Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

Notarie- och legaliseringstjänster​​​​​​​

I Finlands utlandsbeskickningar kan man utföra vissa uppgifter som tillhör notarius publicus: ​​​​​Lagen om konsulära tjänster 489/1999 34§ och 35§(Länk till en annan webbplats.)

Notariens uppgifter i beskickningen:

  • bestyrkandet av namnteckningar (personlig närvaro krävs, en ID-handling skall visas upp)

  • bestyrkandet av kopior, originalhandlingar skall alltid uppvisas

  • Utfärdandet av intyg över innehållet i handlingar

Vid begäran av personen eller gemenskapen kan även följande uppgifter göras:

  • ge intyg över att personen lever eller intyg på faktiskt föreliggande situationer (personlig närvaro krävs, en ID-handling ska visas upp)

  • om internationella avtal inte hindrar, kan man bestyrka underskriften i handlingen som myndigheten inom beskickningen utfärdat, bestyrka underskriften i intyget eller bestyrka undertecknarens befattning om beskickningen har adekvat exempel på namnteckningen, information om personens befattning och prov på myndighetens stämpel

  • med berättigade skäl bevisa att i enlighet utrikesministeriets lag gällande notarius publicus 7 § 1 moment att undertecknaren av handlingen har befattningen som nämns i handlingen och har en lagstadgad rätt att utfärda sådana intyg

  • utföra andra tjänster som enligt lag, förordning eller bindande internationella avtal hör till utlandsbeskickningen eller beskickningens tjänstemän

Förmedlingsavgiften för notarius publicus uppgifter utomlands är 30 euro/bekräftelse

Beskickningen kan legalisera endast de behandlingar som tillhör dess verksamhetsområde, dvs. behandlingar som utfärdats och legaliserats av de iranska myndigheterna. Därför kan behandlingar som utfärdats i Afghanistan endast legaliseras i Afghanistans utrikesministerium, och därefter i Finlands ambassad i Kabul.

 

​​​​​​​