6.2.2024

Kazakstan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik stora folksamlingar och demonstrationer.

Aktuellt

Från och med den 1 januari 2022 får man resa in till landet utan visum. Från och med den 8 juni 2022 behöver resenärer inte längre visa upp ett negativt PCR-testresultat eller ett intyg över full vaccinationsserie mot covid-19. Kazakstan har avvecklat inreserestriktionerna i anslutning till covid-19 från visumfria länder och från länder med direktflyg till Kazakstan.Därför behöver finländarna inte längre något separat inresetillstånd. I landet gäller för närvarande inga sådana reserestriktioner på grund av covid-19 som är tillämpliga på finländare, men det lönar sig att kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos landets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad, före resan.

Aktuell information om läget i Kazakstan hittar du också på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/kaz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kazakstanin-viranomaisten-ohjeita-p-c3-.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i landet är stabilt. Det politiska läget är relativt lugnt och stabilt.

Var allmänt försiktig och följ myndigheternas anvisningar. Håll dig undan stora folksamlingar och politiska demonstrationer.

Polisens nödnummer är 102.

Särskilda säkerhetsrisker

Det krävs ett särskilt tillstånd för att resa i närheten av gränsen mot Kina eller till militära områden.

Om du reser till mer avlägsna trakter och inte kan språket eller känner till området lönar det sig att anlita en lokal guide.

Om du rör dig i terrängen ska du vara försiktig och se till att du har alla tillstånd som krävs.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet ensam.

De vanligaste brotten som utlänningar utsätts för är fickstölder och misshandel. Den största delen av brotten mot utlänningar inträffar i närheten av hotell där det bor mycket utlänningar och på de lokala marknaderna. Det har bland annat skett rån riktade mot utlänningar i städerna Atyraw och Aktau. Visa inte upp dina pengar eller värdeföremål.

Det händer att brottslingar ger sig ut för att vara poliser. Poliser ska alltid kunna legitimera sig. Anmäl alla bedrägerier till myndigheterna. Också riktiga poliser kan försöka skriva ut ogrundade böter åt turister, till exempel för påhittade trafikförseelser, för att sätta pengarna i egen ficka. Korruptionen är utbredd.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Den största delen av bilarna och vägarna är i dåligt skick. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte på framsätet och polisen övervakar det noggrant. På baksätet finns det sällan säkerhetsbälten, och om det finns så används de inte. Trafikreglerna följs inte så noga och fortkörning är vanligt.

Det är ganska långt mellan bensinstationerna på landsvägarna och det kan löna sig att ta med en reservkanister på längre resor. Tanka helst på bensinstationer som ingår i kända kedjor eftersom bensinkvaliteten är ojämn.

Undvik att köra bil efter mörkrets inbrott. I de flesta tätorter är endast huvudgatorna upplysta. På vintrarna är väglaget ofta farligt halt och det händer att vägar utanför städerna stängs av på grund av snöstorm eller hård vind.

Undvik att anlita privata bilar som taxi. Också i officiella taxi lönar det sig att komma överens om priset på förhand för att undvika problem. Kollektivtrafiken är relativt trygg. Flesta bussarna i lokaltrafiken i Astana och Almaty relativt nya och de går regelbundet. Bussarna är ofta fulla och den kan finnas ficktjuvar i dem.

Tåg är i allmänhet ett tryggt och populärt sätt att resa och tågen är rätt tillförlitliga. Om du är kvinna och reser ensam ska du överväga att undvika nattåg, eftersom det inträffar trakasserier på tågen.

De lokala flygplanens skick varierar och den lönar sig att ta reda på i vilket skick flygbolagets plan är redan när du planerar din resa. På adressen https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en(Länk till en annan webbplats.) kan du kontrollera listan över flygbolag som EU förelagt med restriktioner eller flygförbud inom EU.

Naturförhållanden

Kazakstan ligger i en region med seismisk aktivitet och det sker små jordbävningar särskilt i landets sydöstra delar.

I södra Kazakstan kring staden Sjymkent blir det ofta översvämningar när snön smälter, som kan vara mycket kraftiga.

Luftkvaliteten är ofta dålig i Astana och Almaty på vintern på grund av uppvärmningen med stenkol och bilarnas avgaser.

Hälsoläget

Allmänt taget är hälsovården och hygienen inte på västerländsk nivå. Om du reser till mindre orter kan det vara bra att ha med till exempel egna kanyler eller andningsskydd. Det kan också råda brist på läkemedel.

I nödfall kan man ringa ambulans på numret 103, som för till ett sjukhus med jourmottagning. Överväg emellertid innan du anlitar ett lokalt sjukhus.

Om du rör dig i skogen eller i bergstrakter, särskilt under början av sommaren, ska du beakta att det finns fästingar som bär TBE (fästingburen hjärninflammation). Det förekommer också tuberkulos och HIV i landet. I södra Kazakstan har det förekommit enstaka fall av Krim-Kongovirus och på landsbygden förekommer också borrelia.

För att undvika magsjuka och matförgiftning ska du vara noga med hygienen när det gäller mat och dryck, i synnerhet under sommarmånaderna. Turister ska endast dricka vatten på flaska. Om du blir tvungen att dricka kranvatten ska du koka det först.

Det är viktigt att ha en omfattande reseförsäkring som bland annat täcker hemtransport med flyg om du råkar ut för en allvarlig sjukdom eller olycka. Många sjukhus godkänner inte internationella reseförsäkringar överhuvudtaget eller så godkänner de endast vissa försäkringsbolag. I alla sjukhus går det inte att betala med internationella kreditkort utan du måste ha kontakter i den lokala valutan (tenge). Innan du reser kan du kontakta ditt försäkringbolag och fråga vilka kliniker du ska vända dig till i Kazakstan om du blir sjuk.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det utdöms stränga straff för användning, smuggling och innehav av narkotika.

Homosexuella relationer är inte straffbart, men inte heller ännu allmänt accepterat.

Om du vistas i landet i mer än en månad måste du lämna in ett negativt HIV-test till myndigheterna.

Det är förbjudet att fotografera vissa platser, till exempel arméns byggnader och deras omgivning, gränsområden och vissa offentliga byggnader. Det finns inte alltid en skylt som upplyser om förbudet.

Bär alltid med dig ditt pass eller en kopia av passet som ambassaden har bestyrkt. Man kan bli arresterad om man inte har sitt pass med sig. Anmäl till den närmaste polisstationen om ditt pass försvinner och be om en kopia av anmälan och av eventuella utredningshandlingar. Lämna kopian av polisanmälan till Finlands ambassad i Astana, som kan utfärda ett resedokument för hemresan. Ta med dig ett passfoto på resan för säkerhets skull.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].