Asiakirjojen laillistus

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

  1. Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi.
  2. Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä. (Konsulipalvelulaki 498/1999 34§ ja 35§)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Julkisen notaarin tehtävät edustustossa

  • allekirjoitusten oikeaksi todistaminen (henkilökohtainen paikallaolo, henkilöllisyystodistus esitettävä)

  • asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä

  • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä.

Edustustossa voidaan lisäksi henkilön tai yhteisön pyynnöstä:

  • antaa esitetyn selvityksen perusteella elossaolotodistus tai todistus asiantilasta (henkilökohtainen paikallaolo, henkilöllisyystodistus esitettävä);

  • todistaa, jos Suomea sitova kansainvälinen sopimus ei sitä estä, edustuston toimipiirin viranomaisen antamassa asiakirjassa tai todistuksessa oleva allekirjoitus ja allekirjoittajan virka-asema oikeaksi, jos edustustolla on asianmukainen nimikirjoitusnäyte, tieto hänen virka-asemastaan sekä viranomaisen leimanäyte;

  • todistaa perustellusta syystä, että ulkoasiainministeriön julkisesta notaarista annetun lain 7 §:n 1 momentin nojalla antaman todistuksen allekirjoittajalla on asiakirjassa mainittu virka-asema ja että hänellä on ollut laillinen oikeus antaa sellainen todistus; sekä

  • suorittaa ne muut toimenpiteet, jotka ulkomailla kuuluvat edustustolle tai edustuston virkamiehelle lain, asetuksen tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen mukaan.

Julkisen notaarin tehtävistä ulkomailla perittävä toimitusmaksu (avautuu uuteen ikkunaan) on 30 euroa/vahvistus.

Edustusto voi laillistaa vain oman toimipiirinsä eli Iranin viranomaisen myöntämiä ja laillistamia asiakirjoja. Näin ollen Afganistanista peräisin olevan todistuksen saa laillistaa vain Afganistanin ulkoministeriö ja sen jälkeen Suomen Kabulin suurlähetystö.