Anhållande eller häktning

Följ lokala lagar och respektera lokala sedvänjor. Det som är tillåtet i Finland kan vara förbjudet i ett annat land och straffen kan vara strängare. Om du blir anhållen eller häktad har du rätt att be myndigheterna meddela om det till närmaste finländska beskickning. Beskickningen kan inte lägga sig i behandlingen av ditt fall eller påverka att du blir frisläppt.

Lokala lagar gäller också turister

Följ lagarna i det land där du reser och respektera lokala sedvänjor och religioner. Beakta lokala sätt att uppföra sig och klä sig. Det kan vara förbjudet att göra sådant som är tillåtet i Finland. Det kan till exempel vara förbjudet att

  • fotografera sådant som förknippas med nationell säkerhet, bland annat militära mål
  • sprida religiöst material
  • föra ut antika föremål ur landet
  • ha homosexuella förhållanden, utomäktenskapliga förhållanden eller visa ömhet offentligt.

Straffen kan vara mycket strängare än i Finland. I vissa länder kan man till och med dömas till döden för narkotikabrott. Rannsakningstiden i häkte kan vara lång även om man slutligen skulle bli frikänd.

Finlands beskickningar förmedlar information och följer med läget

Om du är finsk medborgare eller i Finland stadigvarande bosatt utlänning och blir anhållen, häktad eller på annat sätt berövas din frihet i utlandet, har du rätt att be polis- eller fångvårdsmyndigheterna underrätta närmaste finländska beskickning.

Beskickningen underrättar ministeriet, som på din begäran förmedlar informationen vidare till en person i Finland vars namn du uppgett.

När en beskickning fått veta att du har anhållits eller häktats i utlandet utreder den om du får rättsbiträde och tolk på stationeringslandets försorg, och ger vid behov råd om hur man skaffar sådana.

I mån av möjlighet följer beskickningen ärendets utveckling och utreder vid behov stationeringslandets praxis för benådande. På begäran av den frihetsberövade kan också möten med en representant för beskickningen ordnas.

Beskickningar kan inte ingripa i den rättsliga behandlingen

En finländsk beskickning kan inte lägga sig i den rättsliga behandlingen av fallet och inte heller frita dig från lokal domsrätt.

Beskickningen kan inte ge juridisk hjälp eller driva din sak. Det är rättsbiträdets eller advokatens sak att sköta sådant. Du kan fråga efter lokala advokaters kontaktuppgifter hos Finlands beskickningar utomlands eller hos myndigheterna i mållandet. Om advokater som är verksamma i Finland och om finländska advokater som är verksamma utomlands kan du få information av Finlands Advokatförbund(Länk till en annan webbplats.).

Det är möjligt att utlämna eller förflytta en förbrytare till Finland på basis av särskilda avtal.

Man kan bestraffas i Finland för allvarliga brott som begåtts utomlands

Man kan bestraffas också i Finland, enligt finländsk lag, för allvarliga brott som man har begått utomlands. Det gäller till exempel sexualbrott mot barn.