrika

Finland strävar efter att stärka de bilaterala relationerna med länderna i Mellanöstern och norra Afrika. Finland deltar i multilaterala diskussioner för att främja gemensamma intressen och samarbetet sker via EU och FN. Finland deltar till exempel i EU:s utbildningsuppdrag och FN:s fredsbevarande insatser. Dessutom stöder Finland finländska frivilligorganisationer som är verksamma i regionen och som arbetar särskilt med frågor som gäller migration, flyktingar och fredsmedling.