Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

Notarie- och legaliseringstjänster

I Finlands utlandsbeskickningar kan man utföra vissa uppgifter som tillhör notarius publicus: ​​​​​Lagen om konsulära tjänster 489/1999 34§ och 35§(Länk till en annan webbplats.)

Notariens uppgifter i beskickningen:

  • bestyrkandet av namnteckningar (personlig närvaro krävs, en ID-handling skall visas upp)

  • bestyrkandet av kopior, originalhandlingar skall alltid uppvisas

  • Utfärdandet av intyg över innehållet i handlingar

Vid begäran av personen eller gemenskapen kan även följande uppgifter göras:

  • ge intyg över att personen lever eller intyg på faktiskt föreliggande situationer (personlig närvaro krävs, en ID-handling ska visas upp)

  • om internationella avtal inte hindrar, kan man bestyrka underskriften i handlingen som myndigheten inom beskickningen utfärdat, bestyrka underskriften i intyget eller bestyrka undertecknarens befattning om beskickningen har adekvat exempel på namnteckningen, information om personens befattning och prov på myndighetens stämpel

  • med berättigade skäl bevisa att i enlighet utrikesministeriets lag gällande notarius publicus 7 § 1 moment att undertecknaren av handlingen har befattningen som nämns i handlingen och har en lagstadgad rätt att utfärda sådana intyg

  • utföra andra tjänster som enligt lag, förordning eller bindande internationella avtal hör till utlandsbeskickningen eller beskickningens tjänstemän

Förmedlingsavgiften för notarius publicus uppgifter utomlands

Beskickningen kan legalisera endast de behandlingar som tillhör dess verksamhetsområde, dvs. behandlingar som utfärdats och legaliserats av de iranska myndigheterna. Därför kan behandlingar som utfärdats i Afghanistan endast legaliseras i Afghanistans utrikesministerium, och därefter i Finlands ambassad i Kabul.

 

​​​​​​​